MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak
Kop. kalk. maszynopisu: AN. Dwie karty jednostr. zapis.

Nagasaki, 21 II 1935


Przekład polski

Maryja

Najprzewielebniejszy Ojcze Sekretarzu Generalny

Kwestionariusz w sprawie MI dał wynik raczej nikły. Wpłynęły tylko cztery odpowiedzi. Osimo - 12 III, Arad - 14 III, Genua - 14 IV i Bolonia - 26 IV. Ponadto prymaria przysłała sprawozdanie, a Polska skieruje swą odpowiedź bezpośrednio do Ojca.

Z Osimo pisze o. Pietro Maria Spigoni: "W odpowiedzi na miły list Ojca z dnia 11 II 1934 mam zaszczyt powiadomić, że MI została przyjęta z wielkim zapałem i z przedziwnym wzrostem wiary oraz czułego nabożeństwa do ukochanej Matki Niebieskiej ze strony ludności Osimo po kazaniu, wygłoszonym w uroczystość Trzech Króli przez bardzo utalentowanego kaznodzieję, N. O. Ernesto M. Spigone, komisarza generalnego prowincji abruzyjskiej i członka Rycerstwa, oraz po przemówieniu wygłoszonym n dzień oktawy przez niżej podpisanego dyrektora prowincjalnego dzieła Rycerstwa Niepokalanej.

Stałe, gorące i skuteczne krzewienie MI zjednuje wzrastającą stale, z dnia na dzień, liczbę członków naszego stowarzyszania, które - można powiedzieć - przeniknęło już do każdego zakątka ziemi piceńskiej.

(PS) Teraz podam to, co dotyczy zapytań. Rycerstwo Niepokalanej istnieje w naszej Prowincji już od dwóch lat mając jedyny ośrodek w Osimo liczący około 18.000 członków. Dyrektorem ośrodka jest o. Pietro Maria Spigoni, który pełni również funkcję dyrektora prowincjalnego. MI została kanonicznie erygowana 6 stycznia 1933. Są także i inni bracia, którzy dużo pracują dla sprawy Niepokalanej, wydelegowani do tego urzędowym listem przez prowincjała, N. O. Alfredo Cesarego."

Z Aradu pisze o. Gabriel Szabó:

"... Z polecenia o. prowincjała odpowiadam Ojcu w sprawie Rycerstwa Niepokalanej. Rycerstwo na terenie naszej Prowincji nie istnieje ani nie jest dostatecznie znane. Są niektórzy ojcowie, którzy studiowali w Rzymie i do dziś utrzymują z nim i z Zakonem pewną łączność 1, czytują Commentarium oraz inne zarządzenia Zakonu i w ten sposób wiedzą, które i jakie dzieła tu i tam należy rozwijać wśród naszych wiernych, a jednak ci ojcowie nie mają możności zapoczątkowania tego stowarzyszenia.

$b Byłoby rzeczą bardzo pożyteczną napisać do profesorów Seminarium Teologicznego naszej Prowincji 343 i poprosić ich, aby zaznajamiali młodzież z Rycerstwem. Seminarium kieruje o. Justyn Huszár jako rektor i gwardian, który w tej sprawie udzieli chętnie pomocy. $s

Następnie, prawdopodobnie w tym roku, odbędzie się w tutejszej Prowincji kapituła, i byłoby bardzo dobrze, gdyby w czasie kapituły przynajmniej kilka słów o Rycerstwie powiedział Przewielebny O. Prezes jako delegat Kurii Generalnej i w ten sposób łagodnie niejako zmusił Prowincję do założenia .Rycerstwa i kierowania nim. Nasi wierni są dobrzy i gotowi do każdej dobrej sprawy, której mielibyśmy się podjąć ...."

Z Genui w zastępstwie prowincjała pisze sekretarz o. Carlo Pavone:

"Oto krótka odpowiedź na postawione nam pytania. Dotychczas nie istnieje na terenie naszej Prowincji Rycerstwo Niepokalanej. Istnieje i rozwija się w każdym naszym kościele stowarzyszenie pobożnych panien, które nazywają się córkami Maryi Niepokalanej. Dlatego powstaje pytanie, czy byłoby rzeczą stosowną zakładać drugie stowarzyszenie lub zmieniać charakter już istniejącej organizacji? Wydaje się, że tak postąpić nie można.

Duchem jednak jesteśmy z Tobą, gratulujemy Ci ...."

Z Bolonii pisze sam o. komisarz, Francesco Bonfante, i nadsyła wypełniony kwestionariusz. Załączam kopię.

Jestem przekonany, że w sprawie Niepokalanej w naszym biednym Zakonie dużo zależy od Kurii Generalnej. Niech Niepokalana sama wszystkim kieruje.

Nie wiem, czy Ojciec otrzymał artykulik, który Mu przesłałem przed kilkoma miesiącami, pt. "Ante annos 200" 3, Była to analiza dekretu kapituły generalnej z roku 1719 w tej sprawie. - Przesyłam tekst dekretu.

Teraz po dwustu latach może już nadszedł czas, by to nabożeństwo wzrosło do tego stopnia, żeby doprowadziło do poświęcania całego Zakonu Niepokalanej. Dlatego sądzę, że może już dałoby się przygotować grunt pod decyzję na najbliższej kapitule generalnej, że 1) Zakon nasz poświęca się Niepokalanej, i 2) postanawia szerzenie Jej czci według możliwości. - Co Ojciec o tym myśli?

Sądzę również, że im mniej szumu będzie w przygotowaniach, tym łatwiej przejdzie sprawa podczas głosowania. Wystarczy, że ten, kto nie miałby jasnych przekonań w tej sprawie, dowie się o tym dopiero podczas samego głosowania.

Od dawna nie przesyłaliśmy listów pogan do "Kishi", ale brak czasu nie pozwalał na dokonywanie tłumaczeń. Teraz tłumaczymy trochę listów.

W świętym Ojcu Franciszku

O. Maksymilian M-a Kolbe

2 załączniki

1) kopia kwestionariusza wypełnionego przez o. Francesco Bonfantego

2) tekst dekretu kapituły generalnej z r. 1719 w sprawie stosunku Zakonu OO. Franciszkanów do Niepokalanej


"1" tzn. utrzymują pewną łączność listowną z Międzynarodowym Kolegium Serafickim w Rzymie i z Kurią Generalną.

"2" Seminarium Teologiczne prow. węgierskiej mieściło się w Aradnie.

"3" Zob. Pisma OMK VII, 1090.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA