MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Nagasaki, 8 VIII 1935

Jezus Maryja Józef Franciszek

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale,

W sprawie poświecenia Zakonu Niepokalanej napisałem 1 do o. Pala, chociaż przyjazd jego na Kapituła Generalną nie jest jeszcze pewny, gdyż przedtem wypadnie tam Kapituła Prowincjalna.

Co do szczegółów, to nie mam tu pod ręką źródeł, by sięgnąć do dziejów, snuć nić tradycji lub cytować głosy filarów Zakonu. Pokrótce więc tylko kilka myśli rzucę.

Jako cel można by między innymi wskazać potrzebę odrodzenia Zakonu. Proste już porównanie tylko z liczebnością, zasięgiem pracy i ilością Braci wyniesionych na ołtarze choćby tylko u pokrewnych nam Bernardynów i Kapucynów (chociaż później od nas powstałych), aż krzyczy o konieczności gruntownego, szybkiego odrodzenia. - Nie pomoże tu wymówka, jaką słyszałem z gorliwych zresztą ust, że nasz Zakon stary i dlatego skarłowaciał, bo duch nie zna starości. Tylko oddalenie się od ideału z jednej strony i brak rzutkości w zastosowaniu się do zmieniających się warunków i okoliczności powodują osłabienie życia, żywotności, karłowacenie.

Do odrodzenia Zakonu nie wystarczą choćby najmądrzejsze przepisy, chociażby poparte i najsurowszymi karami. Tu trzeba łaski nadnaturalnej, uświęcenia zakonników. Ponieważ zaś Pośredniczką łask wszelkich jest Niepokalana, więc im kto bardziej do Niej się zbliży, tym bujniej duchowo żyć będzie. A najdoskonalszą chyba formą zbliżenia to poświęcenie się zupełne. - Stąd poświęcenie się Niepokalanej już nie tylko poszczególnych Braci, Klasztorów albo Prowincji nawet, ale Zakonu jako takiego, da Zakonowi jako takiemu odrodzenie. I dziś już tchnienie Niepokalanej dziwnie zaczyna ożywiać tych członków Zakonu, co się do Niej w szczególniejszy sposób zbliżyli a.

Myśl coraz większego zbliżania się do Niepokalanej wskazała też wyraźnie Kapituła Generalna z 1719 roku: "futurum, ut in Ordine nostro erga eandem Deiparam, eiusque Immaculatae Conceptionis Mysterium, pietas, et religio in dies fervescat, et augeatur" 2.

Formuła mogłaby być też taka jak w MI z zastosowaniem do ens morale 3, jakim będzie Zakon, np.: "Immaculata ooeli et terrae Regina, refugium peccatorum et Mater nostra amorosissima, Tu, cui Deus totum ordinem misericordiae committere voluit. Nos Fratres Minores Conventuales, indigni peccatores, ad pedes Tuos nos provolvimus suppliciter petentes, ut Ordinem nostrum totus et totalitar tamquam ram et proprietatem Suam assumere ac cum ec ac cum omnibus et singulis nobis eius sodalibus, quidquid Tibi magis placet, facere digneris. Utaris etiam, si hoc Tibi placet, Ordine nostro toto b et totaliter ad hoc quod de Te dictcum est Ipsa conteret caput tuum Rdz 3,15 et Cunctas haereses Sola interemisti in universo mundo 4 exequendum, ut in Tua Immaculata et misericordissima manu aptum sit instrumentum ad gloriam Tuam in tot deviatis et tepidis animis introducendam, et quam maxitae augmentandam et ita dulcissimum regnum Sacratissimi Cordia Iesu quam maxime extendendum, ubi enim Tu intras, ibi et gratiam conversionis et sanctificationis impetras, per Tuas enim manus omnes ad nos gratiae ex Corde Sacratissimo Iesu perveniunt". 5

Formuła ta wskazuje też stosunek do Najświętszego Serca Pana Jezusa, czyli jako środek do łatwiejszego i doskonalszego osiągnięcia celu: "ad... ita dulcissimum regnum SSmi Cordis Iesu quam maxime extendendum". 6 Dyplomik MI też mówi w uwadze 2: "miłość ku Przenajświętszemu Sercu Pana Jezusa, aby jak najwięcej dusz z Nim przez Niepokalaną połączyć, jest naszym jedynym bodźcem".

Ostatnie zapytanie: Jak się ma odbywać? Możliwie in communi 7 w każdym konwencie w dzień Niepokalanego Poczęcia niechajby było odnowienie tego aktu.

Te kilka myśli tylko posyłam jako odpowiedź na list O. Prowincjała z 28 V 1935.

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

w św. O. Franciszku

br. Maksymilian M-a Kolbe 8


"1" Zob. Pisma OMK III, 556.

"2" "aby w naszym Zakonie z dnia na dzień coraz bardziej rozpalała się i wzrastała miłość i nabożeństwo do tejże Bogarodaicy i do tajemnicy Niepokalanego Poczęcia".

"3" byt moralny

"4" Oficjum o NMP

"5" Przekład polski aktu poświęcenia się Niepokalanej:
"O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza, Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył, my Bracia Mniejsi Konwentualni, niegodni grzesznicy, rzucamy się do stóp Twoich, kornie błagając, abyś nasz Zakon cały i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła z nim i z nami wszystkimi i z poszczególnymi jego członkami, cokolwiek Ci się podoba. Użyj także, jeżeli zechcesz, cały nasz Zakon bez żadnego zastrzeżenia do dokonania tego, co o Tobie powiedziano: "Ona zetrze głowę twoją" jako też: "Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie", aby w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia Twej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach, a w ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego, albowiem gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz, przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas opływają."
Kapituła generalna OO. Franciszkanów w 1936 roku ustaliła inną formułę poświęcenia się Zakonu NMP Niepokalanej w dniu 8 XII 1936 r.
Tekst formuły podaje Comm. Ord. 33(1936) 348. Oficjalne polskie tłumaczenie znajduje się w "Wiad. z Prow." 6(1936) 82.

"6" ... w ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego"

"7" wspólnie

"8" własnoręczny podpis

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA