MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak. - Odp.: rpks Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Krakowie. Pięć kart jednostr. zapis. - Fotokop.: AN.

Kraków, luty 1920 1

Statut Milicji Niepokalanej
zorganizowanej
wśród
kapłanów Zakonu OO. Franciszkanów

Wstęp

Milicja Niepokalanej założona w 1917 w kolegium teologicznym międzynarodowym w Rzymie, tworzy organizacje, czyli tak zwane ogniska wśród różnych warstw społeczeństwa, a także między kapłanami, zwłaszcza Zakonu franciszkańskiego po całym świecie.

Część I

O celu

1. Celem wszystkich ognisk jest ułatwienie prowadzenia skutecznej walki ze złem w myśl Milicji.

2. Celem zaś właściwym ognisk kapłańskich franciszkańskich, jest łączenie przodowników tej walki, by ożywiać inicjatywę wśród nich, podtrzymywać ducha pracy i wyznaczać pewniejszy kierunek ich działalności.

Część II

O zarządzie

W skład zarządu wchodzą protektor, prezez prowincjalny a, prezes ogniska i sekretarz.

Rozdział I

O protektorze

3. Protektorem wszystkich ognisk i całej Milicji w Prowincji jest zawsze każdorazowy prowincjał b. Do niego należy:

a) mianowanie prezesa prowincjalnego c,

b) zatwierdzenie statutu i jego zmian,

c) zatwierdzenie uchwał dotyczących Milicji w całej Prowincji.

Rozdział II

O prezesie

§ 1. Prezes prowincjalny d i ogniska

4. Nad wszystkimi ogniskami w Prowincji jest osobny prezes tak zwany prowincjalny. Mianuje go protektor na 3 lata, tj. na czas swego urzędowania.

5. Każde zaś ognisko ma swego osobnego prezesa. Wybierają go członkowie co roku we wrześniu za pomocą kartek. Większość rozstrzyga. Wybór potwierdza prezes prowincjalny e.

§ 2. Obowiązki prezesa prowincjalnego

6. Starać się o pomyślny rozwój i ognisk poszczególnych, i wszystkich Milicji w ogóle w całej Prowincji.

7. Być orędownikiem Milicji u protektora f i do niego zwracać się o zatwierdzenie zmian w statucie i uchwał ogólniejszych.

8. Przygotowywać i dostarczać potrzebne władze, druki, listy, medaliki g itp.

9. Prowadzić katalog członków Milicji w ogólności i katalog ognisk w całej Prowincji.

10. Prowadzić księgę kroniki i archiwum Milicji całej Prowincji.

11. Przesyłać raz do roku z początku stycznia tak zwaną korespondencję, tj. sprawozdanie z żywotności Milicji w całej Prowincji i poza nią, do poszczególnych ognisk i do członków pracujących poza ogniskiem kapłańskim.

12. Raz w roku mniej więcej w tym samym czasie podobną korespondencję posłać do protektora i prezesów prowincjalnych h w innych prowincjach Zakonu.

§ 3. Obowiązki prezesa ogniska

13. Zwoływać posiedzenia członków tak zwyczajne, tj. regularne raz w miesiącu - najlepiej przy końcu miesiąca - jak i nadzwyczajne w ważniejszych wypadkach. Miejsce, dzień, godzinę zebrania oznacza za poprzednim porozumieniem się z członkami.

14. Przewodniczyć na posiedzeniu mniej więcej w następującym porządku:

a) Odmawia Zdrowaś Maryja z wersetem i: Dozwól, bym Cię chwalił itd.

b) Odczytać program posiedzenia.

c) Udziela głosu sekretarzowi w celu odczytania protokołu z ostatniego posiedzenia i kroniki z ubiegłego miesiąca.

d) Podaje wnioski tzw. urzędowe, tj. dotyczące przyjęcia nowych członków od ogniska, działalności na przyszły miesiąc itp., otwiera nad nimi dyskusje, formułuje j uchwały i poddaje pod głosowanie. Większość rozstrzyga.

e) Ogłasza członkom nowe nadbiegłe intencje i w tychże przy końcu posiedzenia odmawia 3 Zdrowaś Maryja.

f) Odczytuje korespondencje nadesłane mu przez poszczególnych prezesów prowincjalnych k w Zakonie.

g) Zamyka posiedzenie modlitwą: Pod Twoją obronę.

15. W sprawach wymagających pozwolenia gwardiana l, czyli przełożonego miejscowego, ma o takowe prosić bądź to przed posiedzeniem, bądź po posiedzeniu.

16. Prowadzić katalog członków tak Milicji w ogóle, jak ognisk w danej miejscowości.

17. Trzy razy do roku mianowicie 8 XII, 1 V i 15 VIII przesyłać korespondencje do prezesa prowincjalnego. Korespondencja ta ma zawierać sprawozdanie z rozwoju i działalności Milicji i ognisk miejscowych, tudzież ważniejsze uchwały, intencje itp.

18. Rozszerzać Milicję wśród wiernych i organizować poszczególne ogniska. Sposoby tegoż omawia się na zebraniach i rozdziela się między członków pracę.

19. Kierować całą akcję zawsze do głównego celu Milicji, tj. do walki ze złem, ustrzec przed nim dusze lub uwolnić z więzów jego i dlatego obowiązkiem prezesa jest odkrywać antyreligijne prądy grasujące w danej okolicy, odsłaniać ich fałsz, szkodliwość i przeciwdziałać tymże przy pomocy ognisk i Milicji całej w porozumieniu z gwardianem ł.

Rozdział III m

O sekretarzu

§ 1. Wybór

20. Sekretarza wybiera dla siebie każde ognisko, zaraz po wyborze prezesa kartkami większością głosów. Wybranym być może każdy członek ogniska. Urząd trwa przez jeden rok.

§ 2. Obowiązki sekretarza

21. Prowadzić księgę sprawozdań z posiedzeń.

22. Prowadzić księgę kroniki ogniska i Milicji w ogóle.

23. Zastępować prezesa w razie jego nieobecności lub jakiejś przeszkody.

Część III

O członkach

Rozdział I

Członkowie

24. Członkowie ogniska są zwyczajni i nadzwyczajni w ognisku i poza ogniskiem.

25. Zwyczajnymi mogą być tylko księża franciszkanie, nadzwyczajnymi zaś inni księża tak świeccy jak i zakonni.

26. W ognisku. Jeżeli gdzieś w klasztorze znajduje się przynajmniej 3 księży wpisanych do Milicji zorganizowanej n, to tym samym obowiązani są utworzyć z siebie tzw. ognisko. W ciągu pierwszego miesiąca po rozlokowaniu się w konwencie, najstarszy z nich wiekiem lub godnością według zakonnej precedencji zarządza wybory prezesa ogniska i sekretarza. Donosi o tym prezesowi prowincjalnemu o i prosi o zatwierdzenie wyborów. Po zatwierdzeniu nowy prezes zwołuje posiedzenie i rozpoczyna się pracę.

27. Poza ogniskiem. Jeżeli zaś w klasztorze jest tylko dwóch lub jeden p z ojców należących do Milicji zorganizowanej, to ci nie tworzą ogniska i dlatego noszą nazwę członków poza ogniskiem.

Rozdział II

O przyjęciu

§ 1. Warunki przyjęcia

28. Godność kapłańska.

29. Przynależność do Milicji w ogóle.

30. Złożenie przyrzeczenia na piśmie zachowania niniejszego statutu.

§ 2. Przyjęcie

31. Do grona członków ogniska przyjmuje ognisko większością głosów na posiedzeniu.

Rozdział III

O obowiązkach

§ 1. Członkowie w ognisku

32. Brać udział tak bierny jak czynny we wszystkich posiedzeniach ogniska.

33. Spełniać gorliwie powierzony sobie dział pracy.

§ 2. Obowiązki członków poza ogniskiem

34. Starać się być wzorowym kapłanem-zakonnikiem, szczególniej pod względem pracy w kościele.

35. Zakładać Milicję tak zorganizowaną q jak i niezorganizowaną r wśród wiernych kierować nimi w łączności z prezesem prowincjalnym s.

36. Odsłaniać złe prądy wirujące w danej okolicy i przeciwdziałać tymże pracą w kościele i poza kościołem w porozumieniu z gwardianem t a przy pomocy Milicji wiernych.

37. Przesyłać 3 razy do roku, tj. 8 XII, 1 V i 15 VIII, korespondencje, czyli sprawozdanie z działalności Milicji przez siebie prowadzonych do prezesa prowincjalnego u.

38. W razie współżycia z drugimi ojcami należącymi do Milicji zorganizowanej v przestrzegać precedencji zakonnej, czyli starszemu dać pierwszeństwo w działaniu wchodzącym w zakres Milicji. W tym również wypadku korespondencje do prezesa prowincjalnego wysyła starszy.

§ 3. Obowiązki członków nadzwyczajnych

39. Obowiązki członków nadzwyczajnych tak w ognisku jak i poza ogniskiem są te same co zwyczajnych. W wypadkach jednak, w których jest potrzebne i wymagane w pozwolenie przełożonych, mają się po takowe zwrócić do swej władzy.

Część IV

O znaku i pieczęci

40. Członkowie Milicji zorganizowanej x używają tego samego znaku co i członkowie Milicji niezorganizowanej y mianowicie MI; są to pierwsze litery dwóch wyrazów łacińskich Militia Immaculatae. Podobnie pieczęć ogniska jest to pieczęć w ogóle z dopiskiem: Franciszkańskie Ognisko Księży w N. N.

Uwaga: Statut ten ułożono 2 na mocy rozdziału III § 2 statutu ogólnego Milicji zStatutu Milicji ogólnejklasztorze OO. Franciszkanów w Krakowie w lutym 1920.


"1" Data zaczerpnięta z końcowego fragmentu statutu.

"2" Autorem statutu jest św. Maksymilian przy współpracy ojców, członków MI. Statut miał być jeszcze dyskutowany na zebraniu MI - zob. Pisma I, 28c.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA