MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Dwie karty jednostr. zapis. - Kop. kalk. maszynopisu: AN.

Mugenzai no Sono, 21 IV 1936


Przekład polski

Program organizacji Rycerstwa Niepokalanej (MI)

1) Chociaż MI jako Pobożny Związek nie wymaga, na mocy prawa, ustanowienia na sposób ciała zorganizowanego (kan. 707), to jednak w Statutach (rozdział III pt. Środki, punkt 2) są zalecane "wszystkie środki godziwe", a organizacja jest środkiem odpowiednim i godziwym, więc należy posłużyć się i tym środkiem czyli organizacją.

2) Zachowawszy wszystko, co według prawa należy zachować odnośnie do stowarzyszeń, ustanawia się następujące zasadnicze punkty organizacji MI.

I. Dyrekcja generalna

3) Na czele Dyrekcji Generalnej stoi Dyrektor Generalny Zwyczajny, który dobiera sobie Dyrektora Generalnego Delegowanego do prowadzenia całości spraw MI na całym świecie.

4) Dyrektorem Generalnym Zwyczajnym jest aktualny Generał Zakonu.

5) Dyrektorem Generalnym Delegowanym powinien być kapłan mający przynajmniej 30 lat życia, który dał dostateczne dowody gorliwości i roztropności w działalności według celów MI.

6) Obowiązkiem Dyrektora Generalnego Delegowanego będzie:

a) wszystkimi godziwymi środkami prowadzić akcję światową dla osiągnięcia celów MI według wskazówek Dyrektora Generalnego Zwyczajnego;

b) starać się o rozwój studiów maryjnych i ich rozpowszechnienie;

c) sporządzać, według wymagań czasu, Statuty ogólne MI oraz instrukcje;

d) starać się o ustanowienie i o rozwój Dyrekcji Krajowych w każdym kraju;

e) starać się o normalne działanie Prymarii MI;

f) starać się, aby życzenia Ojca świętego w jakikolwiek sposób okazane, były jak najszybciej ogłaszane i zastosowane do MI przez odpowiednie instrukcje;

g) starać się o współpracę MI z innymi stowarzyszeniami katolickimi, zwłaszcza z Akcją Katolicką;

h) każdego roku dać pisemne sprawozdanie Dyrektorowi Generalnemu Zwyczajnemu z rocznej działalności MI;

i) przy końcu roku przedstawić Dyrektorowi Generalnemu Zwyczajnemu projekt działalności MI na rok następny, dla otrzymania zatwierdzenia.

7) Dyrektor Generalny Delegowany, dla łatwiejszego spełniania swego urzędu, powinien:

a być wolnym od obowiązków, które przeszkadzają;

b) być bezpośrednim Przełożonym wszystkich Ojców i Braci, którzy pracują w Dyrekcji Generalnej;

c) uczestniczyć w Kapitule Generalnej z prawem głosu.

II. Dyrekcja Krajowa

8) Na czele Dyrekcji Krajowej stoi Dyrektor Krajowy Zwyczajny, który deleguje Dyrektora Krajowego Delegowanego do prowadzenia całości spraw MI w kraju.

9) W miejscach, gdzie są nasi Bracia, Dyrektorem Zwyczajnym jest Prowincjał. Jeżeli zaś jest kilka Prowincji w państwie, wtedy Dyrektorem jest Rada Prowincjałów.

10) Dyrektor Krajowy Delegowany powinien być kapłanem gorliwym w działalności milicyjnej.

11) Obowiązkiem Dyrektora Krajowego Delegowanego jest:

a) prowadzić wszystkimi godziwymi środkami, działalność dla osiągnięcia celów milicyjnych, według wskazań Dyrektora Krajowego Zwyczajnego;

b) starać się o rozwój studiów maryjnych w kraju i o ich rozpowszechnianie;

c) sporządzać Statuty Krajowe i instrukcje według potrzeb czasu;

d) roztropnie starać się o zakładanie Kół diecezjalnych MI, gdzie to będzie się wydawało rzeczą stosowną dla sprawy milicyjnej;

e) starać się, żeby instrukcje Dyrektora Generalnego i odnośnych Dyrektorów Krajowych Zwyczajnych zostały zastosowane do MI krajowej i żeby były wykonane;

f) starać się o praktyczną współpracę z innymi stowarzyszeniami katolickimi w kraju, zwłaszcza z Akcją Katolicką;

g) przesyłać każdego roku pisemne sprawozdanie z rocznej działalności MI krajowej Dyrektorowi Krajowemu Zwyczajnemu i Dyrekcji Generalnej;

h) przedstawiać przy końcu roku Dyrektorowi Krajowemu Zwyczajnemu projekt działalności MI krajowej na rok nadchodzący, celem uzyskania zatwierdzenia.

12) Dyrektor Krajowy Delegowany dla łatwiejszego wykonania swego urzędu:

a) niech będzie w miarę możności wolny od innych obowiązków, które przeszkadzają;

b) niech będzie bezpośrednim Przełożonym Ojców i Braci pracujących w Dyrekcji Krajowej. Jeśli zaś Dyrekcja stanowi już specjalny klasztor, niech Dyrektor będzie jego gwardianem;

c) niech uczestniczy w Kapitule Prowincjalnej z prawem głosu.

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Dane z listu OMK do o. Anzelma Kubita z 21 IV 1936.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA