MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów w Rzymie. Fotokop.: AN.

Rzym, 1916

Ćwiczenia duchowne 1916 roku przed subdiakonatem

Wstęp

Pan Bóg jest dobry nieskończenie; więc mniej lub więcej od ciebie zależy.

1 dzień

I Medytacja

Służ Panu Bogu tak, jak Panu Bogu, a nie jak tobie się podoba. To jest twą jedyną największą i esencjonalną sprawą. I dla ciebie jest piekło otwarte.

Pycha jest początkiem wszelkiego złego por. Tb 4,14.

Teraz czas drogi.

"Ta jest najwyższa mądrość, przez wzgardę świata ciągnąć do królestwa niebieskiego" 2.

Pokora Niepokalanej spowodowała Macierzyństwo Boże: Quia ancillam humilem... 3 por. Łk 1,48.

Pan Bóg się upokarza; a ty, gnoju, się pysznisz!

Nierozłącznymi towarzyszami ubóstwa są: wzgarda i boleść.

Pycha cnoty w grzechy zamienia; a pokora grzechy w cnoty 4.

Tylko pokorny jest spokojny.

Celem szatana: wzgarda P. Boga i potępienie dusz. Celem P. Jezusa: należna chwała Boża i zbawienie dusz.

Bronią (sidłami) szatana: bogactwa, honory i przyjemności; bronią P. Jezusa: ubóstwo, wzgarda i przykrości (ale to wszystko słodsze nieskończenie od światowości).

Bądź spokojny: Oddaj się cały w ręce miłosiernej Opatrzności Bożej tj. Niepokalanej i bądź spokojny, i w pokoju czyń Wolę Bożą.

Notatki bez oznaczenia dnia i medytacji

Medytacja, dzień. Upadły na duchu pomyśl: "Błogosławieni miłosierni, albowiem miłosierdzia dostąpią" Mt 5,7.

Ordo 5 - dozwól się wieść Panu Bogu; a nie ty chciej wieść Pana Boga.

Posłuszny bądź, bo przez to najwięcej udoskonalisz siebie i innych; to jest bowiem Wola najmądrzejszego, najpotężniejszego i najmiłościwszego Ojca. Lepiej utracić honor, wszystkie dobra i życie, niż obrazić Pana Boga choćby lekkim grzechem, bo grzech jest złem nieskończenie większym.

Pan Jezus wzgardzony, ukrzyżowany: propter te 6.

Ufaj Bogu, a będziesz niewzruszony.

Zawsze i wszędzie możesz być szczęśliwym, jeżeliś posłuszny, bo Pan Bóg disponit omnia suaviter 7 por. Mdr 8,1. Czemuż się więc, głupi, troszczysz? por. Łk 12, 20.

Św. Augustyn: "Panie, czyń ze mną, jak wiesz i chcesz; wiem bowiem, żeś kochający" 8.

Sprzeciwiając się posłuszeństwu często spotkasz to, czegoś chciał uniknąć.

Staraj się o najwyższy (tj. jaki Pan Bóg chce) stopień w niebie; bo więcej cierpienia kosztuje piekło, jak niebo (plus minus) = Posłuszeństwo.

Dąż do najwyższego stopnia doskonałości, bo jak umrzesz, tak zostaniesz na całą wieczność; a umrzesz wkrótce, kiedy się nie będziesz spodziewał i pójdziesz na drugi świat sam i nagi.

Staraj się być podobnym Panu Jezusowi Ukrzyżowanemu. Praedica "Iesum et hunc Crucifixum" por. 1 Kor. 2,2 vita et verbo 9.

Na sądzie ostatecznym ścisły zdasz rachunek z każdej chwilki czasu; z każdej łaski otrzymanej; z i każdego talentu (nie rozwiniętego!), ze wszystkiego dobrego, coś mógł zrobić (opuszczone!): więc spokój; na puszczy, abyś mógł słyszeć głos Boży.

Wróć do gorącości por. Ap 2,4-5 (zgadzania się i wykonywania Woli Bożej), bo źle ci teraz, dobrze było przedtem; a Pan Bóg z najczulszą miłością cię oczekuje.

Bądź panem, królem siebie, nikomu (nawet sobie), prócz Boga samego, nie poddanym. - Pokój.

Idąc za Panem Jezusem będziesz królem, przyjacielem, synem i spadkobierca Bożym por. 1 Sm 15,23; Wj 19,5-6; J 15,14-15; Mt 25,21; o tyle szczęśliwym, o ile bliżej będziesz Go naśladował. Prawdziwie nieszczęśliwa i trudna jest droga potępienia i oziębłości.

Bądź Chrystusem 10.

Czyń, co, kiedy i jak Pan Bóg chce = zgoda z Wolą Bożą i posłuszeństwo = najwyższa mądrość.

Nie przywiązuj się zanadto nawet do rzeczy koniecznie potrzebnych.

Oblubienicą św. O. Franciszka jest Ubóstwo, które i swoim synom w spadku zostawił.

Czuwaj! Współzawodnicz w wierności, w wypełnianiu najmniejszych reguł. Czyń, co czynisz.

Czyń, co czynisz; o nic się nie troszcz; twój nieskończenie dobry Ojciec na pewno przygotuje ci zawsze i wszędzie to, co jest najlepsze dla ciebie; wielką przykrość czynisz temu Ojcu najlepszemu, gdy dobroci Jego nie dowierzasz troszcząc się o cokolwiek.

Rozmyślaj często o tym, że cała wielkość, świętość i godność twoja zależy jedynie od wypełnienia Woli Bożej; reszta: sława, bogactwa, wygody, prace, nawrócenia, modlitwy, pokuty i nawet męczeństwo - poza wolą Bożą są niczym, marnowaniem czasu, grzechem.

Oddaj się zupełnie Panu Bogu, a będziesz szczęśliwy.

Dlatego studiuj Ukrzyżowanego. Upodobnij się Jemu.

Czytanie Listów św. Pawła i "Naśladowania".

Oznacz, co masz czynić na wakacjach, abyś nie był "tam i sam się tułający". Zajmij każdą chwilę czasu: "podział godzin". Staraj się o zbawienie wszystkich wszystkimi 11 możliwymi sposobami, bo Pan Jezus powiedział św. Brygidzie, że za każdą duszę gotów jest cierpieć nawet więcej niż wycierpiał, aby tylko ją zbawić (nabożeństwo do Niepokalanej).

Bądź symplicznym, jak dziecko, ale roztropnie: Z Panem Bogiem, Najświętszą Panną, wobec przedstawiających P. Boga, tj. przełożonych, bezwzględnie itd.; z ludźmi jako ludźmi krytycznie.

Używaj wszystkich środków, które ci Pan Bóg oznaczy do dojścia do doskonałości, a będziesz prawdziwie spokojny i szczęśliwy.

Pragnij cierpieć 12 i być wzgardzonym 13 (choćbyś tę samą zasługę i chwałę Bożą mógł uczynić bez tego) dlatego jedynie, że Bóg twój tak samo żył. Wzgardzony - "ukrzyżuj, ukrzyżuj" Łk 23,21 - od wszystkich, którym tyle dobrego uczynił. Zapłatą twoją od ludzi niech będzie wzgarda, boś: 1) godzien tego za to, co twego jest w pracy; 2) Pan Jezus taką zapłatę otrzymał i otrzymuje, niestety.

Najniegodniejszy! 14 najwięcej marnujesz łaski Boże.

Cierp i pracuj, o ile możesz w .ukryciu (o marnotrawco łask Bożych) dla Boga samego.

Co dzień, często i w trudnych chwilach patrząc na Ukrzyżowanego ucz się, widząc że najuboższy, w cierpieniach największych i wzgardzie od wszystkich, naśladować P. Jezusa nagiego, w takich boleściach i tak wyszydzanego; i bądź posłusznym Panu Bogu we wszystkim i to zawsze, całkowicie, skoro i ślepo.

Kochaj nieprzyjaciół tym więcej, im więcej ci przykrości uczynili, bo P. Jezus: Pater, ignosce illis, non enim sciunt, quid faciunt 15 por. Łk 23,34.

Im więcej będziesz cierpiał w tej chwilce życia, tym większą chwałę będziesz miał w niebie.

Kochaj Boga dla Boga samego i dla Niego (coraz spokojniej i miłośniej) w pokoju i miłości cierp i pracuj.

Kochaj, kochaj uczynkiem Pana Boga, daj Mu siebie, wszystkich i wszystko, i bądź z Nim (skupienie) zawsze, bo i On tak robi.

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" OMK otrzymał święcenia subdiakonatu 16 VII 1916 r.

"2" Naśladowanie Chrystusa, Ks. I, r. 1,4 - przyp. aut.

"3" "Iż wejrzał na niskość służebnicy swojej..."

"4" Druga część zdania niejasna; należy ją rozumieć w świetle innych wypowiedzi OMK, np.: "W razie upadku nie traćcie nigdy ufności, bo upadek wyjdzie nam na większe upokorzenie, na większą czujność, słowem na większe dobro" - z listu OMK do braci aspirantów w Niepokalanowie z dnia 14 X 1937.

"5" Święcenie, kapłaństwo, zakon.

"6" Dla ciebie, z powodu ciebie.

"7" Urządza wszystko wdzięcznie.

"8" W "Wyznaniach" i "Samotnych rozmowach" św. Augustyna jest wiele podobnych myśli.

"9" Głoś "Jezusa i to ukrzyżowanego" życiem i słowem.

"10" Wyraz podkreślony 3 razy.

"11" Wyrazy: wszystkich, wszystkimi - podkreślone 3 razy.

"12" Wyraz podkreślony 3 razy.

"13" Wyraz podkreślony 5 razy.

"14" Fragmentu od słów: "Najniegodniejszy" do końca - brak w mikrofilmie, ale znajduje się w oryginale.

"15" Ojcze! odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA