MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms AN. Dwie karty jednostr. zapis.

Niepokalanów, 12 IX 1936,
w dzień Imienia Maryi


Maryja!

1. Każdy może się zwracać ze wszystkim do Przełożonego osobiście czy w inny sposób, ale z powodu wielkości klasztoru dla usprawnienia załatwiania spraw ustanawia się niniejsze przepisy, do których o ile możności należy się stosować.

I. OGÓLNE

2. Porządek instancji: Gwardianat - Kierownictwo - Wydział - Dział - Poddział.

3. W instancji musi być zawsze obecny przełożony lub jego zastępca zdolny do załatwiania spraw.

4. Sprawy przechodzą zawsze do instancji bezpośredniej, która decyduje w granicach swoich kompetencji, a opiniuje poza jej granicami, podając wyżej.

5. W wypadkach pilnych wolno pomijać pośrednie instancje, ale równocześnie należy posłać zawiadomienie o sprawie zwykłą drogą.

6. Każdy (pracownik lub instancja) odpowiada przed bezpośrednio wyższą instancją za osiągnięcie celu instancji i powiększenie zdolności osiągania a tego celu.

7. Przełożony reguluje (zacieśnia lub rozszerza) działalność podwładnego (instancji lub zwykłego pracownika) wedle celu swej instancji.

8. Zwykły pracownik zwraca się do najbliższej instancji z wnioskiem podanym ustnie albo na piśmie. Instancja zwraca się do wyższej instancji osobiście na sprawozdaniu z wnioskiem przygotowanym na piśmie. W wypadkach pilnych przesyła się pocztą wewnętrzną (przez gońca). W sprawach nagłych - telefonicznie.

II. WNIOSKI

9. Wniosek urzędowy idzie z dołu do góry przez instancje bezpośrednie.

10. W razie pominięcia jakiejś instancji, najbliższa instancja, która to zauważyła, zasięga opinii pominiętych i bada przyczyny pominięcia.

11. Wniosek instancji wyższej o rzeczy należącej do bezpośredniej kompetencji instancji niższej ma mieć opinię tej instancji i pośrednich.

12. Opiniodawca nie może wstrzymywać biegu wniosku.

13. Oprócz tego może i każdy inny podawać wnioski (projekty) w każdej sprawie i wrzucać je do skrzynki projektów. Projekty te załatwia Dyrekcja (O. Gwardian).

III. DECYZJA

14. Kompetentną instancją dla zmian stałych (przepisy, regulaminy, zmiany pracy braci na stałe itp.) jest O. Gwardian; dla zachowania lub przywrócenia stanu nakazanego i dla wykonania pracy nakazanej, ta sama instancja.

15. Zmiany tymczasowe, próbne mniejszej wagi, wolno wprowadzać w porozumieniu z instancją bezpośrednio wyższą, a w razie różnicy zdań decyduje instancja bezpośrednio jeszcze wyższa.

16. O tymczasowych zmianach braci decyduje b bezpośredni przełożony oddo.

17. Ten sam przełożony może zadecydować zmianę pracy tego samego brata najwyżej na trzy dni w miesiącu.

18. O zapotrzebowaniach c jednej instancji do innej (nie nadrzędnej) decyduje instancja, do której obydwie należą.

19. Jeżeli przyjdzie jakaś sprawa do instancji i jest w ramach kompetencji tej instancji - załatwia się, jeżeli przechodzi ramy kompetencji - opiniuje się i przesyła instancji następnej.

20. Od decyzji przysługuje prawo apelacji do coraz wyższej instancji.

IV. WYKONANIE

21. Sprawy zewnętrznego nabywania i zbywania podaje i otrzymuje od Prokuratorii Kierownictwo.

22. Nakazu nie daje się bez pewności o możliwości wykonania.

23. Pracę wykonaną odstawia się.

24. Przygotowany wniosek (zapotrzebowanie) podaje niższa instancja do wyższej w d sprawozdaniu.

25. Jeżeli wyższa instancja zwróci się do niższej, omijając pośrednią, to ta jest obowiązana zawiadomić instancję wyższą pomijającej.

26. Wniosek (zapotrzebowanie) nie przyjęty, powraca do wnioskodawcy z podaniem racji.

27. Sprawy skierowane do O. Gwardiana rozpatruje O. Gwardian, a w jego nieobecności O. Wikary; sprawy skierowane do G (Gwardianat) rozpatruje zwyczajnie O. Wikary i załatwia znajdujące się w granicach jego kompetencji, a przygotowuje i referuje do decyzji dla O. Gwardiana w rzeczach przechodzących te granice; sprawy skierowane do O. Maksymiliana rozpatruje wyłącznie O. Gwardian 1. Sprawy zwyczajne najlepiej kierować do Gwardianatu.

28. Sprawy zewnętrznego nabywania (kupno, ofiara, pożyczka) i zbywania (sprzedaż, jałmużna, wypożyczanie) przed wejściem do Gwardianatu przechodzą przez Pr (Prokuratoria) celem zaopiniowania i po decyzji w Gwardianacie wracają tąż drogą do wykonania.

29. Ojcowie we wszystkich sprawach skierowują się bezpośrednio do Gwardianatu (względnie O. Gwardiana lub O. Maksymiliana).

30. Przepisy te obowiązują z chwilą ogłoszenia.

31. Przepisy lub zwyczaje przeciwne powyższym przepisom unieważnia się.

O. Maksymilian M-a Kolbe 2
Gwardian i Dyrektor
Centrali MI

L.S. 3

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

Do oktawy Imienia Matki Najświętszej, tj. do 19 września br., w razie trudności we wprowadzeniu w życie powyższych przepisów, wolno postępować wedle norm dotychczasowych, podając zarazem do Dyrekcji przez bezpośrednie instancje powody tych trudności i projekt zmiany.


"1" W tym czasie była to ta sama osoba.

"2" Własnoręczny podpis rylcem.

"3" Pieczęć okrągła z napisem: Sigillum Fratrum Minorum S. Francisci Conv. - Immaculatae Conceptionis BMV - in Niepokalanów.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA