MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak
Odp.: ms AN. Zob.: W krainę myśli 1952, 449.
Załącznik 1. Oryg.: brak. Kopia kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.
Załącznik 2. Oryg.: brak. Kopia kalk. maszynopisu: AN. Dwie karty jednostr. zapis.
sklejone w jedną całość.

Nagasaki, 12 VI 1934

Maryja!

Drogi Ojcze

Skreślam nieco uwag i kilka punktów zasadniczych wynikających ze stosunku M.I. do Kodeksu Prawa Kanonicznego a. Należałoby jeszcze przyglądnąć się stosunkowi M.I. do prawa krajowego. A także do stowarzyszeń katolickich, zwłaszcza ogólnie zalecanych, jak Akcja Katolicka, Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary itd. Lecz nie mam ich statutów. Trzeba by także zapytać... doświadczenia. A tego nam jeszcze tęgo brakuje. Stosunek do prawa kanonicznego podałem tylko w najogólniejszych zarysach. Należałoby jeszcze zastosować szczegółowo kanony, zwłaszcza do M.I.1 i S.M.I. Może coś z tego jeszcze przerobię. Ważnym punktem w tej sprawie będzie stosunek do Ordynariatu.

Na ogół nie ma tu dostatecznych źródeł do gruntowniejszych opracowań. Co do Centrali światowej uważam, że lepiej będzie w tym charakterze, ale nie głosić tego. Nazwa zaś Centrali krajowej może być bez obawy głośno podana. Także nazwa Centrali może być bez dodatków używana, jak na przykład w stosunkach światowych. Jako miejsce Centrali podać Niepokalanów bez dodawania "OO. Franciszkanie", bo to zraża inne Zakony do współpracy. OO. Jezuici podobnie czynią.

Co tam u Was słychać?

Trzeba dużo pokoju i czujności, byśmy sprawie Niepokalanej dobrze służyć mogli. - Gdyby tam zbywał, to obciąłbym mieć statut Akcji Katolickiej.

Czy o. Jerzy proces... o. Wenantego 1? - Sprawa pilna.

Jakie stosunki inter-ojcowie 2?

Polecam się Waszym modlitwom

br. Maksymilian M-a Kolbe

2 załączniki

Załącznik 1

Uwagi względem projektu "Ustaw zasadniczych" 3

Mugenzai no Sono 12 VI 1934

Maryja

W sprawie uwag co do przesłanych "Ustaw zasadniczych M.I." (projektu) dotąd nie odpowiadałem, bo mimo że wiele poświęciłeś czasu tej sprawie, jeszcze i teraz sporo jest niejasności. Pokrótce więc tylko nieco uwag ślę.

Przede wszystkim nawet potwierdzonego tekstu statutów zasadniczych 4 nie znam dokładnie; prymaria w różnych czasach różne podaje. Napisałem w tej sprawie do Rzymu.

Także nie wiem, czy potwierdzenie jest uważane za potwierdzenie Ordinarii (Vicariatus Romae) 5 czy Stolicy św. 6 I o to zapytałem Rzym.

Stąd też i prymaria w różnych czasach podaje inaczej warunki potrzebne do ważności przyjęcia. I o to też zapytałem.

Gdy fundament taki, to trudno na nim coś zbudować, zanim autentyczne wyjaśnienia nie przyjdą.

Dotąd opierałem się na wyjaśnieniach O. Prokuratora Generalnego dawniej jeszcze danych; wiec źródło autentyczne.

1 - W "projekcie ustaw zasadniczych" brak jeszcze jasnego podziału pomiędzy M.I.1 i M.I.2, a już nie przypuszcza się nawet M.I. poza prawem kanonicznym b, które jednak istniało do czasu erekcji i kodeks takie związki też przewiduje 7. nie są one ani commendatae 8 ani reprobatae 9, lecz licite 10 istnieją 11. I ich nią dotyczą przepisy prawne 12. Mogą być więc i nadal zakładane, o ile okoliczności tego wymagają.

2 - Tak więc zamilknąwszy już o M.I.3, w którym bezgranicznie członkowie używają środków (jak np. przez posłuszeństwo w Niepokalanowie), trzeba by rozróżnić i M.I.1 i M.I.2 poza prawem, i M.I.1, i M.I.2 prawne. Z tego zarysowałby się względny podział "zasadniczego projektu ustaw" całej M.I.

Przystąpmy do uwag:

3 - "Zamierzamy przetłumaczyć" itd. Prawnie statuty muszą być zatwierdzone przez Ordynariusza lub Stolicę Apostolską 13, więc nie ma takiej swobody opracowywania. Może też związek (associatio) wydawać normy 14. Inaczej w associatio praeter ius 15.

4 - "Związaliśmy z Zakonem" - prawo poddaje wszelkie związki (associationes) jurysdykcji biskupa 16. -Tylko associationes praeter ius są wyjęte spod prawa.

A teraz odpowiedzi na pytania:

5 - Pytanie pierwsze: "Poddział" - Czytam nadpis:. "Organizacja podstawowa M.I.", ale czego jest on poddziałem?

6 - Pytanie drugie? Czy wyczerpujący poddział? Tak (im c krótsze ustawy, tym lepsze).

7 - Pytanie trzecie: Zgodność z kanonami. - Art. VIII-XIII patrz uwagi 3 i 4.

8 - Pytanie czwarte i piąte: Art. I tłumaczy pia unio przez pobożny związek. Art. X bardziej rozwinięty związek nazywa stowarzyszeniem. Art. XI nazywa zorganizowane M.I. kołem i przewiduje statuty już dla wspomnianych kół M.I. w art. X. - Może lepiej w myśl prawa 17 rozróżnić pobożny związek (pia unio) bez organizacji ad modum corporis organici sicut essentiale sibi 18 i stowarzyszenie (sodalitas) z taką organizacją M.I., S.M.I. (Stowarzyszenie może się rozpadać na najrozmaitsze koła).

9 - Pytanie szóste: Dzieci do lat 7 należeć też mogą, ale bez zobowiązań prawnych.

10 - Pytanie siódme: Może by dla Centrali utworzyć całość prawnego i pozaprawnego M.I., a dla członków czerpać z tego, ile potrzeba. (Próbkę ślę) 19.

11 - Starajmy się, owszem, kierować (dyrekcje), byle nie z opóźnieniem dla sprawy.

12 - W centrali muszą być fachowcy praktyczni dla projektowania ustaw, ale ustanawiania musi być w myśl prawa.

13 - Zgodność z kodeksem art. XII - 1) Kodeks nie mówi wyraźnie o moderatorze krajowym 20, ale co zrobić, gdy w kraju więcej prowincji? - 2) I art. VII, 1 ogłaszać nie warto, bo inne zakony się zrażą do współpracy, - 3) Ordynariusz zatwierdza wedle prawa. Będzie rzeczą taktu prowadzić tak, by ordynariusz znał kierunek.

14 - Art. XXII - może przedwczesny dla wiadomości ogółu.

Tyle co do pobieżnych uwag. Wiele tu jeszcze niejasności, i brak doświadczenia a posteriori.

Załącznik 2

Maryja

Punkty ogólne dla Centrali M.I. - nie dla ogółu

1 - Duch, M.I. wyrażony jest w "Programie" 21, a jego istota w akcie poświecenia.

2 - Forma noże być rozmaita 22: in associatione (M.I, sensu stricto) vel extra (M.I. sensu lato); asaociatio M.I. secundum ius (subiectum Iuris Canonici) vel praeter hoc ius 23. In utroque autem casu: M.I.1, si non ad modum corporis organici; M.I.2, si ad modum talis corporis 24, et M.I.3, si illimitate.

3 - In M.I. secundum ius applicandi aunt canonea de associatione in genere 25 et secundum diversum M.I. (M.I.1, M.I.2, M.I.3) etiam in specie 26.

4 - In M.I. praeter ius, Ius Canonicum non obligat 27. (Consuli potest prudens appropinquatio iuri).

5 - In M.I. mixtis Ius Canonicum obligat in tantum in quantum est M.I. secundum ius. Ex. gr. potest esse M.I. qua M.I.1 secundum ius, qua M.I.2 praeter ius cum forma externa M.I.2 28.

6 - Ad valorem actuum M.I.2 qua talis, sive secundum sive praeter ius, requiritur approbatio assistentis ecclesiastici (quomodocumque nominetur) 29.

7 - Indulgentias (et privilegia) acquirit M.I. qua pia unio (M.I.1 secundum ius) per aggregationem ad primariam 30.

8 - Organisatio M.I. distingui potest: ratione loci, personarum, et mediorum.

9 - Ratione loci distingui potest M.I. mundiale, krajowa et locale. (Hoc ultlimum potest subdistingui secundum necessitatem ratione amplitudinis in dioecesanum, decanale, parcchiale etc.). - Praeerunt eis respectiva centra (directiones): generale (mondiale), krajowe, locale.

10 - Ratione personarum distinguitur M.I.2 (S.M.I.) in circulos (koła): 1) infantium (- 7 annos), 2) puerorum (7-14 annorum), 3) puellarum (7-14), 4) iuvenun (14-22), 5) iuvenua fem. (14-22), 6) virorum (22- ), 7) mulierum (22- ) 31.

11 - Ratione mediorum distinguitur M.I.2 (S.M.I.) in circulos (koła), vel sectiones circulorum (sub num. 10) diversissime, ex. gr. orationis, passionis (sicut inter aegrotos), operationis diversae: scriptorum, artistarum (teatru, pędzla, dłuta itd.), nauczycieli, robotników, kupców itd.

12 - Centrum M.I. (num. 9) habet curam de toto M.I. in proprio territorio (praeter vel iuxta ius): M.I.1, M.I.2, M.I.3.


Przekład polski

Maryja

Punkty ogólne dla Centrali MI - nie dla ogółu

1 - Duch MI wyrażony jest w "Programie" 21 a jego istota w akcie poświęcenia.

2 - Forma może być rozmaita 22: w stowarzyszeniu (MI w znaczeniu ścisłym) lub poza (MI w znaczeniu szerszym); stowarzyszenie MI według prawa (podmiot prawa kanonicznego) lub poza prawem 23. W obydwu zaś wypadkach: MI1, jeżeli nie na sposób ciała organicznego, MI2, jeżeli na sposób takiego ciała 24, i MI3, jeżeli bez ograniczenia.

3 - W MI1 według prawa należy stosować przepisy o stowarzyszeniu w ogólności 25 i stosownie do różnych MI (MI1, MI2, MI3) także w szczególności 26.

4 - W MI poza prawem, prawo kanoniczne nie obowiązuje 27 (można doradzać roztropne przybliżenie się do prawa).

5 - W MI mieszanych prawo kanoniczne obowiązuje o tyle, o ile MI jest według prawa. Np. może być MI jako MI1 według prawa, jako MI2 poza prawem z formą zewnętrzną MI2 28.

6 - Do ważności aktów MI2 jako takiej, czy to według prawa czy poza prawem, wymagane jest zatwierdzenie asystenta kościelnego (jakkolwiek by się nazywał) 29.

7 - Odpusty (i przywileje) zyskuje MI jako związek pobożny (MI1 według prawa) przez agregację do prymarii 30.

8 - Organizację MI można rozróżnić: ze względu na miejsce, osoby i środki.

9 - Ze względu na miejsce można rozróżnić MI światową, krajową i miejscową (ta ostatnia w razie potrzeby może się dzielić na diecezjalną, dekanalną, parafialną itd.). Na ich czele będą stać centrale czyli dyrekcje generalne (światowe), krajowe, miejscowe.

10 - Ze względu na osoby dzieli się MI2 (SMI) na koła: 1) dzieci (do lat 7), 2) chłopców (od lat 7 do 14), 3) dziewcząt (od lat 7 do 14), 4) młodzieńców (od lat 14 do 22), 5) panien (od lat 14 do 22), 6) mężczyzn (od lat 22) i 7) niewiast (od lat 22) 31.

11 - Ze względu na środki dzieli się MI2 (SMI) na koła lub sekcje kół (pod numerem 10) w przeróżny sposób np. modlitwy, cierpienia (jak wśród chorych), różnych zawodów: pisarzy, artystów (teatru, pędzla, dłuta itd.), nauczycieli, robotników, kupców itd.

12 - Dyrekcja MI (nr 9) ma troskę o całą MI na własnym terenie (poza prawem lub według prawa): MI1, MI2, MI3.

PS 32 - Niezadługo może prześlę coś więcej, bo zaczynają się wakacje szkolne, może będę miał nieco więcej czasu. Zagubiłem kopię poprzednich uwag. Poprosiłbym o kopię, bym sam sobie nie sprzeciwiał się w projektowaniu.


"1" tzn.: Czy o. Jerzy Wierdak postarał się o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego o. Wenantego Katarzyńca?

"2" wśród ojców

"3" Projekt ustaw zasadniczych MI, przesłany o. Maksymilianowi przez o. Floriana Koziurę, nie zachował się.

"4" kan. 689 - przyp. aut.

"5" potwierdzenie Ordynariusza (Wikariatu Rzymu)

"6" kan. 689 § 2 - przyp. aut.

"7" Patrz kan. 686 1 § i A. Vermeersch, J. Creusen - "Epitome Iuris Canonici", 1933 t. I, num. 844 - przyp. aut.

"8" polecone

"9" zakazane

"10" godziwie

"11" kan. 684; A. Vermeersch, J. Creusen - "Epitome Iuris Canonici", 1933 t. I, num. 845 - przyp. aut.

"12" A. Vermeersch, J. Creusen - "Epitome Iuris Canonici", 1933 t. I, num. 849 - przyp. aut.

"13" kan. 689 - przyp. aut.

"14" kan. 697 - przyp. aut.

"15" w związku poza prawem

"16" kan. 690 - przyp. aut.

"17" kan. 707 § 1 - przy p. aut.

"18" A. Vermeersch, J. Creusen - "Epitome Iuris Canonici", 1933 t. I, num. 845a - przyp. aut.; bez organizacji na sposób ciała organicznego, jakoby istotnej dla siebie.

"19" Zob. "Punkty ogólne dla Centrali M.I."

"20" kan. 698 - przyp. aut.

"21" Program M.I. ex anno 1917 - przyp. aut.

"22" Program M.I. pars III. Media 2) "omnia media legitima" - przyp. aut.; czyli: Program MI, część III. Środki, punkt 2: "wszystkie środki godziwe".

"23" kan. 684, 686 § 1; A. Vermeersch, J. Creusen - "Epitome Iuris Canonici", 1933 t. I, num. 843," 844 - przyp. aut.

"24" Conceptus diversitatis ex can. 707 § 1; A. Vermeersch, J. Creusen - "Epitome Iuris Canonici", 1933 t. I, num. 845a - przyp. aut.; pomysł różnorodności z kan. 707 § 1 itd.

"25" kan. 684-699 - przyp. aut.

"26" kan. 707-719 - przyp. aut.

"27" A. Vermeersch, J. Creusen - "Epitome Iuris Canonici", 1933 t. I, num. 849 - przyp. aut.

"28" A. Vermeersch, J. Creusen - "Epitome Iuris Canonici", 1933 t. I, num. 845a - przyp. aut.

"29" Quoad secundum ius: can. 697, 715; quoad praeter ius: ex spiritu M.I. et praxi - przyp. aut.; czyli: według prawa: kan. 697, 715; poza prawem: z duoha MI i praktyki.

"30" kan. 722, 723 - przyp. aut.

"31" secundum conceptum (plus minusve) can. 88 - przyp. aut.; czyli: według pomysłu (mniej więcej) kan. 88.

"32" Postscriptum znajduje się w zbiorze listów OMK: "W krainę myśli" 1952, 452, natomiast nie ma go na kopii kalk. maszynopisu. Wydaje się, że PS jest autentyczne, a napisane było na osobnej kartce, która zaginała.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA