MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów w Rzymie. Fotokop.: AN.

Rzym, 1917 - lipiec 1919; Kraków, sierpień 1919-1921

Uwaga: podział na części A, B, C itd. pochodzi od Redakcji; podobnie w nr. 865-869. $s

A

MEDYTACJE
Rzym 1918

br. Maksymilian M-a Kolbe 1

1917 2

Medytacja

Grudzień

7 - Św. Ambroży: 1) czynił jak najwięcej mógł na chwałę Kościoła; 2) nie obawiał się nikogo.

9 - Wielka kara za brak ufności.

Pan Bóg nie tylko wie i może, ale szczególnie przez Niepokalaną czyni to, co najlepsze dla ciebie i innych.

11 - Świat i jego honory, bogactwa, przyjemności - wszystko to się skończy.

12 - Celem twoim jest tylko Bóg.

13 - Naśladuj, co widzisz dobrego w innych.

14 - Myśl o niebie niech cię pobudza do wielkich cnót.

15 - "O, quanto Ti costo d"avermi amato 3".

27 - Sanctus Ioannes praediligitur, quia virgo 4.

28 - Ale my Go chcemy, aby panował nad nami. Panuj we mnie, o Boże mój i racz dozwolić, abym Twe Królestwo przez Niepokalaną we wszystkich rozszerzył.

30 - Pan Jezus, Ojciec święty, Kościół św. i jego dzieci są "positi in signum cui contradicentur" 5 por. Łk 2,34.

31 - Miłuj! por. Pnp 6,5; Mt 22,36; Łk 10,27; J 15,12 - to jest wszystko.


B

1918

Styczeń

7 - Dozwól się prowadzić; bądź wierny natchnieniom.

10 - Ojciec św. Benedykt XV w przemowie do nas: posłuszeństwo natchnieniom Bożym skore, bez zwracania uwagi na trudności, wspaniałomyślne, ofiarując mirrę umartwień i złoto miłości, tak jak uczynili Trzej Królowie.

14 - Kochaj Pana Boga dla Niego samego.

15 - Wypełniaj dobrze swoje obowiązki. Naśladuj św. Józefa; broń Jezusa, Kościół św. i Papieża, o ile możesz.

16 - Nic nie ufaj sobie: we wszystkim całkowicie zaufaj miłosierdziu Bożemu, co przez Niepokalaną cię prowadzi.

19 - Zaufaj całkowicie Niepokalanej. Na jak największą chwałę Bożą przez cześć Niepokalanej.

20 - styczeń - (kazania br. Alberta Arzillego). Najświętsza Maryja Panna okazuje w Kanie Galilejskiej miłość bliźniego i ufność pomimo odmowy Pana Jezusa.

21 - Katechizm. Bez miłości nie ma żadnej cnoty; z miłością - wszystkie. Przykład św. Rajmunda z Pennafort, co na koniu do kościoła wjechał. "Amor Dei usque ad contemptum sui" 6. Cierpienia rozpalają ogień miłości.

"Słodkie Serce Jezusa, proszę Cię najgoręcej, spraw niech Cię kocham, a kocham coraz więcej".

22 - Pokój i czynna miłość, o ile możesz. "Omnia possum in Eo, qui me confortat Flp 4,13 per manus Immaculatae" 7.

23 - "Quicumque me glorificaverit, glorificabo eum" 8 1 Sm 2,30. Najświętsza Maryja Panna w zaślubieniu św. Józefa, w oddaniu się całkowitym Opatrzności Bożej, chociaż to wydawało się przeciwko Jej ślubowi czystości, dała chwałę Bogu.

25 - "Domine, quid vis, faciam" Dz 9,6. Humilitas 9.

26 - O św. Janie Złotoustym. Teraz przygotuj się do przyszłego kazania. Oddaj, co jest Bożego Bogu, Posłuszeństwo. W P. Bogu umocniony, niczego i nikogo się nie będziesz bał.

27 - Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia Flp 4,13. Homo supernaturalis; iustus meus ex fide vivit 10 Rz 1,17; Gal 3,11.

28 - Katechizm. Miłość P. Boga aż do wzgardy siebie; miłość własna aż do wzgardy P. Boga (św. Augustyn) 11. Miłość własna wciska się nawet do najświętszych spraw, nawet do wzgardy świata (siebie), przeszkadza bardzo do osiągnięcia łaski miłości Bożej.

Opróżnij twe serce.

Zanadto wielkie staranie o ubranie, mieszkanie, jest także skutkiem miłości własnej (św. Katarzyna z Genui napisała książkę przeciw miłości własnej).

29 - (Św. Franciszek Salezy): łagodność, dobroć, cichość i stałość w rozszerzaniu chwały Bożej. 72 000 heretyków nawrócił. Czyń, ile możesz, na jak największą chwałę Bożą.

30 - Więcej może zasłużyć gorącość w krótkim czasie, aniżeli mierne służenie P. Bogu przez wiele lat. Gorącością nagródź czas stracony. Zapłata według zasług. Zasługa według łaski i współpracy z łaską; łaska według współpracy z nią.

31 - Czwartek. Wypełniaj swoje obowiązki dobrze. Warunki dobrego życia wspólnego: l) starać się zadowolić innych; 2) dobrze wypełniać swoje obowiązki i nie wtrącać się do rzeczy nienależących do ciebie; wszystko z czystą intencją podobania się tylko Panu Bogu.

Luty

1 - (Pierwszy piątek miesiąca). Księża, mający nabożeństwa do Najświętszego Serca P. Jezusa, będą posiadali sztukę skruszania serc nawet na j zatrwardzialszych.

Czyń, co czynisz; akty strzeliste.

2 - Na rekreacji z o. Palem: "Módl się i ufaj".

4 - Katechizm. Największym nieprzyjacielem miłości Bożej jest miłość własna.

Trzeba więc ciągle z nią walczyć. Ponadto rozmyślaj często o dobroci P. Boga i Jego wielkości (ze stworzeń jako pochodzących od P. Boga), bo nie wystarczy, aby ogień mógł (w sobie) palić i aby drzewo było suche, ale trzeba zbliżyć drzewo do ognia.

5 - "Ziarno upadło na drogę, skałę, w ciernie i na dobrą ziemię" por. Mt 13, 1-9; Łk 8, 4-8. Rozproszenie, zatwardziałość serca i nałogi. - Skupienie, miłość, pracowitość. Nie zniechęcaj się, jeżeli sianie twoje nie przynosi owocu.

6 - Życie krótkie; po śmierci nie ma zasług. Teraz czas stać się świętym.

7 - (Rocznica śmierci Ojca św. Piusa IX) 12. Cierpiał, miłował, pracował, zwyciężał (Balan). Wiek Piusa IX. Naśladuj Go. Jak największa chwała Boża przez zbawienie wszystkich dusz.

8 - Wieczność, wieczność, wieczność!!! Uczy rozumu.

10 - Czyń, co czynisz i nie zwracaj uwagi na nic innego (myśli czy dobre, czy złe); jeśli spostrzeżesz, żeś rozproszony, spokojnie powracaj do czynienia, co czynisz. Resztę zostaw cudom miłosierdzia Opatrzności Bożej i Niepokalanej.

9 - Żyj z wiary (Officium Divinum).

10 - (Kazanie br. Jana Ossanny). Cierpienie jest znakiem błogosławieństwa Bożego. - Czyń, co czynisz tylko.

11 - (Myśli). Opuść wszystkich i wszystko i idź za P. Jezusem. - Modlitwa. Non in conturbatione Dominus 13.

(Z mowy po południu o szóstej). Charaktery życia nadnaturalnego: "Jam jest Niepokolane Poczęcie"; 1) cenić i pragnąć tylko nadnaturalności, P. Boga; 2) modlić się za grzeszników, nienawiść grzechu; "pokuty, pokuty, pokuty" - życie umartwione; 3) nie dogadzać ciału; 4) Najświętsza Maryja Panna zawsze z różańcem się objawiała. - Modlitwa. Naturalizm jest plagą, raną naszego wieku.

12 - (Myśli). - Z Niepokalaną.

13 - (Myśli). - Symplicznie, spokojnie.

14 - Coraz więcej poznawaj, naśladuj i opowiadaj ,,Iesum Christum et hunc crucifixum" 14 1 Kor 2,2. Umartwienie: to co, o tyle o ile, tam gdzie, wtedy kiedy, w myślach, słowach, uczynkach. - Maryjo Niepokalana dopomóż. - Codziennie patrz na krzyż (czytanie duchowne).

15 - (Droga krzyżowa). - Opuść grzech. Posłuszeństwo, pokój, porządek.

16 S - Cierpienie Matki Boskiej. Cierpiała: 1) w milczeniu, w pokoju; 2) z miłością. - Naśladuj. - Zasługa jest za cierpienie i w miarę cierpienia.

"Albo cierpieć, albo umrzeć". - .(Myśli) Cierp i pracuj jedynie dla P. Boga i w Jego obecności.

17 N - (Kazanie br. Henryka Granaty). P. Jezus kuszony przez diabła. - Samotność, skorość w odrzucaniu pokus.

18 P - (Katechizm) Amor concupiscentiae 15. Ciesz się, że Pan Bóg jest wielki, święty, doskonały nieskończenie; prawdziwa przyjaźń. Szukaj tylko chwały Bożej na świecie.

19 W - Dobra wola.

20 S - Deum solum, suaviter 16.

21 C - (Konferencja). Zawsze, o ile możesz, pracuj. Znaczenie pracy i zasługa nie zależy od oceny ludzkiej, ale od czystej intencji: dla P. Boga. - Komunia św.: rozpocznij... być posłusznym: tak bowiem jak największą chwałę dasz P. Bogu.

22 Pi - (Droga krzyżowa). Samotność, życie ukryte.

23 S - Pan Jezus przepowiada swą mękę - ochotnie ją podejmuje;głoś P. Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego cierpiąc z miłości ku Niemu, i słowem.

24 N - (Kazanie br. Achillesa Fosco). Przemienienie Pańskie - "Panie, dobrze nam tu być" Mt 17,4; Mk 9,4. - Życie zakonne.

Konferencja. Sam z siebie niczym jesteś, nic nie masz, prócz grzechów i nic nie możesz, tylko grzeszyć; z łaski Bożej wszystko masz, gdy masz Boga, wszystko możesz przy Jego pomocy.

25 P - (Katechizm). Miłość nie polega na uczuciach, chociaż i te są dobrem (przypadłość); ale na cenieniu P. Boga ponad wszystko (Tomasz Morus). - Żeby zrobić przyjemność jak największą P. Bogu, unikaj nie tylko grzechu śmiertelnego i powszedniego, ale staraj się wypełnić także rady.

26 W - (M) 17 Pokój, miłość.

27 S - Zdaj się całkowicie na Opatrzność Bożą.

28 - "Omnibus omnia factus. ut omnes lucrifaceret Christo" 18 por. 1 Kor 9,22.

Marzec

1 Pi - (Droga krzyżowa). Rozpocznij. Wielkość twoja - w wielkiej miłości Bożej.

2 S - Najświętsza Maryja Panna zgadzała się we wszystkim, czyj przykre, czy przyjemne, z Wolą Bożą, chociaż bardzo odczuwała cierpienia. - Naśladuj Ją. - Smutek z obrazy Bożej i staranie się o chwałę Bożą o tyle jest dobre, o ile towarzyszy im zgadzanie się z Wolą Bożą. - Zostaw wszystko Niepokalanej.

3 N - Kazanie br. Angelo Biasiego) - (M) Pokój.

4 P - Pokój czynny.

5 W - (M) Zostaw wszystkie troski Niepokalanej.

6 Ś - Św. Tomasz więcej się nauczył u stóp Krzyża aniżeli z książek. Szukaj tylko jak największego rozszerzenia Królestwa P. Jezusa.

7 C - (Konferencja: o życiu wspólnym). Szczególne łaski są przywiązane do aktów życia wspólnego. - Czyń dobrze rzeczy wspólne; jeśli zaś nie możesz i musisz używać dyspensy, uważaj się niegodnym tej łaski i staraj się w inny sposób wynagrodzić np.: modlitwą, obserwacją, pokorą.

8 Pi - (Droga krzyżowa). - Wierność w zachowaniu reguł. - Dozwól się prowadzić. - Spokój.

9 S - "Czuwajcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie" Mt 26,41. - Niepokalana.

10 N - (Kazanie br. Hieronima Biasiego). Miłość P. Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie (Hostii) ponad wszystko. - On jest dla nas wszystkim.

11 P - Amoris benevolentiae intensio est zelus 19. Kto kocha P. Boga, dla Niego samego stara się, ażeby wszyscy Go kochali, bo Bóg godny jest tego; i obmyśla sposoby do urzeczywistnienia. Roztropnie. Z rozmysłem, pokojem, dobrocią (przykład młodzieńca pustelnika. 2 20 razy upada).

12 W - (Zdrada Judasza). Szczerze służ P. Bogu.

13 Ś - (Konferencja duchowna). Pierwszą rzeczą (św. Piotr) i ponad wszystko (św. Paweł) jest miłość wzajemna.

Jako podobni, chrześcijanie, zakonnicy. To jest cecha chrześcijan. Klasztor, w którym nie ma miłości wzajemnej jest piekłem, a jego mieszkańcy - diabłami (św. Jan Złotousty, św. Hieronim). (M) O ile możesz, na chwałę Bożą.

15 Pi - (Droga Krzyżowa. (M) Opuść ludzi - oni nie mogą.

16 S - (Zaparcie się św. Piotra). Upadł, bo nie modlił się w Ogrójcu i razem z nieprzyjaciółmi P. Jezusa grzał się przy ogniu. Modlitwa. Unikanie złych towarzystw i okazji do grzechu. Śmiałe wyznanie P. Jezusa.

17 N - Kazanie br. Tamę). Cierpliwość. Miłość za nienawiść.

18 P - (M) "Słodkie Serce Jezusa, proszę Cię najgoręcej, spraw niech Cię kocham, a kocham coraz więcej".

19 W - (M) Zostaw troski Niepokalanej.

20 Ś - (P. Jezus przed Piłatem). (M) "Maryja".

21 C - Konferencja duchowna. Miłość wzajemna. Początkiem czynności jest rozum; dlatego należy wprzód oczyścić go z błędów i przesądów (także względem współbraci).

Mało jest tych, co prawdziwie kochają bliźniego "jak P. Jezus", aż do końca śmierci krzyżowej. - Motywy prawdziwej miłości są nadnaturalne: podobieństwo Boże, synostwo przybrane i, jeśli bliźni jest w łasce Bożej, staje się także oblubieńcem Bożym. - Bliźni jest podobieństwem Bożym o wiele doskonalszym od obrazów malowanych i figur rzeźbionych; jest to żywy obraz, a przecież obrazy czcimy nie z powodu materii, z której są zrobione, ale z powodu podobieństwa do rzeczy, osoby, którą przedstawiają.

22 Pi - (Droga krzyżowa. (M) (Permitte dirigi) 21

23 S - Wjazd tryumfalny P. Jezusa do Jeruzalem. - P. Jezus przyjmuje w pokoju i honory dla chwały Bożej. - Jeżeli w pokoju, dla chwały Bożej, honory i wzgardę nauczysz się przyjmować, będziesz świętym.


C

Kwiecień

8 P - Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny: "pokora i miłość".

9 W - (M) Skupienie, samotność, modlitwa i praca w pokorze.

10 Ś - "Pokój wam" Łk 24,36; J 20,19.

11 C - (M) Na jak największą chwałę Bożą: "Serva ordinem" 22; czyń, o ile możesz; ufaj jedynie P. Bogu przez Niepokalaną.

12 Pi - Pokój z P. Bogiem przez niewinność (czyste sumienie, miłość); z bliźnimi przez miłość; ze sobą przez walkę z namiętnościami i cierpliwość.

13 S, 14 N - (M) "Iacta super Dominam omnes curas tuas, et Ipsa te enutriet" 23 por. Ps 54,23.

15 P - (Katechizm. Uczucia nie są nieomylnym znakiem miłości Bożej, ale praca i cierpienie ochotne dla P. Boga okazują jej istnienie.

16 W - (M) Wspaniałomyślność względem P. Jezusa: nie chciała widzieć matki przed śmiercią 24. Dobry Pasterz: miłość dusz (dla zbawienia, nie dla przyjaźni) delikatna, silna, stała. Wszystkimi środkami możliwymi, najwięcej przykładem.

17 S - Św. Józef prosząc jakby rozkazuje Najświętszej Maryi Pannie i P. Jezusowi.

18 C - Nie sądź, a nie będziesz sądzony por. Łk 6,37. Sądź raczej siebie.

19 Pi - Wiara żywa, pokora i ufność bez granic św. Józefa. Abraham: "qui contra spem credidit" 25 Rz 4,18.

20 S - "Virgines post Eam Ps 44,15 (Immaculatam)" 26.

21 N - Kazanie o. Lepiciera o św. Józefie. Studiować P. Jezusa i Najświętszą Maryję Pannę i nieść krzyż co dzień.

22 P - Nieomylnym kryterium miłości Bożej jest wykonywanie Woli Bożej i zdanie się na Jego Przenajświętszą Wolę.

23 W - Wynagrodzenie za krzywdy wyrządzone P. Bogu, i to - czynem - w sobie i w innych.

Rekolekcje, święcenia kapłańskie 27.

Maj

8 S - Św. Michał Archanioł.

9 C - (M) Naśladuj Ukrzyżowanego.

10 Pi - Pierwszy dzień nowenny. - Nabożeństwo do Ducha Świętego przez Niepokalaną. (M) Miłość jedynie P. Boga; pokój, czynność, ufność całkowita w P. Bogu przez Niepokalaną - Nic ze siebie; wszystko z Tym, który cię przez Nią umacnia.

11 S - Apostołowie - przygotowywali się do przyjęcia Ducha Świętego skupieniem i modlitwą trwałą. - Spowiedź św. na cześć Najświętszej Maryi Panny.

12 N - (Kazanie br. Jerzego Montico). (M) Pokój; permitte dirigi a Spiritu Sancto per Immaculatam, mediantibus omnibus; oboedientia 28. (Ojciec święty: "Świętość polega na dobrym wypełnianiu obowiązków").

13 P - Wszystko, wszystko zdaj na Nią.

14 W - I z ufnością czyń, co masz czynić, nie wdając się w sprawy innych; tak uzyskasz o wiele więcej czasu do wypełniania własnych obowiązków.

15 S - Szukaj tylko chwały Bożej w pokoju.

16 C - Naśladuj Niepokalaną - nabożeństwo. (M) Dozwól się prowadzić jedynie Panu Bogu (przez stworzenia), a nie stworzeniom.

17 Pi - (M) Zostaw wszystko Niepokalanej "et Ipsa faciet" 29.

18 S - (M) "Nihil solliciti sitis" 30 por. Flp 4,6. Cokolwiek się dzieje, to P. Bóg albo czyni, albo zezwala, a wszystko dla twego większego dobra. Nie ma się więc co troszczyć.

19 N - Dozwól się prowadzić Duchowi Przenajświętszemu.

20 P - Ukrzyżowany. Sacerdos alter Christus. Iesum Christum et hunc crucifixum exemplo et verbo praedicare 31 por. 1 Kor 2,2.

21 W - Perfecta laetitia pati pro Domino Nostro Iesu Christo:

1) vivendo in communi; 2) in officiis, quae imposita displicent; 3) in omnibus occasionibus.

Vere maxima et incomparabilis laetitia a Spiritu Sancto infunditur in patiendo pro amore Christi 32.

22 S - Czyń, co czynisz, "hic et nunc" 33, a na inne myśli dobre i złe nie zwracaj uwagi.

23 C - Pokora z miłości. Dozwól się prowadzić.

24 Pi - "Przez Maryję do Jezusa".

25 S - Naśladuj Ukrzyżowanego.

26 N - "Bądź wola Twoja". Wszystko, mogę w Tym, który mnie umacnia Flp 4,13 przez Niepokalaną.

27 P - (M) "Wola Boża".

28 W - Czyń, co czynisz. Modlitwa.

29 S - Uważaj raczej na siebie, niż na innych.

30 C - W cierpliwości wszystko możesz w Tym, który cię umacnia przez Niepokalaną.

31 Pi - Jeżeli nie możesz, uciekaj się do niej, wzywaj Ją.

Czerwiec

1 S - Niepokalana wielu uczyniła świętymi (wszystkich, co do Niej się uciekali). Brak nabożeństwa do Niej jest złym znakiem.

2 N - Świętość potrzebna do odprawiania Mszy św. (M) Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia Flp 4,13 przez rączątka Niepokalanej... nawet zostać świętym; odwagi więc i naprzód w cierpliwości i miłosnej wierze.

3 P - (M) M. b. ś. 34

4 W - Opuść wszystkowszystkich dla miłości Bożej; daj się prowadzić Niepokalanej.

5 S - Przez Niepokalaną dojdziesz do świętości. Wzywaj Ją więc we wszystkich potrzebach.

6 C - Daj się Jej prowadzić z miłością i wzywaj we wszystkich trudnościach i wątpliwościach.

7 Pi - (Przenajświętsze Serce P. Jezusa). Cierp w milczeniu i z miłością, wszystko bowiem przychodzi z rąk najlepszego Ojca przez ręce Niepokalanej.

8 S - Niepokalana zna sekret połączenia się najściślejszego z Sercem P. Jezusa.

9 N - P. Jezus kocha cię, chociaż jesteś grzesznikiem. (M) Pokój.

10 P - Dozwól się prowadzić Niepokalanej.

11 W - Śmierć św. Stanisława Kostki 35.

12 S - Małej wiary, czemu wątpisz; zaufaj całkowicie i we wszystkim Niepokalanej i na pewno jak największą oddasz chwałę P. Bogu; daj się Jej prowadzić i wzywaj Ją we wszystkich trudnościach: "Nie słyszano dotąd, aby kto uciekając się do Niej, miał być opuszczony".

13 C - Złóż całą ufność w Niepokalanej i o nic się nie troszcz.

14 Pi - Dozwól mi chwalić Cię, o Panno święta; daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

15 S - W pokoju pracuj, zaufaj całkowicie i we wszystkim Niepokalanej.

16 N - Czytanie duchowne: pokora i cichość.

17 P - Tracenie czasu jest to niewypełnianie Woli Bożej, albo nie-wypełnianie tak, jak P. Bóg chce. W skupieniu więc słuchaj i z miłością cierp i czyń.

18 W - (M) Dozwól się prowadzić, szczególnie w rzeczach, które ci się nie podobają.

19 S - Największa chwała Boża, zbawienie twojej duszy i innych zależy na wypełnianiu Woli Bożej, która przez wszystko i wszystkich się okazuje.

20 C - Jedynym zajęciem na tej ziemi jest zbawienie duszy; pokój w Woli Bożej.

21 Pi - Dozwól się prowadzić i staraj się "o ile możesz", o powiększenie czci Najświętszej Maryi Panny. (S, N) 36 -

24 P - Pokój, cierpliwość i czynność.

25 W - (M) Cierp z miłości; czynna miłość bliźniego. - Grzech powszedni jest przyczyną zmniejszania łask; a zmniejszanie łask łatwiejsze czyni grzechy powszednie.

26 S - Jak będziesz czynił innym, tak i P. Bóg dozwoli, aby inni ci czynili. - Nie sądź (szczególnie przełożonych), a nie będziesz sądzony. - Jaką miarą mierzysz Panu Bogu (w braciach), taką będzie ci odmierzone.

27 C - Dozwól się prowadzić w cierpliwości, miłości. Przyjaźń, której P. Bóg jest węzłem, pomaga bardzo do szerzenia chwały Bożej.

28 Pi - Umartwienie namiętności przez Niepokalaną.

29 S - Dozwól się prowadzić Opatrzności Bożej. Niepokalana wszystko zrobi - o nic się nie troszcz.

30 N - Życie nadnaturalne.


D

Lipiec

1 P - Umartwienie.

2 W - Pokój w oddaniu się Woli Bożej.

3 S - Quantum requiritur et sufficit; ad alia non attende. - "Maria" 37.

4 C - Umartwienie własnej woli; unikanie okazji do grzechu.

5 Pi - Zostaw wszystko Niepokalanej.

6 S - Bądź skupionym dla unikania okazji do grzechu.

7 N - (Kazanie Charakterystyka fałszywych apostołów: są 1) wilkami, 2) w owczej skórze; a z owoców można ich poznać.

8 P - Nic nie można czynić jedynie dla przyjemności.

9 W - 10 S - Pokój w ręku Bożym.

11 C - (M) Wszystko można przez Niepokalaną.

12 Pi - Poznanie P. Boga - dla miłości; siebie i świata - dla nienawiści.

13 S - Wszystko możesz przez Niepokalaną.

14 N - Fac, quod a te Deus vult: pax activa 38.

15 P - Dozwól się prowadzić Niepokalanej.

16 W - Nic ci się stać nie może bez zezwolenia najlepszego Ojca przez ręce Niepokalanej.

17 S - Po coś tu przyszedł?

18 C - Znakiem miłości - cierpienie.

19 Pi - Cierp dla Serca P. Jezusa w pokorze, a znajdziesz pokój.

20 S - Bądź wola Twoja. - Na tym polega doskonałość.

21 N - Cokolwiek, chociażby ze złej woli innych, ci się przydarzy, to wszystko P. Bóg dla twego większego dobra dopuszcza. - Przyjmuj więc w pokoju i z miłością, i o nic się nie troszcz.

(22, 23 - nie zapisane)

24 S - Miłość Boża okazuje się nie w krytykowaniu innych, ale w staraniu się o ich poprawę (łaska wewnętrzna i zewnętrzna).

25 C - P. Bóg nie tyle patrzy na wartość darów, jak na ochotę, z jaką są dane. - Hilarem datorem diligit Deus 39 2 Kor 9,7 Bez miary.

26 Pi - Ofiarowanie się P. Bogu.

27 S - Przy pomocy Niepokalanej zwyciężysz siebie i przyczynisz się jak najwięcej do zbawienia dusz.

28 N - (M) Zmień się.

29 P - Zgubienie P. Jezusa w świątyni jerozolimskiej. - Opuść wszystkich i wszystko dla P. Jezusa.

30 W - (M) Oddaj się na wolę Bożą.

31 S - Unikaj lenistwa, gnuśności. Praktyka małych cnót i unikanie małych wad; posłuszeństwo pokorne, sympliczne i święcie ślepe.

Sierpień

1 C - Z miłości Bożej straż zmysłów.

2 Pi - Trzy lata apostolstwa P. Jezusa. - Apostolstwo przykładu,. modlitwy i pracy. Przy pomocy Niepokalanej zwyciężysz siebie i najwięcej przyczynisz się do zbawienia dusz. - Dozwól się prowadzić w Jej niepokalanych rączętach; bądź Jej narzędziem; dotąd nikt na próżno do Niej się nie uciekał. - Wszystkie twoje sprawy Jej powierz, a Ona raczy zrobić. Zwycięstwo w Jej niepokalanych rączętach jest pewne. Czytanie duchowne. Życie zewnętrzne, apostolskie jest emanacją życia wewnętrznego; ex abundantia 40.

3 S - Ufność bez miary w opiece Niepokalanej.

4 N, 5 P - Simplicitas cum prudentia et fervore 41.

6 W - Odpłać się miłością za miłość. Częściej, szczególnie w aktach strzelistych, uciekaj się do P. Jezusa przez Niepokalaną.

7 Ś - Wynagradzaj P. Jezusowi za krzywdy Jemu wyrządzane. (M) 42 Pracuj przez Niepokalaną nad zbawieniem dusz.

12 P - Pokora czyni modlitwę wytrwałą. W pracy i modlitwie pragnij jedynie wypełnienia Woli Bożej.

13 W - Pojmanie P. Jezusa. - Cichość i pokora z miłości! (M) Siła twa jedynie z łaski Bożej.

14 Ś - Nic sobie nie ufaj; wszystko możesz w Tym, który cię umacnia Flp 4,13 przez Niepokalaną; im słabszym się czujesz, tym jesteś silniejszym.

15 C - Wniebowzięcie NMP. Dozwól się prowadzić. Cd. Czyń, jakby wszystko od siebie zależało, ale owocu pracy oczekuj jedynie od miłosierdzia Bożego.

16 Pi - (M) Nie opuszczaj nigdy św. medytacji.

17 S - Wszystko jedynie na jak największą chwałę Bożą przez cierpienia i upokorzenia.

18 N - Pan Bóg jest nieskończenie dobry, ufaj.

19 P - Ubiczowanie P. Jezusa. Boleść Przenajświętszego Serca P. Jezusa. - Umartwienie zmysłów, praca.

20 W - Cierniem ukoronowanie. - Pan Jezus wyśmiany. - Pokora, umartwienie.

21 Ś - Niesienie krzyża. Interesy Przenajświętszego Serca P. Jezusa niech będą twoimi interesami; cierp z miłości ku P. Jezusowi.

22 C - Ukrzyżowanie P. Jezusa. - P. Jezus cały się ofiarował dla ciebie, a ty? - "Bóg mój i wszystko 43.

23 Pi - Opuść wszystko. - Czyń, co czynisz. - Dozwól się prowadzić. - O nic się nie troszcz. - Upokorzenia, cierpienia z miłości. - Jeśli nie wiesz, albo nie możesz, uciekaj się do twej Władczyni i Matuchny Niepokalanej. - Nigdy nie trać nadziei. - Z miłością i ochotą.

24 S - Boleść Niepokalanej na widok przebicia boku P. Jezusa. - Albo cierpieć, albo umrzeć (św. Teresa z Avila) 44. - Cierpieć i nie umrzeć (św. Maria Magdalena de Pazzi) 45.

25 N - Msza św. - Przy odwiedzinach Przenajświętszego Sakramentu łącz się z ofiarami Mszy św., które się odprawiają na całym świecie. - Cierp w połączeniu z cierpieniami P. Jezusa.

26 P - Oddaj się całkowiciewe wszystkim Opatrzności Bożej. Occupatus, sed non praeoccupatus 46. Czego ty nie możesz, to P. Bóg uczyni. Permitte dirigi 47.

27 W - Słuchaj w skupieniu głosu Bożego, szczególnie w medytacji.

28 S - W pokoju, o ile potrzeba i wystarczy, z miłości ku Ukrzyżowanemu pod opieką Niepokalanej pracuj.

29 C - Czymkolwiek jesteś, masz i możesz, to wszystko otrzymujesz w każdej chwili z rąk miłosierdzia Bożego.

- Soli Deo honor et gloria 48 por. 1 Tym 1,17. - Wdzięczność.

30 Pi - Pan Bóg cię powołał do stanu kapłańskiego i do Zakonu, b o cię "praedilexit" 49 jedynie ze swej dobroci, pomimo twych niewdzięczności.

31 S - W rączętach Niepokalanej wszystko możesz. Czego nie wiesz lub nie możesz, oddaj Jej, a będziesz wiedział i mógł to, co jest na jak największą chwałę Bożą - bez granic. - Ona nic nie odmawia grzesznikom, a Przenajświętsze Serce P. Jezusa nic nie potrafi Jej odmówić.

Wrzesień

1 N - Godność kapłańska.

2 P - Świętość życia.

3 W - Uświęcenie innych.

4 Ś - Światłość świata. Przykładem i słowem.

9 C - (M) Dozwól się prowadzić - zostaw wszystko Niepokalanej. Czegóż się troszczysz?

13 Pi - Skupienie z oddaniem się Woli Bożej.

14 S - Staraj się jak najwięcej przyjemności uczynić Przenajświętszemu Sercu P. Jezusa.

15 N - Exorcistatus. - Acolitatus 50. Lekarz dusz. - Nauka moralnej i ascetyki w praktyce; zachowuj rubryki.

- Wszystko czyń dobrze.

16 P - Subdiakonat. Czystość. Straż zmysłów. Zajęcie. Ucieczka szczera do Niepokalanej. Pacierze w imieniu Kościoła św. - Źródło łask. - Przygotowanie. (M) Zreformuj siebie samego.

17 W - Łaska Boża robi wszystko, ty masz tylko odpowiedzieć łaskom. - Daj się prowadzić.

18 Ś - Kapłaństwo. - Daj się prowadzić w pokoju, cierpliwości i miłości Miłosierdziu Bożemu.

19 C - "Ego dixi: Dii estis" 51 Ps 81,6.

20 Pi - Nie szukaj swej przyjemności, ani innych, ale tylko Bożej chwały; więcej siły.

21 S - Ofiaruj wszystko Niepokalanej. Wszystko mogę (i zostać świętym) w Tym, który mnie umacnia Flp 4,13 przez Niepokalaną. Jeśli nie wiesz albo nie masz siły wykonać Woli Bożej, powiedz "Maryja", a Ona wszystko raczy zrobić.

22 N - Z miłością dozwól się prowadzić.

23 P, 24 W - Quźes amorosa et activa 52. (M) Staraj się jak najwięcej przyjemności P. Jezusowi sprawić i pobudzaj innych do tego przy pomocy Niepokalanej.

25 S - Kara za grzech Adama. Mały grzech pociąga za sobą inne. - W pokorze, skupieniu, pokoju i w miłości wdzięcznej bądź posłuszny w każdej chwili Woli Bożej.

26 C - Kara w raju.

27 Pi - Ufaj w skuteczność opieki Niepokalanej. Wszystko możesz z Jej pomocą.

29; N - W skupieniu, pokoju, z miłością pokorną daj się prowadzić miłosierdziu Bożemu, Niepokalanej.

30 P - Staraj się jak najwięcej przyjemności wyrządzić P. Jezusowi, jako przygotowanie i dziękczynienie.


E

Październik

1 W - Grzech powszedni. Mniejszym złem jest zguba całego świata i potępienie wszystkich ludzi.

2 Ś - Oziębłość. Przyczyny: łatwość w opuszczaniu ćwiczeń pobożnych i lekceważenie małych niedoskonałości. Środek: wierność i gorącość w wypełnianiu ćwiczeń pobożnych. Dla miłości Bożej, ażeby okazać P. Bogu naszą miłość.

3 C - P. Bóg więcej pragnie tobie dać, aniżeli ty brać. Zaufaj miłosierdziu Bożemu.

4 Pi - Przez Niepokalaną wszystko możesz. Spokojnie naprzód, z ufnością.

5 S - Postanów silnie przy łasce Bożej.

6 N - Czyń dobro dobrze. Finis specificat 53. - Czysta intencja, porządek, pilność, skoro i miłośnie.

7 P - "Bądźcie doskonałymi" Mt 5,48. - Polega na miłości Bożej.

8 W - Cnoty bierne i czynne. Absurdum 54. Pierwsze jest własne udoskonalenie.

9 Ś - Inspice et fac secundum exemplar 55.

14 P - Pokora w miłości.

15 W - Posłuszeństwo jest jedyną z cnót, "quae caeteras virtutes menti inserit, insertasque custodit" (św. Grzegorz) 56. - W pokoju i zaufaniu całkowitym miłosierdziu Bożemu, przez Niepokalaną. "Nihil solliciti sitis" 57 Flp 4,6.

16 S - Czystość. - Oddaj się całkowicie Niepokalanej i o nic się nie troszcz.

17 C - Zwycięż samego siebie.

18 Pi - Z miłości ku P. Jezusowi w pokoju zwyciężaj się, upokarzaj. Czytanie duchowne. - Więcej sercem, wolą.

19 S - Miłość własna jest źródłem wszystkich grzechów. Czytanie duchownej. Czuwaj i z wiary, w nadziei, z miłością czyń.

22 W - Umartwiaj zmysły, a będziesz miał dosyć czasu do obcowania z Panem Bogiem.

23 S - Kochaj P. Jezusa, a innych dla Niego.

24 C - Gorliwość. - Ideałem twoim "chwała Boża w zbawieniu ludzi". - Przez Niepokalaną i w Jej niepokalanych rączętach dozwól się prowadzić w pokoju i z miłością, a najwięcej zrobisz dobrego, największą chwałę P. Bogu przez zbawienie dusz.

25 Pi - Jak największa chwała Boża przez zbawienie jak najwięcej dusz. - Ideał życia: Poświęć na to całego siebie i życie. - Przez Niepokalaną. - Wszystko możesz w Tobie i co do innych przez Nią, bo Ona niczego nie odmawia grzesznikom, a Pan Jezus Jej nic odmówić nie potrafi.

26 S - Ileś dusz Panu Bogu pozyskał? - Poświęciłeś się cały Panu Bogu.

27 N - Cierp, módl się i pracuj dla Niepokalanej, a Ona będzie się starała o ciebie i o twoich.

28 P - W gorliwości czysta intencja, roztropność (słodycz, miłość) i dobry przykład ("facere et docere") 58.

Listopad

1 Pi - (M) Rozpocznij teraz, zaufaj Jej. Ona we wszystkim dopomoże.

2 S - (M) Ciągle rozpoczynaj. "Maryja".

3 N - (M) "Maledictae occupationes" 59; dozwól się prowadzić. - Modicae fidei quare dubitastis? 60 Mt 14,31.

4 P - (M) Dozwól się prowadzić Niepokalanej.

5 W - (M) Czyń, co czynisz, w pokoju, ufności, miłości; - umartwienie.

6 S - Oddaj wszystkie zadośćuczynienia Niepokalanej dla świętych dusz w czyśćcu.

7 C - (M) Spokój. Powierz Jej wszystkie cierpienia i prace.

8 Pi - Święci w niebie są naszymi przyjaciółmi i pragną nam dopomagać. Bardzo jest użytecznym do nich się uciekać, naśladować, święta obchodzić.

9 S - (M) Zdaj się na Opatrzność Bożą przez Niepokalaną we wszystkim i o nic się nie troszcz.

10 N - Kiedy mniej czujesz światła i siły, tedy więcej ufaj, bo wtenczas właśnie się okaże, że nie jesteś ty, co czynisz, ale Pan Bóg przez Niepokalaną i to we wszystkich sprawach tak życia wewnętrznego jak zewnętrznego.

11 P - Uczynki miłosierdzia dla P. Jezusa.

12 W - Cierpienia, prace, modlitwy dla dusz w czyśćcu. Mm 61.

21 C - (M) W pokoju, z miłością.

22 Pi - (M) O tyle warte są czynności, o ile się wykonują według Woli Bożej i z miłości ku P. Bogu.

23 S - NMP Niepokalana jest Królową także czyśćca i za Jej wstawiennictwem kary są zmniejszone i ukrócone szczególnie dla kochających Ją i w Jej świętach.

25 P - (M) Regulamin, milczenie zewnętrzne i wewnętrzne; na puszczę, aby słyszeć głos Boży.

26 W - Zwykłe niezwykle.

27 S - Dozwól się Jej prowadzić.

28 C - (M) W pokoju, porządku daj się prowadzić.

30 S - Wspaniałomyślność w poświęceniu się.

31 N - (M) Naśladuj o. Antoniego w systematycznym nabywaniu cnót 62.

Grudzień

3 W - Cierpieć, pracować, być wzgardzonym dla miłości Bożej. - Św. Franciszek Ksawery. - Wypełniaj dobrze twoje obowiązki, potem inne rzeczy.

4 Ś - (M) Dozwól się prowadzić, módl się do Niepokalanej i ufaj.

6 Pi - Ofiara z Niepokalaną (M). Nie dozwól, o ile możesz, aby Serce P. Jezusa było krzywdzone.

7 S - Czyń wszystko dobrze ufając w Niej.

8 N - Niepokalane Poczęcie.

9 P - (M) - W pokoju (bez natężenia), w samotności, dla chwały jedynie Bożej; przed P. Bogiem, daj się z ufnością prowadzić Niepokalanej; o nic się nie troszcz - z miłością w pokoju.

11 S - Największa doskonałość w wykonaniu Woli Bożej, ani więcej, ani mniej.

15 N - 1) Unikać, uciekać od honorów; 2) ukrywać łaski Boże; 3) poniżać siebie, wywyższać P. Boga, jak jest słuszne = prawdziwą jest pokorą.

17 W - (M) Pokój w zaufaniu Opatrzności Bożej.

18 Ś - Oczekuj przyjścia P. Jezusa w połączeniu z oczekiwaniem Najświętszej Maryi Panny.

19 C - Upomnienie jest aktem miłości. - Przyjmuj je z wdzięcznością.

20 Pi - Miłość nie liczy się z siłami, wierzy w niepodobne.

21 S - W milczeniu, samotności z Panem Jezusem przez Niepokalaną cierp, ciesz się, pracuj w pokoju miłosnym. Pan Bóg cię poprawi.

22 N - Cd. "Służ P. Bogu w pokoju i radości; nasz Bóg jest Bogiem pokoju" por. Ps 99,2; 1 Kor 14,33.

23 P - Cd. - Wola Boża najlepszym.

24 W - Przyjmuj Pana Jezusa w Komunii św. i wszystko z rąk Jego z pokorną dyspozycją Najświętszej Maryi Panny przy Zwiastowaniu:

"Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego" Łk 1,38. - (Cd.) Wielu świętych nic nie pisało, ale wielu z nich zostawiło po sobie pisma i tak pociągnęło innych do miłości Bożej; wszyscy szli za Wolą Bożą (M).

25 S - Jeżeli chcesz triumfować w niebie z P. Jezusem, potrzeba, abyś na tym świecie niósł z Nim krzyż (M). Ukrycie, cela, milczenie, łączność z P. Jezusem, pokój, praca.

26 C - Zmiękcz twoje twarde serce i bądź posłusznym napomnieniom (M).

27 Pi - (M) Zaufawszy w miłosierdziu Bożym przez Niepokalaną, o nic się nie troszcz i ukryty módl się i pracuj.

28 S - .(M) Miłość P. Jezusa w bliźnich, bezinteresowna, nadnaturalna, bez granic.

29 N - (M) Oddany Miłosierdziu Bożemu oczekuje wszystkiego z Opatrzności Bożej.

30 P - Miłość niszczy wady i prowadzi prędko do doskonałości.

31 W - Co nie jest Bogiem i o ile do P. Boga nie prowadzi, niczym jest. - Niech P. Jezus żyje w tobie. - Miłość P. Jezusa przez miłość bratnią, aby P. Jezus żył i królował we wszystkich. MI 63


F

1919

Styczeń

1 S - (M) Jedynie dla P. Jezusa cierp i pracuj.

2 C - Nie polegaj wiele na pociechach duchownych; raczej gardź pokusami i walcz ze złymi skłonnościami.

3 Pi - Imię Jezusa w myśli, sercu i ustach; często. Ucz się i pracuj spokojnie, jak Tata 64 mówił; zostaw troski Niepokalanej.

4 S - "Jezus" nasza miłość; "Maryja" - nasza nadzieja (wszystko możesz przez Nią).

5 N - Zwycięż siebie samego. Niepokalana wszystko może.

7 W - (M) Pokój; miłość P. Jezusa jest stałą. (Cd. Star. d.w.a. 65 p. 209) "Gesu, non chiede opere grandi, ma solamente l"abbandono e la riconoscenza" 66

8 S - Szatan więcej się boi jedności między braćmi, niż wielkich pokut. - Łączność z P. Jezusem przez miłość przyjaźni bez granic i przez to łączność z braćmi.

9 C - Miłosne posłuszeństwo w swobodnym pokoju. "Maryja".

10 Pi - (M) "Nihil solliciti sitis" 67 por. Flp 4,6. - Miłość przyjaźni bez granic. - Czyń wszystko dobrze, w porządku. - Jeśli nie wiesz lub nie możesz: "Maryja".

11 S - Spuść się całkowicie we wszystkim z miłością i z wdzięcznością na miłość Przenajświętszego Serca P. Jezusa przez Przenajświętsze Serce Niepokalanej.

12 N - Akcja katolicka - religijna i zakonna - w tobie i wszystkich "renovare omnia in Christo" 68 Ef 1,10; 1) nie trać ani chwilki czasu, ale czyń to, co, kiedy, gdzie, jak Pan Bóg chce; 2) nie opuść żadnego zła poznanego bez zaradzenia, o ile możesz; "Maryja"; OW 69. - "Non plus sapere quam oportet sapere, sed sapere usque ad sobrietatem" 70 Rz 12,3. - Miłość - cierpienie.

13 P - (Katechizm): roztropność kieruje innymi cnotami Środki do celu. Cd. Czynić i uczyć.

14 W - Posłuszeństwo, życie ukryte. Obmyśl i wykonuj wszystko dobrze w ukryciu przed ludźmi. - Ama nesciri 71.

15 Ś - (M) Naśladuj br. Jana 72.

16 C - (Conferentia spiritualis). Zgoda, jedność, miłość między braćmi zakonnymi i z innych zakonów, i z innymi, o ile można.

17 Pi - Najpotężniejszą bronią przeciw pokusom jest miłość ku P. Jezusowi.

18 S - Św. Tomasz z Akwinu widział swego zmarłego brata 73 w wielkiej chwale w niebie, dlatego że bronił praw Stolicy Apostolskiej przeciwko imperatorowi (Fryderykowi II). - Wszystko powierz Niepokalanej.

19 N - Czyń przyjemności P. Jezusowi.

20 P - Nawrócenie się o. Ratisbonne"a przez "Cudowny Medalik". - Modlitwa i spuść się na Nią.

21 W - Zaufaj Jej we wszystkim.

22 S - Pierwszą twą sprawą jest twoje własne uświęcenie. Troska o uświęcenie innych ma być przepełnieniem twej ku P. Jezusowi miłości. - Staraj się we wszystkim najwięcej przyjemności uczynić P. Jezusowi i zaufaj Jemu przez Niepokalaną.

23 C - Zaślubienie Niepokalanej Panienki.

24 Pi - (Konferencja duchowna). Środkiem pierwszorzędnym do utrzymania pokoju jest widzieć wszystkich w świetle wiary. Widzieć Pana Jezusa we wszystkich.

25 S - "Zelus" 74, ale nie według pychy, lecz według Woli Bożej. - Im więcej wykonasz Wolę Bożą, tym więcej powiększysz chwałę Bożą i zbawisz, uświęcisz swą i innych dusze.

26 N - Zaufaj bez granic Niepokalanej.

27 P - Św. Jan Chryzostom. - Cierpienie dla sprawiedliwości.

28 W - Skupienie jest początkiem nawrócenia. - Uważać na Wolę Bożą, aby Ją wykonać, i na siebie, aby się według Woli Bożej kierować.

29 Ś - Daj się prowadzić w miłosnym pokoju. "Maryja".

30 C - O ile możności pokój ze wszystkimi. - Czyń... P. Jezusowi w nich.

31 Pi - Skupienie przyciąga łaski Boże i pomnaża zasługi.

Luty

2 N - Wypełniaj dobrze twoje obowiązki - nauka. Nie trać czasu.

4 W - Myśl, coś powinien był uczynić i co masz czynić. - Skupienie.

5 Ś - Idź na pustynię wewnętrzną, aby się przygotować do życia publicznego.

6 C - (Konferencja duchowna). Cierpliwość dla życia wspólnego. "Doskonała radość" - św. O. Franciszek.

7 Pi - (M) Czyń jedynie, żeby jak najwięcej przyjemności zrobić Przenajświętszemu Sercu P. Jezusa.

8 S - Niepokalana ze szczególną troskliwością strzeże tych, co Ją kochają. - Ufaj bez granic i miłuj bez granic.

9 N - (M) Vir oboediens loquetur victoriam 75 Prz 21,28. Maryja.

10 P - Roztropność jest cnotą cnót, bez niej i cnoty są wadą - in medio virtus 76 i wtedy - kiedy, tam - gdzie.

11 W - Dozwól się Jej prowadzić w pokoju.

12 S - Wierność, punktualność w ćwiczeniach pobożnych; przez nie otrzymujemy łaski.

13 C - Cierp w milczeniu przed ludźmi, sobą i P. Bogiem. Staraj się pocieszać P. Jezusa w braciach, gdy cierpisz.

14 Pi - Staraj się jak najwięcej przyjemności uczynić P. Jezusowi. - Dozwól się prowadzić Niepokalanej.

15 S - Daj się prowadzić. - Ufność bez granic, że Ona nie dopuści ci zginąć.

16 N - W miłosnym pokoju; jedynie dla P. Jezusa przez Niepokalaną.

17 P - Módl się (w Oficjum) o dar roztropności. - Maryja Niepokalana. Obiór środków i siła do wypełnienia. - Rozważanie uczynionych rzeczy, rada innych.

18 W - Św. Józef jest ponad wszystkich Świętych oprócz Mamusi. Cd. Sekret Małej Teresy: "Miłość swej nicości i słabości i ufność bez miary w Miłosierdziu Bożym, w Niepokalanej" 77.

19 S - (M) Rozpocznij być posłusznym i ufaj.

20 C - Cierpliwość z dobrymi i złymi.

21 Pi - (M) Pokój i ufność bez granic.

22 S -Radość.

23 N - Cierpienie bez skarżenia się.

24 P - (Katechizm). Roztropność jest "dla przełożonych, nie dla podwładnych. - Różne charaktery. ... 78 ma być regulowany, jak koń niepohamowany.

25 W - Przez pacierze (Oficjum) dobrze odmówione chwałę oddajesz P. Bogu, bardzo wiele łask otrzymujesz dla Kościoła św., innych, dla twego apostolstwa i dla ciebie; - ile nawróceń! Jaka odpowiedzialność za niedbalstwa!

26 Ś - Skupienie przed Oficjum.

27 C - Źli czyszczą utrapieniem dobrych.

28 Pi - Wieczność. - Opłaci się w tym krótkim czasie jak najwięcej cierpieć i pracować.

Marzec

1 S - Zaufaj naprzód.

2 N - Czyń, co czynisz; nie zwracaj uwagi na inne rzeczy.

4 W - Pocieszaj P. Jezusa w bliźnich.

5 S - Wypełniaj dobrze twoje obowiązki, nauka, przygotowanie do kazania.

6 C - Źli czyszczą dobrych.

7 Pi - Ukrycie, cierpienie z miłości.

8 S - (M) Cierpieć z miłości.

9 N - (M) Popraw się z tego, co o tobie mówią. - "Maryja".

10 P - Każdemu, co się należy. "Maryja".

12 S - (M) Dozwól się prowadzić; Opatrzność Boża wszystkim rządzi.

13 C - Cierpiał bez wymówki niesłuszne oskarżenia i kary znosił, i tak zasługiwał. "Ad quam maximam Dei gloriom" 79 "Maryja".

14 Pi - (Droga krzyżowa). Umrzeć z P. Jezusem umarłym.

15 S - Zaufaj bez granic i we wszystkim miłosierdziu Bożemu.

16 N - (M) Z miłością, ochotnie w zaufaniu naprzód, a dobrze i w ukryciu (MI).

17 P - (M) Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia Flp 4,13 przez Niepokalaną.

18 W - (M) Pokój w oddaniu się Opatrzności Bożej.

19 S - Myśl, jak jeszcze jesteś daleko od Świętych.

20 C - Cierpliwość ma swoje granice; sprawiedliwość i dobro publiczne. (M) Oziębłość może być cząstkowa. Uwaga.

21 Pi - P. Jezus cierpiał dla ciebie.

22 S - (M) Cierpienia królewską drogą.

23 N - Bądź narzędziem w ręku Niepokalanie Poczętej.

24 P - Każdemu, co się należy. P. Jezusowi we wszystkich.

25 W - Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. (M) "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego" Łk 1,38.

26 S - Bronią Kościoła św. jest cierpliwość, miłość i modlitwa.

28 Pi - Symplicznie dla P. Jezusa.

29 S - Abbandono 80.

30 N - (M) Posłuszeństwo.

31 P - Namiętności dobrze regulowane pomagają cnotom np. złość. - Fortitudo ad extraordinaria 81.


G

Kwiecień

1 W - Miłość bez granic ku Temu, co cię bez granic umiłował.

2 Ś - Nie szukaj sławy. (M) Oddaj się Niepokalanej.

3 C - (M) Posłuszeństwo, ofiara.

4 Pi - Życie ukryte, skupione.

6 N - Czyń, co czynisz.

7 P - Czym więcej będziesz gorącym, tym większy znajdziesz pokój i łatwość w postępie.

8 W - (M) Czuwaj nad sobą. Czyń, co czynisz.

9 S - "Maryja".

11 Pi-(M) "Maryja".

12 S - "Skupienie, oddanie się.

13 N - (M) Pokój.

14 P - (M) Daj się prowadzić.

15 W - Jezu, miłosierdzia; Ona wszystkie sprawy załatwia.

16 Ś - Pan Jezus cierpi w milczeniu.

17 C - Całą ufność połóż w Sercu P. Jezusa przez Niepokalaną. "Miłość nie jest miłowana" 82.

18 Pi - .(Wielki Piątek). Posłuszeństwo, skupienie, Komunia duchowna, Bóg mój i moje wszystko 83.

20 N - Wielkanoc. Czegóż się troszczysz?

21 P - Pokój w zaparciu się siebie.

22 W - O ile cierpisz dla P. Jezusa, o tyle będziesz miał chwałę w niebie.

23 Ś - (M) Dokładnie oznacz postanowienie z medytacji.

24 C - (Konferencja duchowna). Pokora przyciąga łaski Boże. P. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje Jk 4,6; 1 P 5,5.

25 Pi - Św. Marek. - Cierpienie.

28 P - (M) Skupienie, Msza św.

29 W - (M) Maryja.

Maj

1 C - Pokora.

5 P - Miłość jest źródłem siły i stałości. - Dozwól się prowadzić.

6 W - Najlepszym sposobem do nawrócenia (uświęcenia) grzeszników jest pobudzanie ich do nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny. Porównanie (hak; pokarm na ryby).

7 S - Sw. Teresa świadczy, że nigdy nie prosiła na próżno św. Józefa 84. - Samotność.

8 C - Relinque omnia et invenies omnia 85.

9 Pi - Wszystko dobrze.

10 S - Staraj się pociągnąć innych do miłości Niepokalanej.

11 N - Czyń, ile i o ile możesz, ufając Jej. - Św. Józefie, módl się za mną.

13 W - Zaufaj bez granic.

14 S - Czas krótki, niepewny, świętość daleka. - Czyń, co czynisz.

15 C - Szanuj P. Jezusa w braciach. - Nie mów, co może ci honor przynieść.

16 Pi - Uświęcenie przez wielkie i małe czynności. Miarą świętości jest miłość, Wola Boża.

17 S - Uważaj we wszystkim Niepokalaną za Matuchnę; o nic się więc nie troszcz, prócz Niej.

18 N - Duch Przenajświętszy daje ciągle każdemu dobre natchnienia.

19 P - Wieczność, wzgląd ludzki.

20 W - In patientia vestra possidebitis animas vestras 86 Łk 21,19.

22 C - Sedes sapientiae, ora pro nobis 87.

23 Pi - Cd. Modlitwa. Gemma 88.

24 S - "Auxilium christianorum" 89 przeciwko herezji i wrogom Kościoła Katolickiego.

25 N - (M) Bez granic.

26 P - Maryja Niepokalana (św. Filip Nereusz).

27 W - Modlitwa źródłem łask.

28 Ś - Bądź całym P. Jezusa.

29 C - (M) W pokoju.

30 Pi - (M) Daj się prowadzić.

31 S - Cierpienie z miłości w pokoju.

Czerwiec

1 N - Adoracja w skupieniu.

6 Pi - Zaufaj Jej.

9 P - Pokój czynny, czynność spokojna.

10 W - Dozwól się prowadzić w pokoju.

11 S - Natchnienia Ducha Przenajświętszego nie otrzymuje się w zamieszaniu.

12 C - Apostolstwo słowa, przykładu, miłości (modlitwy).

15 N - Nie zwracaj uwagi; czyń co czynisz; dozwól się prowadzić.

19 C - Jak największa chwała Boża w wykonaniu Woli Bożej; posłuszeństwo - pokój.

24 W - lacta super Dominom tuam curas tuas 90 por. Ps 54,23.

28 Ś - Bez granic.

30 P - Czymkolwiek jesteś, masz i możesz, to w każdej chwili otrzymujesz z rąk Miłosierdzia Bożego przez Niepokalaną.


H

Lipiec

7 P - Czemuż się troszczysz i .smucisz? Zostaw wszystko Niepokalanej i Jej wszystko całkowicie powierz. Ona potrafi zło naprawić i wszystko na jak największą chwałę Bożą pokierować. Zaufaj Jej bez granic.

Sierpień

5 W - "Módl się i pracuj wciąż, abyś nie wpadł w oziębłość. Modlitwa.

6 S - Przygotowaniem na śmierć jest życie nasze.

20 S - W pokoju kieruj się posłuszeństwem.

21 C - Jak największa chwała Boża w wykonaniu Woli Bożej.

Wrzesień

1 P - Msza św.

15 P - Łatwiej służyć P. Bogu niż szatanowi.

20 S - W pokoju daj się prowadzić; przecież to nie ty, ale łaska Boża z tobą ma wszystko zrobić.

25 C - Wkrótce umrzesz. "Maryja". Czyń wszystko dobrze dla miłości, chwały Bożej.

30 W - Dozwól się prowadzić; posłuszeństwo.

Październik

2 C - Zaufaj Jej: "łaski otrzymują, którzy mają ufność" por. Hbr 4,16.

3 Pi - Czytanie duchowne przed Ukrzyżowanym. Skupienie (bez potrzeby nie wychodzić z celi). W cierpieniu i pracy z posłuszeństwem dla miłości bez granic.

6 P - Miłość bliźniego z miłości ku Bogu: daj Boga bliźniego i bliźniemu Boga - miłość prawdziwa.

7 W - Miłość bliźniego. Mało słów, dużo to, co (o tyle o ile) P. Bóg chce - spokojnie czyń.

8 S - Dozwól się prowadzić w miłości. 10 Pi - Miłość nadnaturalna bliźnich. 12 N - "Maryja". Zaufaj i ciągle rozpoczynaj z miłosnym i ufnym pokojem.

14 W - Oddaj się Opatrzności Bożej przez Niepokalaną. "Quaerite primum regnum Dei et iustitiam eius, et haec omnia adicientur vobis" 91 Mt 6,33; Łk 12,31.

15 Ś - Jeżeli zaniedbasz łaski unikania okazji do grzechu, nie otrzymasz łaski zwycięstwa.

16 C - Daj się prowadzić Niepokalanej; cierp z miłości i pracuj.

18 S - Otrząśnij się z oziębłości. W skupieniu, całkowicie Jej ufając, a nic sobie; czyń, co ci Ona rozkazuje, chociażby ci się nie chciało. Nie odkładaj na później, ale zaraz czyń, jeżeli możesz.

19 N - Daj się prowadzić.

20 P - Oddaj się Panu Bogu przez Niepokalaną całkowicie.

21 W - Z miłości cierp i pracuj spokojnie.

22 Ś - Miłość Boga w wykonaniu tego, co On chce i tak, jak to chce, aż do wzgardy sobą.

23 C - Bądź wierny w najmniejszych rzeczach; od nich nieraz największe zależą.

24 Pi - Opłaci się cierpieć i być upokorzony w czasie, aby nie dostać się do piekła wiecznego.

25 S - Wszystko dobrze.

27 P - W pokoju, zawsze czynnym.

28 W - Pan Bóg nagradza za pragnienia, chociaż nie można ich urzeczywistnić. Bez granic!

29 Ś - Chcieć być jak największym świętym i jak najwięcej dusz uświęcić, ufając jedynie w Bogu przez Niepokalaną - nie jest pychą.

30 C - Czemuś tak oziębły, nieuporządkowany, wyniosły? "Maryja".

Listopad

1 S - Maryja ratuj mnie.

2 N - Zdasz rachunek z tego, coś opuścił zrobić.

3 P - Daj się prowadzić. - "Maryja".

4 N - W pokoju daj się prowadzić.

5 Ś - O nic się nie troszcz, ale spokojnie spuść się we wszystkim na Nią.

6 C - Czemuż się niepokoisz i trapisz? Cierp z miłości.

7 Pi - Maryja.

8 S - Oddaj się bez granic i trosk. Do Niej się uciekaj we wszystkim.

9 N - Nie opuszczaj dobrego ze względów ludzkich.

10 P - Strzeż się obłudy i bądź szczery. Oddany P. Bogu zawsze modli się lub pracuje na chwałę Bożą.

11 W - Ciągła praca, w skupieniu, w pamięci na obecność Bożą i w pokoju.

13 C - Doskonałość nie zależy na tym, aby wiele czynić, ale aby dobrze wszystko wykonać. Czyń, co czynisz.

14 Pi - Nie kalaj obrazu Bożego w tobie; czemuż się troszczysz?

15 S - Nie daj się nikomu przewyższyć v/ szerzeniu chwały Bożej.

16 N - Największa chwała Boża w wykonaniu Bożej Woli.

17 P - Rozpoczynaj ciągle "restaurare omnia in Christo Ef 1,10 per Immaculatam" 92.

18 W - Idź z miłością za Panem Jezusem, z krzyżem na ramionach.

20 C - Wyrzuć wszystko ze serca, abyś mógł jedynie ukochać P. Boga.

22 S - Myśl o sobie i o Bogu zawsze; skupienie i reforma siebie samego pod każdym względem: "Wola Boża".

24 P - Wszystko na jak największą chwałę Bożą przez Niepokalaną.

25 W - W obecności Niepokalanej.

26 Ś - Zdaj się we wszystkim na Nią.

27 C - Daj się prowadzić. Pokój.

28 Pi - Oziębłym jesteś. Zbudźże się. "Maryja".

29 S - Odpowiadanie łaskom Bożym najlepszą jest wdzięcznością za łaski otrzymane.

30 N - Daj się Jej bezgranicznie prowadzić.

Grudzień

1 P - Tyłeś łask otrzymał, a jakżeś źle ich użył; ile złego, ile źle; ileś dobrego opuścił.

2 W - Myśl o Niej z ufnością, a Ona o tobie będzie pamiętała. O nic się nie troszcz, jak tylko o chwałę Bożą przez Niepokalaną.

3 S - Pamiętaj na śmierć; ciągła walka ze sobą, abyś nie czynił, co ty chcesz, ale co P. Bóg i dlatego, że On tego pragnie.

6 S - Niepokalana. - Zaufaj Jej bez granic.

11 C - We wszystkim do Niej się uciekaj.

13 S - Ostatnie miejsce. Jak odpowiadasz łaskom Bożym, a jak powinieneś współdziałać.

16 W - Zaufaj bezgranicznie Niepokalanej i naprzód.

17 Ś - Pomimo cierpień, oschłości, prześladowań, naprzód. Prześladowania są dobrym znakiem.

18 C - Miłosierdzie Boże względem grzesznika jest nieskończone. Niepokalana, Serce Przenajświętsze P. Jezusa.

19 Pi - Oddaj P. Bogu swą duszę i innych. - Opuść i krewnych dla Boga; o tyle tylko miej stosunki, o ile chwała Boża tego wymaga.

20 S - "Maryja".

21 N - Dozwól się prowadzić. - MI.

22 P - Maryjo Niepokalana, ratuj.

23 W - Posłuszeństwo ślepe, pokuta, umartwienie woli.

24 S - Posłuszeństwo - wolą Bożą.

27 S - Daj się prowadzić i nie marnuj natchnień Bożych.

28 N - Będziesz sądzony z tego, coś zaniedbał dobrego uczynić, a miałeś do tego łaskę.

29 P - Spokój w oddaniu się Niepokalanej.

30 W - Ubóstwo; czyń, co czynisz, a nie zważaj na wszystko inne.

31 S - Idź za Jezusem z krzyżem na ramieniu.


I

1920

Styczeń

1 C - Bądź panem siebie a niewolnikiem miłosnym Niepokalanej.

3 S - Nie trać ani chwilki czasu. Porządek (podział dnia). Unikanie rozmów niepotrzebnych. Czysta intencja; ,,Maryja Niepokalana" - pomóż.

5 P - ,,Maryja Niepokalana".

6 W - Na jak największą chwałę Bożą przez Niepokalaną.

7 Ś - Skupienie.

8 C - Nie zaniedbuj natchnień Bożych.

9 Pi - Daj się prowadzić Niepokalanej w miłosnym pokoju.

10 S - Umartw się, nie zwracaj uwagi na wszystko inne. Czyń dobrze, co czynisz.

12 P - Bądź skupiony. "Maryja".

18 N - MI.

19 P - Nie zrażaj się przeciwnościami; Jej zaufaj i słuchaj w ciszy i pokoju. Chwała Boża, zbawienie i uświęcenie dusz.

20 W - Posłuszeństwo. Modlitwa. Skupienie. Dobra praca.

21 Ś - Maryja.

22 C - Ślepe posłuszeństwo: "Regula tua oboedientia" 93.

23 Pi - Wesele w cierpieniu, bo z miłościwej ręki Boga.

25 N - MI.

26 P - Zaufaj Bożemu Miłosierdziu. Spowiedź święta.

27 W - Posłuszeństwo ślepe przewodnikowi światłemu i roztropnemu.

29 C - Umartwienia maleńkie Panu Jezusowi.

31 S - MI aiuto 94.

Luty

4 Ś - Z miłości, bez zazdrości.

5 C - Zdasz rachunek także z dobrego, coś opuścił. - Tyle koron, ileś dusz zbawił. "Niepokalana".

6 Pi - Skupienie czynne: "Omnia restaurare in Christo Ef 1,10 per Immaculatam" 95.

<
Przypisy

"1" Napis na okładce notatek z medytacji.

"2" Następne notatki pochodzą ze stycznia 1918, zatem tu chodzi o rok 1917.

"3" O, ileż Cię kosztowało to, że mnie umiłowałeś.

"4" Św. Jan jest bardziej miłowany, ponieważ jest dziewiczy.

"5" Położeni na znak, któremu sprzeciwiać się będą.

"6" Miłość Boga aż do wzgardy siebie - św. Augustyn, "Państwo Boże", Poznań 1934, 401.

"7" Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia przez ręce Niepokalanej.

"8" Ktokolwiek mnie wielbić będzie, wielbić go będę.

"9" Panie, co chcesz, uczynię. Pokora..

"10" Człowiek nadnaturalny; sprawiedliwy moi z wiary żyje.

"11" Zob. przyp. 1/6.

"12" Zmarł 7 II 1878.

"13" Nie w zamieszaniu Pan.

"14" Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego.

"15" Miłość pożądania.

"16" Boga samego, słodko (przyjemnie, mile).

"17" Znak "(M)", często stosowany w notatkach OMK z medytacji, znaczy zapewne: myśli (jak w notatce z dnia 11, 12 i 13 lutego tegoż roku) do wykonania, czyli postanowienia (według notatki z dnia 25 IV 1919: "Dokładnie oznaczaj postanowienia z medytacji"). Może też oznaczać: medytacja.

"18" Stałem się wszystkim dla wszystkich, aby wszystkich pozyskać dla Chrystusa.

"19" Gorliwość jest natężeniem życzliwości.

"20" Cyfra niewyraźnie napisana; lekcja prawdopodobna.

"21" Pozwól sobą kierować.

"22" Zachowaj porządek.

"23" Zrzuć na Panią wszystkie troski swoje, a Ona cię podtrzyma.

"24" Trudno dociec, o kogo chodzi.

"25" Który wbrew nadziei uwierzył.

"26" Panny (dziewice) za Nią (Niepokalaną).

"27" OMK otrzymał święcenia kapłańskie 28 IV 1918.

"28" Daj się prowadzić Duchowi Świętemu przez Niepokalaną, za pośrednictwem wszystkich; posłuszeństwo.

"29" A Ona uczyni sama.

"30" O nic się nie troszczcie.

"31" Kapłan drugim Chrystusem. Przepowiadać Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego, przykładem i słowem.

"32" Z doskonałą radością cierpieć dla Pana naszego Jezusa Chrystusa: 1) w życiu wspólnym; 2) przez spełnianie obowiązków, które się nie podobają; 3) we wszelkich innych okazjach. - Na ten temat OMK pisze również w pamiętnikach - por. OMK V, 865 B pod dniem 21 V 1918.
Naprawdę, największą i nieporównywalną radość wlewa Duch Święty przez cierpienie dla miłości Bożej.

"33" Tu i teraz.

"34" Znaczy prawdopodobnie: Maksymilianie, bądź świętym.

"35" Śmierć św. Stanisława Kostki (15 VIII 1568) jako temat medytacji.

"36" Sobota, niedziela - nie wypełnione.

"37" Ile potrzeba i wystarczy; na inne rzeczy nie zważaj. - Maryja.

"38" Czyń to, czego Bóg chce od ciebie: pokój czynny.

"39" Chętnego dawcę Bóg miłuje.

"40" Z obfitości.

"41" Prostota z roztropnością i gorliwością.

"42" Zob. część B, przyp. 18.

"43" Hasło życiowe św. Franciszka z Asyżu.

"44" Maksyma św. Teresy od Jezusa - zob. jej "Dzieła" t. 2, Kraków 1962, 688.

"45" Cytat przytacza św. Teresa od Jezusa, "Dzieła" t. 2 ("Twierdza wewnętrzna"), "Kraków 1962, 220.

"46" Zajęty, ale nie naprzód (przed czasem).

"47" Pozwól sobą kierować.

"48" Samemu Bogu cześć i chwała.

"49" Szczególnie umiłował.

"50" Egzorcystat. Akolitat.

"51" Jam rzekł: Bogami jesteście.

"52" Spokój nacechowany miłością i czynny.

"53" Cel różnicuje, nadaje kształt.

"54" Niedorzeczność.

"55" Przyjrzyj się i rób według wzoru.

"56" Posłuszeństwo jest jedyną z cnót, "która wszczepia umysłowi cnoty, a wszczepionych strzeże" - św. Grzegorz Wielki, "Moralia", księga 35, rozdział 14, nr 28; PL 76, 765.

"57" O nic się nie troszczcie.

"58" Czynić i nauczać.

"59" Przeklęte zajęcie (zainteresowania).

"60" Małej wiary, czemuście zwątpili?

"61" Prawdopodobnie znaczy: Maksymilianie, możesz.

"62" Zapewne o. Antoni Głowiński, starszy kolega OMK i współzałożyciel MI, zmarły w 1918 w opinii świętości.

"63" Skrót: MI, oznaczający Militia Immaculatae - został tu (w notatkach z medytacji) po raz pierwszy użyty przez OMK.

"64" Juliusz Kolbe.

"65" Skrót ten pozostaje nierozwiązany; być może, jest to skrót książki, z której OMK przytacza następny tekst po włosku.

"66" Jezus nie żąda wielkich czynów, lecz tylko oddania się i wdzięczności. Cytat z niezidentyfikowanej dotąd książki duchownej (może z żywotu św. Gemmy Galgani?).

"67" O nic się nie troszczcie.

"68" "Odnowić (naprawić) wszystko w Chrystusie" - hasło pontyfikatu papieża św. Piusa X (1903-1914).

"69" Skrót znaczy prawdopodobnie: O. Wenanty (Katarzyniec).

"70" Nie rozumieć więcej, niż potrzeba rozumieć, ale rozumieć z umiarkowaniem.

"71" Ukochaj być nieznanym.

"72" Prawdopodobnie o. Jan Ossana, również student w Międzynarodowym Kolegium Serafickim w Rzymie, wyświęcony na kapłana 14 VI 1919.

"73" Imię brata św. Tomasza, straconego jako zwolennika papieża: "Raynaud" - zob. Angelus Walz, "Saint Thomas d"Aquin", Louvain 1962, 14-15. O wspomnianym widzeniu cytowany autor nic jednak nie wspomina.

"74" Gorliwość.

"75" Mąż posłuszny będzie mówił (opiewał) zwycięstwo.

"76" Cnota znajduje się pośrodku.

"77" Podobne myśli znajdujemy kilkakrotnie w "Dziejach duszy" św. Teresy od Dziec. Jezus, Poznań 1926: 62, 125, 135, 160-161, 183.

"78" wyraz zaczynający się od litery B, trudny do oczytania.

"79" Na jak największą chwałę Bożą.

"80" Oddanie się.

"81" Męstwo w rzeczach nadzwyczajnych.

"82" Zob. "Pamiętnik duchowny" św. Małgorzaty Marii Alacoque (1647-11690), przełożył z oryginału francuskiego ks. Józef Andrasz TJ, Kraków 1W, 62.

"83" Zob. Pisma OMK V, 864 D przyp. 7.

"84" "Nie pamiętam, bym kiedykolwiek aż do tej chwili prosiła go św. Józefa Obl. o jaką rzecz, której by mi nie wyświadczył" - zob. "Życzę 6w. Teresy od Jezusa" napisane przez nie samą w: "Dzieła Św. Teresy od Jezusa", t. I, Kraków 1962, 104.

"85" Opuść wszystko, a znajdziesz wszystko.

"86" W cierpliwości waszej posiądziecie dusze wasze.

"87" Stolico mądrości, módl się za nami.

"88" Św. Gemma Galgani jest autorką autobiografii, wydanej w Rzymie w 1913 r. OMK często wspomina o tej świętej i kilkakrotnie cytuje jej życiorys.

"89" Wspomożenie wiernych chrześcijan.

"90" Zrzuć na Panią twoją starania (troski) swoje.

"91" Szukajcie najprzód królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a to wszystko będzie wam przydane.

"92" Odnowić wszystko w Chrystusie przez Niepokalaną.

"93" Regułą twoją posłuszeństwo.

"94" MI pomoc; może znaczy: być pomocą dla MI lub szukać pomocy dla MI.

"95" Naprawić wszystko w Chrystusie przez Niepokalaną.

"96" Naprawić i dobrze czynić wszystko w Chrystusie przez Niepokalaną.

"97" Wszyscy razem i każdy z osobna, którzy są i będą.

"98" Skrót "M", po którym nie następuje żadne postanowienie, rozwiązywano jako "Maryja", zgodnie z notatką OMK pod dniem np. 21 I 1920.

"99" O. Wenanty Katarzyniec. - Po tych słowach OMK postawił znak krzyża.

"100" O. Izydor Olbrycht zmarł 6 III 1920.

"101" Zob. ks. W. Van Nieuwenhoff TJ, "Żywot św. Małgorzaty Marji Alacoque", przełożył i uzupełnił ks. E. Kosibowicz TJ, wyd. 2, Kraków 1930, 65.

"102" Oddanie się bezgraniczne.

"103" Może znaczyć: Niepokalana, daj moc zostać świętym!

"104" Oddanie się.

"105" Oddanie się. "Działanie zawsze spokojne".

"106" Oddanie się bezgraniczne. Daj się prowadzić.

"107" Naprawić wszystko w Chrystusie przez Niepokalaną.

"108" Sprawiedliwy z wiary żyje. Z łaski Bożej jestem tym, czym jestem.

"109" Oddanie się.

"110" Wszelka przesada, chyba że idzie o miłość, jest szkodliwa.

"111" Przerwałem albo raczej zaniedbałem pisanie aż dotąd, to znaczy od roku.

"112" Upokorzenie wobec Boga, bliźniego i siebie samego.

"113" Pokora.

"114" Próżność w usiłowaniu, by być uważanym za pokornego, dobrego, a nie usiłować być takim przed Bogiem.

"115" Pokora i ufność tematem rachunku sumienia szczegółowego.

"116" Skupiać się samemu, a nie kazać innym.

"117" Rok nie wypełniony.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA