MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Administration / "Mugenzai no Seibo no Kishi" / Hongochi-machi / Nagasaki, Nippon.

Nagasaki, 28 XI 1935

Maryja

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale,

Chciałbym się podzielić wiadomością, którą nadesłał O. Sekretarz Generalny 1 naszemu O. Gwardianowi 2 w liście z dnia 27 X br. w sprawie Amalam indyjskiego.

Mowi w nim: "De casu indico locutus sum nunc cum Reverendissiimo P. Generali, quia revera de eo seu de novo impedimento interposito nil scivi. Reverendissimus Pater haec mihi dixit. Quando Minister Provincialis ei scripsit de hac re, ipse locutus est cum P. Haczela. Hic autem novae fundationi erat omnino contrarius, quia dicit, nos habemus tot domus non formatas in Polonia et ibi debemus alias domos aperire, propaganda quam facit P. Maximilianus est tantummodo impressionis, et ita omnimo dissuasit P. Generalem ita ut permitteret scribere sicut scripserat P. Haczela. Sed ei dixi, tandem aliquando Ministrum Provincialem cum suo Definitorio debere regere Provinciam non P. Haczela et si P. Provincialis hoc bonum iudicat, quare volumus nos contradicere, cum nil sit neque contra Regulam neque contra ius. Tunc mihi permisit scribere, quos si Minister Provincialis consentit ad novam domum aperiendam, P. Maximilianus posset suscipere necessaria praeliminaria ad hoc. Igitur bonum erit denuo exquirere sensum Ministri Provincialis et tunc procedere cum benedictione Domini" 3.

Poproszę więc o łaskawą odpowiedź w tej sprawie.

Jestem przekonany, że ojcowie wyjeżdżający na misje nie są stratą dla Prowincji, ale raczej pogłębieniem powołań młodzieży zakonnej i źródłem nowych prawdziwych, gorliwych, ideowych kandydatów. I że łatwiej może jest dziś wyskrobać nawet trzech ojców dla Indii, niż przed trzema laty jednego. Ja osobiście jestem do jakiejkolwiek dyspozycji w myśl uczynionego ślubu, którego pragnę wiernie dochować 4. O. Florian kończy swoje 6-lecie gwardiaństwa w Niepokalanowie; ma więc dużo doświadczenia obok powagi przydatnej w ścieleniu nowego gniazdka. I ze dwóch z młodszych by się pewno dla tak ważkiej sprawy odnaleźć dało. Gdyby przed kapitułą udało się ukończyć formalności wyliczone w nrze 488 Konstytucji, to po niej można by już na dobre rozwinąć robotę 5. - Tak się mnie wydaje. Ale niech Niepokalana sama oznaczy termin narodzin swego Niepokalanowa na ziemi indyjskiej.

Załączam "dla wiadomości" kopie dwóch listów: do prymarii i do Niepokalanowa 6.

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe 7


"1" o. Timotheus Brauchle

"2" o. Kornel Czupryk

"3" W przekładzie polskim: "O sprawie indyjskiej rozmawiałem z Najprzewielebniejszym O. Generałem, ponieważ rzeczywiście nic nie wiedziałem o nowo powstałej przeszkodzie. Najprzewielebniejszy Ojciec powiedział mi o niej. Kiedy O. Prowincjał napisał o tym do O. Generała, ten rozmawiał na ten temat z O. Haczelą. O. Haczela zaś był całkowicie przeciwny nowej fundacji, gdyż uważał, że mamy wiele klasztorów nie uformowanych w Polsce, i że tam powinniśmy otworzyć nowe klasztory. Propaganda więc, którą robi O. Maksymilian, jest tylko wyrazem jego osobistych zapatrywań. W ten sposób odradził O. Generałowi. Dlatego O. Generał polecił odpisać zgodnie z radą O. Haczeli. Lecz powiedziałem mu, że wreszcie Prowincją powinien rządzić O. Prowincjał ze swoim Definitorium, a nie O. Haczela. Jeżeli O. Prowincjał uważa to za dobre, dlaczego my mamy się sprzeciwiać, skoro nie ma w tym nic przeciwnego ani przeciw Regule, ani przeciw prawu? Wtedy O. Generał pozwolił mi napisać, że jeżeli O. Prowincjał zgadza się na otwarcie nowego domu, to O. Maksymilian noże podjąć niezbędne kroki wstępne. Przeto dobrze będzie na nowo poznać zdanie O. Prowincjała i wtedy rozwinąć sprawę z błogosławieństwem Pańskim".

"4" Zob. Pisma OMK II, 349 przyp. 3. Mowa tu o czwartym ślubie OMK pójścia dokądkolwiek i gdziekolwiek przełożeni rozkażą.

"5" Wymagane formalności do założenia klasztoru lub domu zakonnego: zgoda prowincjała z jego definitorium, pozwolenie generała zakonu, pisemna zgoda ordynariusza miejsca i pozwolenie Stolicy Apostolskiej.

"6" Listy nr 573571.

"7" Własnoręczny podpis.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA