MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak.
Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Nagasaki, 12 IV 1934

Maria

Reverendissimo Padre Segretario Generale

Fra poco probabilmente verra alla Curia la causa delle Indie dal Provincialato. Per la privata dunqae notizia Le annetto una copia: 1) della lettera dell"Arcivescovo al Provincialato dal 8 XII 1932, 2) della mia al nuovo Arcivescovo Attipetty in supposizione (erronea) della morte del Mons. Cecilia dietro 1"ordine del presente M.R.P. a Provinciale, 3) della rispoata del suddetto Arc. Attipetty.

Riguardo alla lingua inglese, non e essa richiesta dall"Arcivescovo assolutamente ("si possibile" -"adsit aliquis"). Dall"altra parte poi i nostri studiano anche inglese, ed uno dei Fratelii Laici lo sa bene, perche proviene dall"America. Venendo in Giappone non saperamo niente del giapponese e pero 1"Immacolata ha fatto cominciare subito il lavoro.

Spero, che S. Teresa del Bambino Gesu addurra b la causa fino alla occupazione dell"Amalam dal nostri Frati. Questo pensiero mi e venuto ancora, quando stavo in Ernakulam; e caduto un fiore, che ornava la statua della Santa, improvvisamente di un tratto svanirono le insormontabili difficolta locali.

Faccia l"Immacolata come vuole Essa stessa. Intanto si fa un"assalto della preghiera.

In Santo Padre Francesco indegno

P. Massimiliano M-a Kolbe


Przekład polski

Nagasaki, 12 IV 1934

Maryja

Najprzewielebniejszy Ojcze Sekretarzu Generalny

Wkrótce wpłynie prawdopodobnie do Kurii sprawa Indii z Prowincjałatu. Dla prywatnej więc wiadomości załączam Ojcu po jednej kopii: 1) listu Arcybiskupa do Prowincjałatu z dnia 8 XII 1932 1, 2) mojego listu do nowego Arcybiskupa Attipetty w przypuszczeniu (mylnym) śmierci Mons. Cecilia zgodnie z poleceniem obecnego Najprzewielebniejszego Ojca Prowincjała 2, 3) odpowiedzi wspomnianego wyżej Arcybiskupa Attipetty 3.

Jeśli chodzi o język angielski, to Arcybiskup nie żąda jego znajomości w sposób absolutny ("jeśli możliwe" - adsit aliquis). Z drugiej strony nasi się również uczą angielskiego, a jeden z braci zakonnych zna go dobrze, ponieważ pochodzi z Ameryki 4. Przybywając do Japonii nie znaliśmy wcale japońskiego, a jednak Niepokalana sprawiła, że praca szybko się rozpoczęła.

Mam nadzieję, że św. Teresa od Dzieciątka Jezus doprowadzi sprawę aż do objęcia Amalam przez naszych Braci. Ta myśl nasunęła mi się jeszcze wtedy, kiedy byłem w Ernakulam; spadł kwiat, który zdobił statuę Świętej, i naraz niespodzianie zniknęły niepokonalne dotąd trudności miejscowe.

Niech Niepokalana czyni, jak sama chce. Tymczasem przeprowadza się szturm modlitwy.

W świętym Ojcu Franciszku niegodny

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Zob. Pisma OMK III, 478 (załącznik 2).

"2" Zob. Pisma OMK III, 493.

"3" Zob. Pisma OMK III, 510 (załącznik).

"4" br. Faustyn Kawa

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA