MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak
Kopia kalk. maszynopisu: AN. Dwie karty jednostr. zapis.

Nagasaki, 2 VII 1935


Przekład polski

Jezus Maryja Józef Franciszek

Najdroższy Ojcze!

Upływają już 2 lata od ostatniej wymiany listów 1 i od czasu, gdy statek, nie czekając na przybycie Ojca, zawiózł mnie znowu na Daleki Wschód.

Ojciec mi pisał, ze chodziło o sprawę Niepokalanej, ale do tej jednak pory nie znam żadnych szczegółów. A tak bardzo chciałbym coś o nich wiedzieć, tak bardzo byłbym wdzięczny za każdą wiadomość na ten temat. Z wdzięcznością przeczytaliśmy w "Commentarium" i w kronice "Notitiae" o zdobyczach., których Niepokalana zechciała dokonać na ziemi rumuńskiej 2. Niech żyje Niepokalana! Oczekuję jeszcze na pierwszy numer "Rycerza Niepokalanej" w języku rumuńskim 3 ...

Dziś jednak chciałbym pomówić o pewnym szczególnym zagadnieniu dotyczącym sprawy Niepokalanej w naszym Zakonie.

Stare Konstytucje (Urbańskie) na str. 264 podają dekrety Kapituły Generalnej z r. 1719. "Dekret pierwszy" mówi tak: "Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych od swego zarania nieprzerwanie oddawał szczególną cześć Niepokalanemu Poczęciu Najświętszej Dziewicy. Dlatego Czcigodne Definitorium, idąc śladami Przodków, postanowiło też Najświętszą Dziewicę pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia wziąć sobie za główną Patronkę, żywiąc stąd jak najsilniejszą nadzieję, iż w przyszłości nabożeństwo i cześć względem tejże Bogarodzicy i tajemnicy Jej Niepokalanego Poczęcia w Zakonie naszym co dzień bardziej się będzie rozpalać i rozwijać".

Odtąd minęło już z górą 200 lat. Jeżeli więc słowa "co dzień bardziej się będzie rozpalać i rozwijać" nie są tylko dźwiękiem bez żadnego znaczenia, nie możemy teraz zadowolić się stanem prawnym sprawy Niepokalanej w Zakonie sprzed 200 lat. Tak mi się przynajmniej wydaje. A Ojciec, co o tym sądzi?

Napisałem więc 16 IV br. do Najprzewielebniejszego Ojca Generała 4: "Prosiłbym pokornie, aby na najbliższej Kapitule Generalnej zostało uchwalone: 1) Nasz Zakon poświęca się NMP Niepokalanej. Corocznie w święto Niepokalanej to poświęcenie ma być wspólnie odnawiane w poszczególnych klasztorach. 2) Zakon przyrzeka rozszerzać cześć Niepokalanej według możliwości".

I dodałem: "Wydaje mi się, że na uchwalenie wyżej podanych punktów, Niepokalana nie omieszka odpowiedzieć specjalnymi laskami dla odnowienia Zakonu".

Najprzewielebniejszy Ojciec Sekretarz generalny, zapytany w tej sprawie odpowiedział: "Myśl poświecenia się Dziewicy Niepokalanej jest jak najpiękniejsza i najlepsza. Oczywiście najważniejszą rzeczą jest przygotowanie. Powinno ono polegać na intensywnej modlitwie. Poza tym byłoby korzystne, gdyby Ojciec dla tej idei potrafił pozyskać swego Ojca Prowincjała Anzelma i Ojca Kustosza Kustoszów. Ten ostatni musi przedłożyć sprawozdanie z Prowincji i oczywiście nie będzie mógł zamilczeć o wielkim dziele powstałym w Prowincji dla specjalnego kultu Niepokalanej. Wychodząc z tego mógłby sformułować wniosek, aby cały Zakon oddał się pod opiekę Matki Najświętszej, albo raczej niech pamięta, że jeżeli chcemy, aby Ona była nam Opiekunką i Patronką i aby opiekowała się Zakonem także i w innych prowincjach, to i my musimy być wierni Maryi i starać się jak najbardziej rozszerzać Jej cześć. Oprócz tego sprawozdania i wniosku, umieszczonego w zakończeniu, należałoby przygotować oddzielny wniosek mówiący o czci Niepokalanej w naszym Zakonie od najdawniejszych czasów i obecnie, w którym potem wyrazi się życzenie czy pragnienie, aby cały Zakon poświęcił się Matce Bożej Niepokalanej. Jednak ten wniosek nie powinien pochodzić od jednostki, ale o ile możności od Prowincji, tj. od Definitorium. Jeżeli wniosek na przykład zostanie podpisany przez całe Definitorium Prowincji, i jeżeli jeden być może ten czy ów Prowincjał dołączy się do tego, według mnie można by to przeprowadzić. Jeżeli bowiem relatores causarum przedstawią sprawę i O. Prowincjał ją poprze i jeżeli poza tym prośba będzie dobrze umotywowana, nie sądzę, aby prawnicy ją odrzucili. Zatem według mnie chodziłoby o pozyskanie dla tej idei O. Prowincjała i O. Kustosza. Ojciec może wszystko przygotować, ale oni muszą wziąć sprawę w swoje ręce. Tymczasem musimy modlić się dużo i zalecać innym modlitwę, aby Bóg sprawił, jeśli zechce, żeby się to udało" 5.

Nasz O. Prowincjał 6, dowiedziawszy się o tej całej sprawie, odpowiedział przychylnie i między innymi napisał: "Spośród innych prowincjałów byłoby dobrze napisać do O. Pala w Rumunii, którego Ojciec najlepiej zna i który jest bardzo oddany idei Rycerstwa". Otóż - jak Ojciec widzi - piszę również z posłuszeństwa.

Myślę, że byłoby dobrze, gdyby Ojciec porozumiał się bezpośrednio z naszym Prowincjałem w tej sprawie, aby przygotować ją lepiej przez wspólne naradzanie się.

Najczcigodniejszy O. Eksgenerał 7 napisał: "Przestudiuję z wielką uwagą Twój projekt i uczynię wszystko co będzie możliwe, aby został zrealizowany. Dziękuję Ci, że dałeś mi piękną okazję przysłużenia się Maryi Niepokalanej".

Tymczasem kończę, gdyż jestem teraz bardzo zajęty. Może innym razem, gdy będę miał chwilę czasu, napiszę coś więcej o naszej tutejszej pracy.

Czy Ojciec nie zapomniał o wzajemnym memento?

Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich, których znam i których nie znam, bo kochamy się w Niepokalanej.

Byłbym bardzo wdzięczny za szybką odpowiedź, co Ojciec sądzi o tej sprawie.

Twój w św. O. Franciszkn współbrat i w Niepokalanej współrycerz

br. Maksymilian M-a Kolbe 8


"1" Listy OMK do o. Pala z 1955 nie zachowały się. Z kontekstu wynika, że o. Pal chciał się spotkać z OMK w Wenecji w czasie od 3 do 8 IX 1933.

"2" Comm. Ord. 32(1935)95-96, w dziale "Acta Ordinis Nostri", zamieszcza sprawozdanie z działalności OO. Franciszkanów prowincji rumuńskiej; m.in. omawia list okólny prowincjała o. Josif Petru Pala z 8 XII 1934 i wydawane w formie rocznika wiadomości z prowincji rumuńskiej, ukazujące się od trzech lat, pt. "Notitiae Almee Provinciae S. Joseph Sponsi BMV Fratrum Minorum Conventualium in Moldavia (Romania)".

"3" Zob. Pisma OMK III, 504.

"4" Zob. Pisma OMK III, 554.

"5" Wypowiedź przytoczona w liście nr 555.

"6" O. Anzelm Kubit

"7" o. Alfonso Orlich (Orlini)

"8" własnoręczny podpis

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA