MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie ze stemplem znakami japońskimi: Nagasaki-shi, Hongochi machi, Mugenzai no Sono.

Nagasaki, 11 IV 1932

Maryja

Drogie Dzieci!

W odpowiedzi na list z 23 III w sprawie M.I. donoszę, że:

1) Ksiądz z M.I. nie ma przez to samo jeszcze władzy specjalnej, której udzielają OO. Misjonarze do poświęcania Cudownego Medalika wedle specjalnej formułki i z odpustami przywiązanymi do Cudownego Medalika. Może jednak poświęcać (jak każdy inny ksiądz) -Cudowny Medalik jako jeden z medalików. - Do M.I. nie jest konieczne specjalne poświęcenie, tym bardziej że odpusty Cudownego Medalika mieszczą się w odpustach M.I. (zupełny w dzień przyjęcia i na Wielkanoc i 100 dni za akt "O Maryjo bez grzechu" itd.), a nawet odpusty M.I. są liczniejsze.

2) Do aktu poświęcenia "O Niepokalana..." nie ma przywiązanego specjalnego odpustu, można go mimo to używać, a nawet nie możemy z niego zrezygnować.-Trudnością pewno jest śmiałe wyrażenie, że przez ręce Niepokalanej wszystkie łaski z Najświętszego Serca Jezusowego na nas spływają, ale już papież Leon XIII a orzekł, że wolno tak twierdzić 1 i gdy biskup krakowski 2 z tego powodu nie chciał potwierdzić pierwszego dyplomika, podaliśmy mu dowody i wtedy ustąpił. Teraz już mamy i pacierze, i Mszę św., i święto kościelne Matki Bożej Pośredniczki Wszelkich Łask 3, a kardynał Mercier bardzo się starał o ogłoszenie tej prawdy jako dogmat. - Może Niepokalana pozwoli i nam się przyczynić do włożenia tego klejnotu do Jej korony.

Z prośbą o modlitwę

Wasz
br. Maksymilian M-a Kolbe M.I.

PS - W ulotce str. 3 pisze, że Medalik Cudowny można nosić w kieszeni, ale Niepokalana powiedziała, że szczególniejsze łaski dostaną ci, co "będą nosić na szyi" Cudowny Medalik (patrz książeczka "Cudowny Medalik" str. 18 wiersz 5 od dołu) 4.


"1" "Kiedy odwieczny Syn Boga dla odkupienia i wywyższenia człowieka zechciał przyjąć naturę ludzką, i przez to zawrzeć jakby mistyczny związek z całym rodem ludzkim, nie uczynił tego wcześniej, niż przewidziana matka zupełnie dobrowolnie wyraziła na to zgodę. Reprezentowała ona w pewien sposób cały ród ludzki zgodnie ze sławnym i prawdziwym zdaniem św. Tomasza z Akwinu: "Przy Zwiastowaniu oczekiwano zgody Dziewicy w zastępstwie całej ludzkiej natury" S. Th. 3 q.a.1. To pozwala stwierdzić równie słusznie i prawdziwie, że absolutnie nic z niezmierzonego skarbu wszelkiej łaski przyniesionego przez Chrystusa J 1,17 - z rozporządzenia woli Bożej nie zostaje nam udzielone inaczej, jak tylko przez pośrednictwo Maryi. Jak do najwyższego Ojca nikt nie może przyjść inaczej niż przez Syna, prawie tak samo do Chrystusa nikt nie może mieć dostępu, jak tylko przez Matkę" - zob. Leon XIII, encyklika "Octobri mense" (1891), cyt. "Breviarium fidei", Poznań 1964, 330.

"2" Bp Adam Stefan Sapieha, który zatwierdził pierwszy dyplonik MI w 1919 - por. Pisma OMK I, 28 przyp. 5.

"3" święto NMP Pośredniczki Wszelkich Łask z własnym formularzem mszalnym i oficjum brewiarzowym ustanowił dla Belgii, na skutek próśb przede wszystkim kard. Merciera, Benedykt XV dnia 12 I 1921. Św. Kongregacja Obrzędów pozwalała odtąd wprowadzać to święto także poza diecezjami belgijskimi, byle o to proszono (o. Celestyn Napiórkowski).
Na podstawie dekretu Kongregacji Obrzędów z 17 I 1934 nr 973/34, także i zakon OO. Franciszkanów wprowadził święto MB Pośredniczki Wszelkich Łask do swego kalendarza zakonnego; święto wyznaczono na 31 maja - zob. Comm. Ord. 31(1934)86.

"4" Książeczkę pod powyższym tytułem, bez podania autora, wydawali Księża Misjonarze. W dostępnych nam wydaniach z 1902 i 1913, cytat istotnie znajduje się na s. 18, ale wierz 16 od dołu.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA