MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms AN. Dwie karty jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Administration "Mugenzai no Seibo no Kishi" / Hongochi-machi / Nagasaki / Nippon.

Nagasaki, 29 IV 1935

Jezus Maryja Józef Franciszek

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale

Piszę w sprawie Niepokalanej w naszym Zakonie.

Zdaje mi się, że już wybiła godzina, by po 200-letnim milczeniu odezwała się Kapituła Generalna w tej sprawie. Jeżeli bowiem ostatnio (r. 1719) wyrzeczone jej słowa ut in Ordine nostro erga eaden Deiparam, eiusdem Immaculatae Conceptionis Mysterium, pietas et religio in dies fervescat et augeatur 1 nie mają być tylko czczą formułką bez treści, to chyba dziś nie możemy się zadowolić stanem prawnym jeszcze sprzed przeszło 200 laty.

Stąd też napisałem N. O. Sekretarzowi Generalnemu (21 II 1935) 2 "Adesso dopo 200 anni sarebbe forse gia il tempo, che questa devozione cresca in grado da arrivare alla consacrazione dell"Ordine all"Immacolata. Credo dunque, che forse gia si potra preparare il terreno per una decisione nel prossimo Capitolo Generale, che: 1) Nostro Ordine si consacra all"Immacolata, e 2) che propone di propagare il culto di Essa secondo la possibilita. - Che ne pensa Lei?" 3

Na to mi odpowiedział (16 III 1935): "La idea della consacrazione alla Vergine Immacolata e bellissima e ottima. Certo la cosa principale e la preparazione. Questa deve consistere nel pregare molto. Poi la cosa potrebbe andare se Lei sapesse conquistare per queata idea il suo P. Provinciale Anselmo ed il P. Custode dei Custodi. Quest"ultimo deve fare una relazione della Provincia e certo non potra tacere l"opera grandiosa realizzata in Provincia per il culto speciale reso all"Immacolata. Da cio potrebbe emettere il voto che tutto l"Ordine si mettesse sotto il Patrocinio della Madonna o piuttosto ai ricordi che, se vogliamo che Essa ci sia Patrona e promuova l"Ordine anche in altre Provincie che allora anche noi dobbiamo essere fedeli ad Essa e cercare di promuovere piu il Suo culto. Oltre questa relazione e questo voto accluso alla fine della relazione, ai dovrebbe preparare un vote da parte, in cui si parlasse del culto dell"Immacolata nell"Ordine ab antiquo e recentemente e in cui poi si formuli il voto a desiderio che tutto l"Ordine si consacri alla Madonna Immacolata. Pero questo voto non devi provenire da un singolo, ma possibilmente dalla Provincia, cioe dal Definitorio. Se sara firmato per esempio da tutto il Definitorio della sua Provincia e se forse uno o l"altro Provinciale accede alla raccomandazione, la cosa sarebbe, secondo il mio parere, fattibile. Perche, se i relatores causarum la cosa riferiscono ed il P. Provinciale la raccomanda, e se la petizione e ben fondata, non credo che i giuristi la metteranno a parte. Secondo il mio parere dunque sarebbe tutto di guadagnare il P. Provinciale et il P. Custode per questa idea. Lei ne puo tutto preparare, ma loro debbono prendere la cosa in mano. Intanto dobbiamo pregare molto e fare pregare che, se al Signore piace, faccia Egli che si riesca." 4

W tejże sprawie skierowałem także list i do Najprzewielebniejszego O. Generała (16 IV 1935) 5: "Pregherei umilmente, che in prossimo Capitolo Generale venga decretato:

1. - Ordo noster se consecrat BMV Immaculatae. Quotannis resto Immaoulatae conseoratio haec in singulis conventibus in communi renovetur.

2. - Ordo proponit propagare cultum Immaculatae secundum possibilitatem.

Mi pare che forse sarebbe meglio, che questi che pensano altrimenti non vengano a sapere di questo troppo presto per non fare delle difficolta.

Come panso cosi chiaramente scrivo.

Mi pare che decretati i auddetti punti l"Immacolata non manchera di rispondere colle speciali grazie della rimovazione dell"Ordlne". 6

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe 7

PS - "L"Osservatore Romano" z 22 III 1935 (str. 1) w artykule pod tytułem "L"Esposizione Mondiale della Stampa Cattolica" 8 cytuje listy generałów: Jezuitów, Benedyktynów, Dominikanów, Bernardynów i Kapucynów, poza tym podaje jeszcze 17 Zakonów - a my?... "Wiadomości Katolickie" (1 IV 1935) str. 56, piszą: "Inne stoisko tej trzeciej sekcji zbierze publikacje zakonów i kongregacji religijnych, uwypuklając działalność charakterystyczną każdego instytutu w dziedzinie prasy periodycznej. Już kurie generalne... przygotowują materiał". - A my nic o niczym nie wiemy. Nie wiemy, co i jak przygotować? Tymczasem "Osservatore" w artykule wspomnianym mówi, że generał OO. Jezuitów w listopadzie ub.r. już otrzymał odpowiedzi na invito 9 skierowane do swoich w tej sprawie, Skąd to głuche milczenie?... Może by Prowincjałat urzędowo skierował zapytanie do Greneralatu?

Kopię listu posyłam O. Kustoszowi Kustoszów.


"1" "aby w naszym Zakonie z dnia na dzień coraz bardziej rozpalała się i wzrastała miłość i nabożeństwo do tejże Bogarodzicy i do tajemnicy Niepokalanego Poczęcia"

"2" Zob. Pisma OMK III, 547a.

"3" "Teraz po 200 latach może byłby już czas, aby nabożeństwo to tak wzrosło, żeby doprowadziło do zaofiarowania całego Zakonu Niepokalanej. Myślę więc, że może teraz zdołałoby się już przygotować odpowiedni teren dla decyzji najbliższej Kapituły Generalnej, że 1) Zakon nasz poświęca się Niepokalanej) 2) poleca się rozszerzać Jej cześć według możliwości. - Co Ojciec o tym myśli?"

"4" W przekładzie polskim: "Myśl poświęcenia się Dziewicy Niepokalanej jest jak najpiękniejsza i najlepsza. Oczywiście najważniejszą rzeczą jest przygotowanie. Powinno ono polegać na intensywnej modlitwie. Poza tym byłoby to korzystne, gdyby Ojciec dla tej idei potrafił pozyskać swego Ojca Prowincjała Anzelma i Ojca Kustosza Kustoszów. Ten ostatni musi przedłożyć sprawozdanie z Prowincji i oczywiście nie będzie mógł zamilczeć o wielkim dziele powstałym w Prowincji dla specjalnego kultu Niepokalanej. Wychodząc z tego mógłby sformułować wniosek, aby cały Zakon oddał się pod opiekę Matki Najświętszej, albo raczej niech pamięta, że jeżeli chcemy, aby Ona była nam Opiekunką i Patronką i aby opiekowała się Zakonem także i w innych Prowincjach, to i my musimy być wierni Maryi i starać się jak najbardziej rozszerzać Jej cześć. Oprócz tego sprawozdania i tego wniosku umieszczonego w zakończeniu, trzeba by przygotować oddzielny wniosek, mówiący o czci Niepokalanej w naszym Zakonie od najdawniejszych czasów i obecnie, w którym potem wyrazi się życzenie czy pragnienie, aby cały Zakon poświęcił się Matce Bożej Niepokalanej. Jednak ten wniosek nie powinien pochodzić od jednostki, ale o ile możności od Prowincji, tj. od Definitorium. Jeżeli wniosek ten na przykład zostanie podpisany przez całe Definitorium Prowincji, i jeżeli być może ten czy ów Prowincjał dołączy się do tego, według mnie można by to przeprowadzić. Jeżeli bowiem relatores causarum przedstawią sprawę i O. Prowincjał ją poprze i jeżeli prośba będzie dobrze uzasadniona, nie sądzę, aby prawnicy ją odrzucili. Zatem według mnie chodziłoby o pozyskanie dla tej idei O. Prowincjała i O. Kustosza. Ojciec może wszystko przygotować, ale oni muszą wziąć sprawę w swoje ręce. Tymczasem musimy dużo się modlić i zalecać innym modlitwę, aby Bóg sprawił, jeśli zechce, żeby się to udało."
Kustoszem Kustoszów był o. Czesław Kellar.
Obaj wspomnieni ojcowie dobrze wywiązali się ze swego zadania, o czym świadczy sprawozdanie z kapituły generalnej 1936 roku - zob. Comm. Ord. 33(1936)251 - w nastepującym brzmieniu:
"Custos Custodum Provinciae Poloniae, P. M. Ceslaus Kellar, et huius Provinciae Minister P. M. Anselmus Kubit, plura proposuerunt ad Piam ... Unionem in toto Ordine et per fratres nostros in universo orbe diffundendam. Ex pulchris et miris hac de re prolatis, ea tantum nunc referimus quae ab universo Definitorio Generali unanimiter fuerunt approbata, videlicet:
1. Ordo noster Seraphicus denuo consecretur Immaculatae Virgini Mariae;
2. in omnibus Ordinis ecclesiie Novendialis ante festum Immaculatae Conceptionis maxima cum solemnitate celebrentur;
3. in omnibus Ordinis ecclesiis devotio Marialis magis magisque augeatur."

"5" Zob. Pisma OMK III, 554.

"6" Przekład polski: " Pokornie prosiłbym, aby na najbliższej Kapitule Generalnej zostało uchwalone:
1 - Nasz Zakon poświęca się NMP Niepokalanej. Corocznie w święto Niepokalanej to poświęcenie ma być wspólnie odnawiane w poszczególnych klasztorach.
2 - Zakon przyrzeka rozszerzać cześć Niepokalanej według możliwości.
Wydaje mi się, że może byłoby lepiej, aby ci, którzy inaczej myślą, nie dowiedzieli się o tym przedwcześnie, by nie stawiali trudności.
Jak myślę, tak jasno piszę.
Wydaje mi się, że na uchwalenie wyżej podanych punktów Niepokalana nie omieszka odpowiedzieć specjalnymi łaskami dla odnowienia Zakonu."

"7" Własnoręczny podpis

"8" "Światowa Wystawa Prasy Katolickiej".

"9" zaproszenie, wezwanie

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA