MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak. - Druk.: RN 1 (1922) 200-202.

Kraków, przed październikiem 1922 1

W księdze protokółów z zebrań koła MI świeckich w Krakowie zawarte są paragrafy 1-6; w druku zaszły jedynie niewielkie zmiany (zebranie w dniu 10 VI 1922).

Nazwa i siedziba I

§ 1. Zrzeszenie nosi nazwę "Milicji Niepokalanej" - MI (Koło Mężczyzn).

§ 2. Siedzibą jego jest miasto Kraków.

II. Cel i środki

§ 3. Celem Zrzeszenia jest:

a) staranie się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków itp., a najbardziej masonów i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej;

b) ochrona, poparcie i zastępstwo wszelakich dążeń ku rozszerzaniu czci Niepokalanej i w ogóle wiary katolickiej;

c) utrzymanie łączności i solidarności między katolikami.

§ 4. Środkami do osiągnięcia powyższych celów (oprócz modlitw i medalika w legitymacji przyjęcia do MI wyszczególnionych) będą:

a) zebrania i zjazdy członków;

b) przedkładanie odnośnym czynnikom odpowiednich wniosków, projektów i memoriałów;

c) urządzanie odczytów, wykładów i rozpraw, w zakresie wyżej oznaczonych celów;

d) założenie i utrzymanie biblioteki, czytelni i publicznej wypożyczalni odpowiednich dzieł;

e) wydawnictwo pism, broszur i książek, propagujących wyżej oznaczone cele, względnie rozszerzających myśli etyczne i zdrowe.

§ 5. Na środki materialne składać się będą:

1) wpisowe;

2) składki a członków;

3) dobrowolne składki, subwencje i dary;

4) dochody z odczytów, wykładów, wypożyczalni i wydawnictw.

III. Członkowie

§ 6. Członkami Zrzeszenia mogą być mężczyźni od lat 24 wzwyż, wpisani poprzednio do MI przez upoważnionego kapłana i przyjęci przez Wydział Zrzeszenia na polecenie dwóch członków MI.

§ 7. Członkiem przestaje się być przez dobrowolne wystąpienie, przeniesienie się poza granice państwa lub z chwilą wykluczenia przez Wydział.

§ 8. Członkowie Zrzeszenia noszą nazwę rycerzy Niepokalanej i mają legitymację MI, zaopatrzoną w pieczątkę Zrzeszenia.

§ 9. Wszyscy członkowie Zrzeszenia mają prawo:

a) przedstawienia Wydziałowi życzeń i wniosków w sprawach objętych działalnością Zrzeszenia;

b) uczestnictwa na Walnych Zgromadzeniach;

c) prawo czynnego i biernego wyboru Wydziału i Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia.

§ 10. Obowiązkiem zaś każdego członka jest:

1) przestrzeganie przepisów niniejszego statutu i wydanych na jego podstawie regulaminów;

2) uiszczanie składek b miesięcznych w kwocie 100 Mp. i jednorazowego wpisowego, co najmniej 200 Mp., względnie w wysokości uchwalonej każdorazowo przez Walne Zgromadzenie.

IV. Organa Zrzeszenia

§ 11. Organami Zrzeszenia są:

A) Walne Zgromadzenie członków

B) Wydział

C) Komisja Rewizyjna

D) Sąd Polubowny.

A) Walne Zgromadzenie członków

§ 12. Walne Zgromadzenie tworzą wszyscy członkowie Zrzeszenia i jest ono zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 13. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu tygodni po upływie roku kalendarzowego.

§ 14. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Wydział samodzielnie lub gdy zażąda tego przynajmniej połowa członków Zrzeszenia, podając powód i cel Zgromadzenia.

§ 15. Termin Walnego Zgromadzenia jako też wszelkie inne ogłoszenia Zrzeszenia mają być zamieszczone w miesięczniku "Rycerz Niepokalanej" albo w lokalu Zrzeszenia na odpowiedniej tablicy.

§ 16. Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia potrzebna jest osobista obecność przynajmniej 1/3 ilości członków i bezwzględna większość głosów obecnych.

§ 17. W razie braku kompletu odbywa się w pół godziny po oznaczonym terminie drugie Walne Zgromadzenia, bez względu na ilość obecnych członków.

§ 18. Do zmiany statutu i rozwiązania Zrzeszenia potrzeba zgody 3/4 członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 19. Przewodniczący głosuje tylko w razie równości głosów, w którym to wypadku głos jego jest rozstrzygający.

§ 20. Wybory odbywają się kartkami.

§ 21. Do Walnego Zgromadzenia należy:

a) wybór Wydziału z dziewięciu członkami i Komisji Rewizyjnej złożonej z dwóch członków Zrzeszenia na przeciąg jednego roku;

b) przyjęcie do wiadomości sprawozdań z całorocznej działalności Wydziału i udzielenie absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;

c) rozstrzygnięcie spraw przedłożonych przez Wydział;

d) uchwalenie wysokości wpisowego i składek c członków.

B) Wydział

§ 22. Wydział składa się z kuratora duchownego i z wybranych przez Walne Zgromadzenie dziewięciu członków Zrzeszenia, którzy zaś wybierają spośród siebie prezesa, sekretarza i skarbnika oraz ich zastępców.

§ 23. Kuratorem duchownym jest każdorazowy Prowincjał OO. Franciszkanów w Polsce lub jego delegat. Ma on prawo stawiania weta uchwałom Wydziału i Walnego Zgromadzenia przeciwnym duchowi MI. Od weta delegata może Wydział lub Walne Zgromadzenie wnieść odwołanie do kuratora.

§ 24. Do ważności uchwał Wydziału potrzebna jest obecność przezesa lub jego zastępcy i przynajmniej 4 członków.

Uchwały zapadają większością głosów obecnych.

W razie równości głosów rozstrzyga głos kuratora duchownego.

§ 25. Do atrybucji Wydziału należą:

1) przyjmowanie i wykluczanie członków;

2) prowadzenie spraw i zarządu funduszu Zrzeszenia;

3) staranie się o urzeczywistnienie celów Zrzeszenia, za pomocą środków statutem przewidzianych;

4) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu regulaminów, wniosków do uchwalenia;

5) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 26. Wszelkie pisma i objaśnienia Zrzeszenia podpisuje prezes i sekretarz lub ich zastępcy, przy wyciśnięciu pieczęci, i oni też reprezentują Zrzeszenie na zewnątrz.

C) Komisja Rewizyjna

§ 27. Komisja Rewizyjna złożona z dwóch członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie na jeden rok, bada rachunki i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu wnioski, co do absolutorium dla Wydziału.

D) Sąd Polubowny

§ 28. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy członkami ze stosunku ich do Zrzeszenia rozstrzyga Sąd Polubowny, do którego każda ze stron zainteresowanych d wybiera spośród członków MI sędziego, a sędziowie superarbitra.

V. Rozwiązanie Zrzeszenia

§ 29. W razie rozwiązania Zrzeszenia pozostały majątek przechodzi na stowarzyszenie pokrewne duchem MI w sposób przez Wydział ustanowiony, a w razie braku Wydziału w sposób zadecydowany przez kuratora duchownego lub ostatniego prezesa Zrzeszenia.

VI. Postanowienie przejściowe

§ 30. Pierwszych członków Zrzeszenia przyjmują podpisani założyciele i oni też zwołują pierwsze Walne Zebranie członków na podstawie zatwierdzonego już statutu.

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Statut został zamieszczony w numerze październikowym z 1922 r.

"2" Jest to pierwszy znany statut Koła Rycerstwa Niepokalanej laikatu. W oparciu o dyplomik MI opracował go zarząd koła krakowskiego przy współudziałe św. Maksymiliana. Podobnie miało postępować każde nowo powstające koło. Tak duża dowolność organizacyjno-programowa ma ułatwić działalność i uczynić ją bardziej skuteczną w zależności od konkretnych możliwości i potrzeb.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA