MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów w Rzymie. Fotokop.: AN.

Zakopane, 6-13 X 1937

Maryja

Rekolekcje 8-dniowe X 1937
6 X 1937

Anioł Stróż.

Kochający bardziej pozna Niepokalaną niż filozof i teolog.

Zawsze prawdę otwarcie.

Większa stałość.

Podział czasu.

Lenistwo.

Nie zwlekać z wykonaniem posłuszeństwa.

Na rekolekcjach miesięcznych przeczytać postanowienia (i z dawnych rekolekcji można).

"Maryja" przed czynnością, po niej i w razie trudności.

Abbandonati ogni giorno maggiormente nelle mani di Gesu e di Maria 2.

Nie opuść żadnej sposobności szerzenia Królestwa Niepokalanej przykładem, modlitwą, cierpieniem (upokorzeniem), słowem, piórem itp. Okazuj czynem miłość ku Niepokalanej. Abbandono e l"azione 3.

Czy używasz wszystkich godziwych środków do zdobycia wszystkich dusz dla Niepokalanej? A jest to twym obowiązkiem.

Wykończ każdą czynność dobrze.

Inne notatki rekolekcyjne bez oznaczenia dnia

Constitutiones 4 według numerów

682 - Ad Guardianum spectat in primis attendere, ut bona conventus bene administrentur et conserventur 5.

- Maiori tamen cura et sollicitudine ad bonum spirituale fratrum suorum attendere et adlaborare tenetur, cum ipse sit Pastor et Rector fratrum suorum 6

686 - Officia alia guardianatum impedientia ne assumat 7.

341 - Guardiani concedere possunt eundi licentiam ad 8 dies in scriptis (in eadem Prowncia) 8.

730 - Nullus nostri Ordinis concionator suscipiat praedicationis onus consulto Superiore Provinciali 9.

847 - Penes unamquamque ecclesiam nostram Congregatio Tertii Ordinis adsit 10.

850 - Director III Ordinis est Guardianus vel delegatus (nie 855) 11.

570 - Superiores munus suum fideliter adimpleant 12.

571 - Superior alios superiores adiuvet 13.

18 - Superiores praecepta statuunt 14.

336 - Po jedzeniu actis gratiis consulendum in cella Superioris 15.

205 - In unaquaque ecclesia elenchus Dwinorum Officiorum habeatur (o. Florian) 16.

206 - Sabbato de Immaculata Missa (o. zakrystian) 17.

207 - Prima feria VI de Sacratissimo Corde Missa 18.

Gwardian

758 - A quo iudicatur: Superior Maior, Capitulum Provinciale, Capitulum Conventus (711) 19.

Competentia 20.

Przeczytaj na rekolekcjach miesięcznych:

Miłość nie uczuciem tylko lub słowem, ale czynem, wolą.

Największą Bogu ofiarą, umartwieniem i pokutą jest ścisłość w zachowywaniu przepisów.

Nie wstydź się swych przekonań.

W MI wszelkie środki et praesertim "Numisma Miraculosum" 21.

W kierunku celu MI silniej iść.

Constitutiones według numerów

342 - Itinerantes claves omnes apud Superiorem localem deponant 22.

(347 - Braciom powiedzieć).

775, 776 - Correctio fraterna 23.

772-774 - Correctio quae ad Superiores spectat 24.

Uregulować obowiązek upomnień: bezpośredni przełożony, dziekan, kierownik.

404 - Superiores qui sunt servi aliorum fratrum, provideant istis 25.

410, punkt 5 - Res superfluae sunt contra paupertatem 26.

511 - Eleemosynae obowiązek 27.

222 - Pecuniae ex Missis ante ipsarum celebrationem non possunt expendi. MIP 28.

219 - Moneantur fideles Missas celebratum iri ibidem, cum commode poterit, vel alibi (o. zakrystian, "Rycerz") 29.

Związek Mszalny prawnie załatwić.

326 - Mantilia munda 30 z numerem i łyżki, i widelce w to włożyć, i chleb.

Reguła rozdz. II: Et Fratres omnes vestimentis vilibus induantur; rozdz. II: ... non iudicent MD 31.

328 - Omnes ad communem mensam accedant 32.

329 - In refectorio feria VI Capitulum Culparum 33.

330 - In mensa Sacra Scriptura et liber spiritualis legatur; epistolae ne accipiantur 34. Wysyłać przez gońca do celi. Adres: cela, imię i skrzynka. Otworzy dziekan w południe w czasie wolnym i doręczy.

335 - Przy stole Przełożony mówi, co ma powiedzieć co uzna za stosowne.

336 - Agendum, consulendum pro temporalibus conventus vel aliorum fratrum necessitatibus in cella Superioris 35.

Rozmyślanie dla Braci lepiej przygotować.

Da seipsum aliis = amor 36.

Reguła

... praeter pecuniam cap. V 37.

Praedicatores mittantur - Fratres por. rozdz. IX 38.

Kwestarze, by nie przyjmowali pieniędzy, ale zostawili czeki, jeżeli i kiedy kto zechce co posłać (nauczą się ludzie, a będzie bardziej wedle ducha św. O. Franciszka). Kwestarze (praedicatores) niech dużo nie rozmawiają, dadzą książeczkę o nas i dalej. Czeki wypełnić, ale niech ludzie poślą.

Privilegio (etiam quoad proprietatem) potest renuntiari 39.

Ministri humiliter et caritative corrigant, visitent et moneant Fratres suos - por. caput X 40.

Qui non possunt Regulam spiritualiter observare, ad suos Ministros debeant et possint recurrere - caput X 41.

Pater Spiritualis 42

1 II 1934: "Raccomando di ... allontanare da Voi ogni dubbio ed incertezza sullo stato della vostra coscienza e sulla vita passata e presente. Tenete per cosa certissima, che tutto va bene e che la Mamma e ben contenta di Voi. Avete bene capito? Allegro dunque e sempre avanti in nomine Domini et Mariae". 43

11 XII 1921: "Cercate di scordare, dico cosi, Voi stesso per non pensare che a Lui ed alla Mamma. E il mezzo piu facile e piu sicuro per trionfare di tutte le dificolta". 44

10 II 1920: "Abbandonatevi ogni giorno maggiormente nelle mani del Signore e della Vergine con illimitata confidenza e fiducia" 45 (na rachunek sumienia szczegółowy).

10 III 1921: "Vi raccomando dunque di abbandonarvi sempre con ogni fiducia nelle mani del Signore e della Mamma, che Essi certamente Vi faranno trionfare di tutte le angustie spirituali". 46

... "State dunque sempre allegro e ripetete con San Paolo": "Superabundo gaudio in omni tribulatione nostra" 47 2 Kor 7,4.

Postanowienia

1) Doskonalej będę posłuszny in foro internoexterno.

2) Starał się będę stawać Jej coraz doskonalej = abbandono. - "Maryja" przed czynnością, po niej i w trudnościach, albo powrót do tego, co czynisz.

3) Wszystko zrobię lepiej.

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Dokładna data rekolekcji ustalona w oparciu o inne pisma OMK.

"2" Oddawaj się codziennie coraz bardziej w ręce Jezusa i Maryi.

"3" Oddanie się i działanie.

"4" Konstytucje zakonu OO. Franciszkanów z r. 1933.

"5" Do gwardiana należy przede wszystkim czuwać, aby dobrze zarządzano i zachowywano dobro konwentu.

"6" Z większą jednak starannością i gorliwością obowiązany jest czuwać i przyczyniać się do dobra duchowego swych braci, gdyż on jest pasterzem i kierownikiem swych braci.

"7" Niech nie przyjmuje innych obowiązków przeszkadzających w urzędzie gwardiana.

"8" Gwardiani mogą udzielić pozwolenia na wyjazd do 8 dni na piśmie (w tej samej prowincji).

"9" Żaden kaznodzieja naszego zakonu niech nie przyjmuje obowiązku głoszenia kazań bez wiedzy prowincjała.

"10" Przy każdym naszym kościele ma być kongregacja Trzeciego Zakonu.

"11" Dyrektorem Trzeciego Zakonu jest gwardian lub delegat (nie nr 855).

"12" Niech przełożeni spełniają wiernie swój urząd.

"13" Przełożony niech wspomaga innych przełożonych.

"14" Przełożeni ustanawiają przepisy.

"15" Po jedzeniu i dziękczynieniu należy naradzić się w celi przełożonego.

"16" W każdym kościele ma być wykaz (spis) nabożeństw.

"17" W sobotę Msza św. o Niepokalanej.

"18" W pierwszy piątek miesiąca Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa.

"19" Kto go sądzi gwardiana: wyższy przełożony, kapituła prowincjalna, kapituła konwencka (nr 711).

"20" Kompetencja.

"21" A szczególnie "Cudowny Medalik".

"22" Podróżujący niech złożą u przełożonego miejscowego wszystkie klucze.

"23" Braterskie upomnienie.

"24" Upominanie, jakie przysługuje przełożonym.

"25" Przełożeni, którzy są sługami innych braci, niech troszczą się o nich.

"26" Rzeczy zbędne są przeciw ubóstwu.

"27" Obowiązek zbierania i dawania jałmużny.

"28" Nie można wydawać pieniędzy otrzymanych na Msze św. przed ich odprawieniem. MI na Polskę (bracia pracujący w dziale MI na Polskę przyjmowali napływające intencje mszalne).

"29" Należy wiernym zwrócić uwagę, że Msze św. odprawią się wedle możności albo na miejscu, albo gdzie indziej.

"30" Czyste serwety.

"31" Wszyscy bracia mają się odziewać w suknie proste; niech nie sądzą. - "Mały Dziennik", tzn. bracia pracujący w oddziale MD w Warszawie.

"32" Wszyscy udadzą się do wspólnego stołu.

"33" W refektarzu w piątek kapituła win.

"34" Przy stole należy czytać Pismo św. i książkę duchowną; listów nie wolno odbierać.

"35" Działać i naradzać się w sprawach doczesnych konwentu albo potrzeb braci w celi przełożonego.

"36" Daj siebie innym = miłość.

"37" Oprócz pieniędzy rozdz. V.

"38" Należy wysyłać kaznodziejów - braci.

"39" Można zrzec się przywileju (także co do prawa własności).

"40" Ministrowie, tj. przełożeni, niech pokornie i z miłością poprawiają, nawiedzają i upominają swoich braci - por. rozdz. X.

"41" Którzy nie mogą zachować reguły według jej ducha, mogą i powinni odnieść się do swoich przełożonych.

"42" Ojciec duchowny. - Następują wyjątki z listów ojca duchownego OMK, abp. Luigi Bondiniego, dawnego rektora Międzynarodowego Kolegium Serafickiego w Rzymie. Abp Bondini korespondował z OMK.

"43" Polecam... oddalać od siebie każdą wątpliwość i niepewność co do stanu twego sumienia i co do życia przeszłego i obecnego. Proszę uważać za rzecz całkiem pewną, że wszystko jest dobrze i że Mamusia jest bardzo z ciebie zadowolona. Czy dobrze zrozumiałeś? A zatem wesoło i zawsze naprzód w imię Pańskie i Maryi.

"44" Staraj się zapomnieć, że tak powiem, o sobie samym, aby myśleć tylko o Nim i o Mamusi. Jest to najłatwiejszy i najbezpieczniejszy środek do przezwyciężenia wszelkich trudności.

"45" Oddawaj się codziennie coraz bardziej w ręce Pana i Najświętszej Panny z bezgranicznym zaufaniem.

"46" Polecam Ci zatem powierzać się zawsze z całą ufnością w ręce Pańskie i Mamusi, a Oni sprawią, że na pewno przezwyciężysz wszystkie uciski duchowe.

"47" Bądź zatem zawsze wesoły i powtarzaj za św. Pawłem: Opływam w wesele przy całym utrapieniu naszym.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA