MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Nagasaki-shi Hongochi machi Magenzai no Sono / Mugenzai no Seibo no Kishi Hakkosho / Numer konta 2304. - Fotokop.: AN.

Nagasaki, Mugenzai no Sono
28 X 1931

Maria!

Carissimo Fratello!

Mi sono molto rallegrato leggendo dalla sua lettera quello ohe l"Immacolata vuole fare in Assisi.

Riguardo alle forme dell"organizzazione, esse non sono stabilite; dunque si possono fare come in diversi luoghi e circostanze e possibile e conveniente. Pero bisogna bene distinguere due cose giuridiche: la Pia Unione e la Sodalitas 1 Come Pia Unione la chiameremo M.I.1 cioe "Militiae Immaculatae primi gradus"; come Sodalitas, cioe con l"organizzazione, viene da noi chiamata M.I.2, cioe "Milltiae Immaculatae secondi gradus". Chi vuole appartenere alla M.I.2, deve prima appartenere alla M.I.1, cioe come nella pagella della Pia Unione, ma chi appartiene alla M.I.1, non deve necessariamente entrare nella M.I.2, anzi sarebbe bene fare una accurata scelta di quelli a che possono far parte della M.I.2.

Adesso finisco, avendo moltissimo da fare, ed in quanto posso mando la Sacerdotale Benedizione, ma a condizione che anche voi, cari chierici, ci aiutiate con le vostre Sante Comunioni e con la preghiera. La preghiera e un elemento principale nel lavoro per le conversioni delle anime, perché la conversione e una grazia che b bisogna ottenere con la preghiera. Anche noi altri lavoratori dell"Immacolata, abbiamo tanto bisogno della preghiera, per assecondare fedelmente la volonta dell"Immacolata.

Scrivo in una carta da lettera giapponese, affinché ne abbiate l"idea, ma i giapponesi scrivono da su in giu.

Vostro nell"Immacolata

fra Massimiliano M. Kolbe

Dopiski Tanti saluti al P. Stella ed agli altri conoscenti. Sono certo che nel primo momento della Messa non si dimenticheranno del Mugenzai no Sono, cioe della nostra Missione. Non e vero?

Annesse carte sono il nostro indirizzo. E bene di attacare alla busta scrivendo a noi.

Risposta per fra Martino Noskiewicz: o. Metody powrócił: do Polski i nie mam obecnego jego adresu.

1 Codex Iuris Canonici can. 707 § 1 - przyp. aut.


Przekład polski

Nagasaki, Mugenzai no Sono
28 X 1931 Maryja!

Drogi Bracie,

Bardzo się ucieszyłem, kiedy czytałem w Twym liście o tym, czego Niepokalana chce dokonać w Asyżu 1.

Gdy chodzi o formy organizacji, to nie są one ustalone; można je więc kształtować tak, jak w różnych miejscach i okolicznościach jest to możliwe i korzystne. Jednak trzeba rozróżnić dwie rzeczy prawne: pobożny związek i sodalicję 2. Jako pobożny związek nazywany ją MI1, to jest "Rycerstwo Niepokalanej pierwszego stopnia"; jako sodalicja, to jest z organizacją, nazywa się ona u nas MI2, to jest "Rycerstwo Niepokalanej drugiego stopnia". Kto chce należeć do MI2, powinien najpierw należeć do MI1, jak podano w dyplomiku Pobożnego Związku, lecz kto należy do MI1, niekoniecznie musi wstąpić do MI2, a nawet byłoby dobrze przeprowadzić dokładny wybór tych, którzy mogą należeć do MI2.

Teraz kończę, gdyż mam dużo pracy, i o ile mogę przesyłam błogosławieństwo kapłańskie, lecz pod warunkiem, że również Wy, Drodzy Klerycy, będziecie nas wspomagać Waszymi Komuniami świętymi i modlitwą. Modlitwa jest elementem zasadniczym w pracy nad nawracaniem dusz, gdyż nawrócenie jest łaską, którą trzeba uzyskać przez modlitwę 3. Również my, robotnicy Niepokalanej, tak bardzo potrzebujemy modlitwy, abyśmy mogli podążać wiernie za wolą Niepokalanej.

Piszę na japońskim papierze listowym, abyście mieli o nim wyobrażenie, lecz Japończycy piszą z góry na dół.

Wasz w Niepokalanej

brat Maksymilian M. Kolbe

Dopiski Serdeczne pozdrowienia dla o. Stelli i dla innych mi znanych. Jestem pewny, że w memento pierwszej Mszy św. nie zapomnicie o Mugenzai no Sono, to jest o naszej Misji. Nieprawdaż?

Załączone kartki stanowią nasz adres. Pisząc do nas, dobrze będzie nakleić je na kopercie.

Odpowiedź dla br. Marcina Noskiewicza: o. Metody powrócił do Polski i nie mam obecnego jego adresu.


"1" Codex Iuris Canonici can. 707 § 1 - przyp. aut.

"1" Siedziba filialna MI w Asyżu przez swego prezesa br. kleryka Felice M. Castagnaro zapraszała OMK na akademię ku czci Niepokalanej w dniu 11 II 1937 z racji 20-lecia założenia MI i piątej rocznicy założenia "Il Cavaliere dell"Immacolata" - zob. list br. Felice Castagnaro do OMK z dnia 10 I 1937, AN.

"2" Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 707 1 - przyp. aut.

"3" "Misje są przede wszystkim dziełem łaski, które domaga się od nas chrześcijańskiej modlitwy" - stwierdza ks. Gaston Courtois, "Duch chrześcijański to duch misyjny", tłum. z franc. Aniela Urbanowicz, Katowice 1969, 93.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA