MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms AN. Dwie karty jednostr. zapis. - Druk.: Jedna karta (karton) z ozdobną ramką jednostr. druk., formatu podwójnego, tj. A3 (druk wewnętrzny na prawach rękopisu). Za podstawę przyjęto tekst oryginału.

Niepokalanów, 29 IV 1928 1

I. Cel i środki

1) Celem Koła MI jest wzajemne wspomaganie się w staraniu o uświęcenie swoje i innych pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej.

2) Środkami są: modlitwa, praca, ofiara.

a) Modlitwa (jak uchwalono) 3. Komunia św. w pierwszą sobotę miesiąca, w celach Koła MI.

b) Praca: 1) Omawianie sposobów ulepszania pracy wydawniczej. 2) Omawianie sposobów okazyjnych propagandy "Rycerza Niepokalanej" i innych pożytecznych rzeczy tyczących Koła MI. 3) Wzajemne wskazywanie wad i usterek na kartkach, przejrzanych przez O. Protektora na pierwszym zebraniu w miesiącu.

c) Ofiara: Codziennie choć raz, a w soboty i święta Matki Bożej choć trzy razy, zadać sobie drobne umartwienie w rzeczy dozwolonej.

II. Członkowie

4) Członkami mogą być i są Bracia Wydawnictwa wpisani uprzednio do MI 1.

5) Członkowie mają prawo uczestniczenia na zebraniach, zgłaszania wniosków i głosu czynnego i biernego.

6) Obowiązkiem członków jest: zachowywać statut i uchwały Koła.

III. Organa

7) Organami Koła są: zebranie i zarząd.

a) Zebranie

8) Zebranie stanowią członkowie Koła.

9) Zebranie może być: zwyczajne, nadzwyczajne i doroczne.

10) Zebranie zwyczajne odbywa się co tydzień i trwa najwyżej godzinę.

11) Zebranie nadzwyczajne zwołuje prezes za zgodą większości zarządu, lub na żądanie połowy członków z podaniem celu.

12) Zebranie doroczne odbywa się 3 maja.

13) Zebranie nadzwyczajne i doroczne trwa bez ograniczenia czasu.

14) Zebranie zwyczajne i nadzwyczajne może większością głosów spowodować tymczasową uchwałę 2/3 głosów.

  1) Załączyć takową do statutu po 3-miesięcznej próbie.

  2) Zwolnić zarząd lub jakich jego członków z urzędu i wybrać innych.

15) Zebranie doroczne przyjmuje sprawozdanie roczne Zarządu daje mu absolutorium i wybiera nowy zarząd większością głosów. Może też zwyczajną większością wprowadzić zmiany w statucie.

b) Zarząd

16) Zarząd składa się: z przewodniczącego, jego zastępcy, sekretarza i jego zastępcy, i bibliotekarza.

17) Zarząd jest wybierany na dorocznym zebraniu na rok.

18) Obowiązkiem zarządu jest współpracować z przewodniczącym w myśl statutu i uchwał.

19) Obowiązkiem przewodniczącego jest czuwać nad zachowaniem statutu, zwoływać zebrania zwyczajne i nadzwyczajne i przewodniczyć na nich.

20) Na zebraniu dorocznym przewodniczy O. Pretektor.

21) Obowiązkiem sekretarza jest wpisywać krótkie sprawozdania i prowadzić kronikę Koła.

22) Obowiązkiem zastępców: prezesa, sekretarza jest: zastępstwo w razie potrzeby i pomaganie tym, których są zastępcami.

23) Obowiązkiem bibliotekarza jest utrzymanie archiwum w porządku i prowadzenie ewentualnie wypożyczalni książek dla członków.

24) Wszelkie pisma urzędowe podpisuje prezes i sekretarz lub ich zastępcy przy wyciśnięciu pieczęci.

25) Do ważności uchwał i innych czynności zebrania lub zarządu potrzebne jest potwierdzenie O. Protektora.

W Niepokalanowie, dnia 29 kwietnia 1928 r.

Potwierdzono dnia 3 maja 1928 r.

w święto Królowej Korony Polskiej 4

O. Maksymilian M-a Kolbe MI


"1" Miejsce i data zaczerpnięte z końcowej części tekstu.

"2" Powyższy statut oraz regulaminy dla braci w Niepokalanowie (nry 1142, 1145, 1161) zostały opracowane z pomocą braci.>
MI Braci Wydawnictwa "Rycerza Niepokalanej"
(cel i środki, członkowie, organa)W środku między dwiema kolumnami (w tekście drukowanym) ilustracja przedstawiająca Niepokalaną stojącą na kuli ziemskiej; pod Jej stopami półksiężyc i głowa węża.

"3" Przed zebraniem należy odmówić jedno "Zdrowaś Maryjo" i akt strzelisty "O Maryjo bez grzechu poczęta". Tąż modlitwą należy zakończyć zebranie. Również ma być odmawiany "akt poświęcenia" zawsze w każdą niedzielę i święta Matki Bożej - przyp. Aut.
Tekst drukowany każe przed zebraniem odmawiać także akt strzelisty "Dozwól mi chwalić Cię godnie, o Panno Przenajświętsza, i daj mi moc..."

"4" Końcowe zdanie ("Potwierdzono..." itd.) oraz podpis - własnoręczne. Nadto na oryginale znajduje się pieczęć owalna z napisem: Milicja Niepokalanej MI w Polsce.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA