MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów w Rzymie. - Fotokop.: AN.

Rzym, 1915

Ćwiczenia duchowne roku 1915

1 dzień

Wstępna nauka

Pan Bóg cię wzywa na audiencję partykularną. Słuchaj i odpowiadaj. Konieczne dla ciebie. W nowicjacie? Pokój, radość. Czyń, jakbyś miał umrzeć potem. Pamiętaj na śmierć. Sposób dobrego wykonania: 1) czynić, jakby się miało potem umrzeć; 2) skupienie; 3) pod opieką Niepokalanej.

2 dzień

I Medytacja

Cel twój - chwalić, czcić i służyć Panu Bogu i przez to zbawić duszę. Służyć to jest: chcieć, czego Pan Bóg chce. Nic łatwiejszego jak dobra wola; by mieć dobrą wolę. I tego tylko chce P. Bóg. To więc przyczyną każdej czynności; reszta - środkiem.

II Medytacja

Czyń drugim, co chciałbyś, aby ci czyniono por. Mt 7,12; Łk 6,31. Lenistwo. Za wielka familiamość z P. Bogiem (w Przenajświętszym Sakramencie). Jesteś z natury człowiekiem słabym jak i inni: baczność więc! Jesteś lux mundi, sal terrae 1 Mt 5,14; Mt 5,13. Wielkość zależy jedynie od wypełnienia cnót.

... 2 Cokolwiek nie zależy hic et nunc od twej woli: czy przeszłe, czy przyszłe, czy teraźniejsze, jest dla ciebie najlepsze, tak że nawet nic lepszego nikt pomyśleć nie może, gdyż przychodzi od najlepszego Ojca przez ręce Niepokalanej. Czemuż się więc smucisz?

Humiliavit semetipsum factus oboediens usque ad mortem, mortem autem crucis 3 Flp 2,8.

Pracuj, pracuj, pracuj jak najwięcej, pracuj na powiększenie jak największej chwały Bożej, przez zbawienie swej duszy (jako chrześcijanin) i innych (jak najwięcej - jako kapłan, zakonnik). Z czystym sercem i czystą intencją. Godzien jest bowiem tego Bóg Stwórca i Odkupiciel. Ucz się z krucyfiksem.

Myśl, myśl, myśl często: "Po coś tu przyszedł?" Aby siebie i innych (wiele) zbawić. Kim jesteś? Zakonnikiem, homo Dei 4 1 Tm 6,11, Przyjacielem Pana Jezusa por. J 15,14. Przygotowuj się teraz do przyszłej pracy. P. Jezus: "Pragnę" J 19,28 dusz, dajcie mi je kapłani.

Nie pytaj, czy grzech jest ciężki, czy powszedni, ale unikaj jakiegokolwiek grzechu.

Szatan stara się naprzód doprowadzić do lenistwa; gdy nie może, stara się popsuć czynność przez złą intencję: pychę.

Zachowanie się zewnętrzne jest najskuteczniejszym kazaniem. "Maryja".

3 dzień

Medytacja I

Stworzenia używać o tyle, o ile potrzeba do osiągnięcia ostatecznego celu. Indifferentia 5 do stworzeń. Trzeba wielekroć czynić to, czego nie chcesz: a co chcesz, trzeba opuścić. Zachowanie się zewnętrzne: napomnienia przełożonych, braci.

Medytacja II

Czego teraz nie uformujesz w sobie, tego nigdy nie zrobisz.

Samotność wewnętrzna i zewnętrzna (w celi). Wewnętrzna: nienawidzić, nie pragnąć, czego świat pragnie, bo on głupi. Dobra świata nigdy nie zaspokoją duszy. Zewnętrzna: nie wychodzić z celi bez przyczyny: konieczności, użytku, (convenientiae). Wychodząc premunirsi 6 (poleć się Najświętszej Pannie: "Maryja"). Obcuj chętniej z lepszymi.

Habitus reflectendi, meditandi 7 (zdania z medytacji rannej). Unikaj próżniactwa.

Im więcej ludzie cię poznają, tym mniej szanują, bo poznają ułomności; przeciwnie z P. Bogiem; więc ukrywaj się, dla chwały Bożej, dobra Kościoła i Zakonu (reverentia aliorum 8).

Łączność z Panem Bogiem.

"Ojcze nasz" i "Zdrowaś" najlepsze modlitwy. Kochający jedynie Pana Boga lepiej Go (istnienie Jego) zna od filozofa.

Kolacja mierna dobry sen rodzi.

Modlitwa i samotność czynią człowieka świętym.

Modlitwa jest wzniesieniem myśli do Boga.

Modlitwa zmusza P. Boga. Wystarczy do tego, aby być człowiekiem modlitwy (= zakonnikiem); modlitwa oznaczona przez regulamin i akty strzeliste; wiele ustnych modlitw męczy. Roztargnienia niedobre--wolne pomnażają zasługi.

Myśl często:

Grzesznikiem jesteś. Zdradziłeś Ojca najlepszego i Przyjaciela.

Semper spirito di 9:

1) compunzione (sufficit voluntatis detestatio);

2) vigilanza. Jeśli bowiem będziesz myślał, żeś bezpieczny (ze siebie), Pan Bóg dopuści, że upadniesz dla twej nauki. Jeśli cię łaska opuści, wpadniesz na dno piekła.

Z tej samej gliny ulepionyś co inni grzesznicy;

3) compensazione. "Pokuty, pokuty, pokuty" (Niepokalanie Poczęta). Regularis Oboedientia 10. Znoś przykrości w duchu pokuty. Modlitwa o łaski duchowne dla siebie jest na pewno skuteczna.

4 dzień

Medytacja II

Sine me nihil potestis facere 11 J 15,5. Kazania piękne i praca bez modlitwy żadnego owocu nie przyniesie.

Modlitwą wszystko 12 (prawdziwie pożyteczne) na pewno otrzymasz. Ale natrętnie, stale módl się; z coraz większą żarliwością. A P. Bóg przez cię będzie cuda wykonywał (np.: proboszcz z Ars 13).

Kolana, a nie rozum albo pióro dają owoc w pracy, kazaniach, książkach.

Modlitwa przed i po pracy. Prośba, dziękczynienie i prośba o przebaczenie.

5 dzień

Medytacja I

Skutkiem grzechu jest zaślepienie i twardość serca (więc przy małym grzechu także).

Medytacja II

Mowa z serca nawraca. Przyczyną jej medytacja, modlitwa myślna.

Nigdy 14 nie opuszczaj medytacji. Święci, gdy w dzień nie mogli, w nocy medytowali i dlatego tylu nawrócili (św. Franciszek Ksawery, św. Dominik - spał u stóp ołtarza). Poprzedzaj pokorną prośbą.

Odprawiaj ją spokojnie bez natężenia umysłu. Pobożność, modlitwa (medytacja, według regulaminu) jest pierwszym obowiązkiem, nie nauka. Pietas et scientia 15. Ora et labora; non: labora et ora 16.

Cepit facere et docere Dz 1,1 (et non: docere et facere) 17. (Omnia, quae facit religiosus, sunt ex Oboedientia, Paupertate, Virginitate 18).

Przygotowanie do wszystkiego (dispositio). Sam (bez łaski) nic nie możesz uczynić zasługującego na niebo; więc modlitwa o światło i siłę, i oczyszczenie się.

6 dzień

Prawdziwie posłuszny jest jak trup, ślepy. Przełożony jest jakby zasłoną, zza której sam P. Jezus mówi. Poddanie swego sądu (doskonałość jest to poddanie swego sądu ... 19) przełożonemu.

Posłuszeństwo skoreochotne.

Posłuszny w krótkim czasie dojdzie do doskonałości.

Vigilate et orate 20 Mt 26,41.

Rozmyślanie męki Pana Jezusa jest najskuteczniejszym środkiem do obrzydzenia sobie grzechów (żalu za grzechy) i do rozpalenia miłości ku P. Jezusowi.

Po upadku uciekaj się do Niepokalanej Maryi.

7 dzień

Celem twoim jest naśladowanie P. Jezusa.

Posłuszeństwo, Modlitwa i Praca.

Posłuszeństwo uniemożliwia upadek.

Życie ukryte.

Posłuszeństwo dokładne, skore, miłosne, nadnaturalne. Reguła.

Świętość moja, życie wspólne;

Życie wspólne, świętość moja (św. Jan Berchmans).

Bóg celem; wszystko inne (przełożeni) środkiem,

Opuść Ojczyznę, wszystko 21 dla Boga, Woli Bożej.

Przypominaj sobie posłuszeństwo, ilekroć uczynisz znak krzyża świętego: 1) poddaj sąd, 2) serce, 3) wolę, 4) barki do znoszenia ciężaru pracy na chwałę Bożą przez dobro Zakonu, Kościoła i zbawienia dusz; 5) amen - niech się tak stanie.

Miłość bliźniego nadnaturalna (stała): myślą, słowem i uczynkiem.

Za nią Niebo; bez niej Piekło. Distinctivum chrześcijan 22. Życie krótkie, cierpienia krótkie, a potem:

Niebo. Niebo. Niebo.
Odwagi więc.

Wykonuj Wolę Bożą: wykonuj prawo Boże, Regułę; posłuszny bądź i cierpliwy. Weź krzyż swój i idź za P. Jezusem por. Łk 9,23.

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Jesteś światłością świata, solą ziemi.

"2" Wyraz nieczytelny.

"3" Sam się uniżył, stawszy się posłusznym aż do śmierci, a śmierci krzyżowej.

"4" Człowiekiem Bożym.

"5" Obojętność.

"6" Zabezpieczyć się.

"7" Zwyczaj zastanawiania się, rozmyślania.

"8" Uszanowanie dla innych.

"9" Zawsze duch: 1) skruchy (wystarczy żal pragnienia); 2) czujności; 3) wynagrodzenia.

"10" Posłuszeństwo zakonne.

"11" Beze mnie nic uczynić nie możecie.

"12" Wyraz podkreślony cztery razy.

"13" Św. Jan Vianney.

"14" Wyraz podkreślony cztery razy.

"15" Pobożność i wiedza.

"16" Módl się i pracuj; nie: pracuj i módl się.

"17" Zaczął Jezus czynić i uczyć (a nie: uczyć i czynić).

"18" Wszystko, co czyni zakonnik, wypływa z Posłuszeństwa, Ubóstwa i Czystości.

"19" Dwa wyrazy nieczytelne; pierwszy wyraz można odczytać jako: cztery.

"20" Czuwajcie i módlcie się. Zdanie podkreślone cztery razy.

"21" Wyraz podkreślony cztery razy.

"22" Znak szczególny chrześcijan.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA