MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak
Kop. kalk. maszynopisu! AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Nagasaki, 1 III 1934

Maria

Reverendissime Padre Segretario Generale

Girazie tante per il libro "Santa Bernadetta". La nostra povera biblioteca ne ha bisogno molto dei libri.

Riguardo alla ragione della mancanza dei Padri per formare i conventi formati, come l"inpedimento allo sviluppo delle Missioni, non vedo la sufficienza. Credo, che se tenessimo questo principio, non avremmo né l"Africa né la Cina. Poi la Regola non pone altro condizione per permettere di andare alle Missioni che l"idoneita. Anzi Pio XI nell"Enciclica di 28 II 1926 dice espressamente, che "né il riguardo alla mancanza dei sacerdoti deve essere un"ostacolo per permettere di andare alle Missioni". Di piu il Papa promette proprio allora la benedizione di Dio e delle vocazioni. - Allora anche i conventi diventeranno piu facilmente formati. E di piu, zelanti.

Da quanto siamo tornati in Giappone non e venuto piu neppure un numero del "Cavaliere" italiano. Che cosa sarebbe avvenuto?

Faccia l"Immacolata Stessa quel"che vuole Essa.

In Santo Padre Francesco indegno

P. Massimiliano M-a Kolbe


Przekład polski

Maryja

Nagasaki, 1 III 1934

Najprzewielebniejszy Ojcze Sekretarzu Generalny

Serdecznie dziękuję za książkę "Santa Bernadetta" 1. Nasza uboga biblioteka bardzo potrzebuje książek.

Nie wydaje mi się, aby racja dotycząca braku Ojców do tworzenia konwentów uformowanych była dostateczna jako przeszkoda w rozwoju misji 2. Sądzę, że gdybyśmy się trzymali tej zasady, nie mielibyśmy ani Afryki 3, ani Chin 4. Następnie Reguła nie wysuwa żadnego innego warunku przy udzielaniu pozwolenia udania się na misje jak tylko przydatność 5. Również Pius XI w encyklice z 28 II 1926 mówi wyraźnie, że "ani wzgląd na brak kapłanów nie powinien być przeszkodą w udzielaniu pozwolenia udania się na misje". Co więcej, .Papież obiecuje właśnie wtenczas błogosławieństwo Boże i powołania 6. A więc również konwenty mogą tym łatwiej zostać uformowane i stać się tym bardziej gorliwe.

Od naszego powrotu do Japonii nie nadszedł ani jeden numer "Rycerza" włoskiego. Cóż by się mogło stać?

Niech sama Niepokalana czyni, co chce. W św. Ojcu Franciszku niegodny

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Według Enc. Cat. Vatic. VIII 1130, w r. 1933 ukazała się książka o św. Bernadecie w j. włoskim pióra M. T. Bordenhave, a w 1934 - również w j. włoskim - książka, której autorem był F. Duhourcau. Sądzimy, że idzie tu o jedną z nich.

"2" Brak ojców do tworzenia konwentów uformowanych (o pełnej liczbie) wysuwany był jako kontrargument w sprawie Amalam - zob. Pisma OMK III, 534 przyp. 4.

"3" Misja OO. Franciszkanów w Ndola (dawniej Rodezja Północna, obecnie Zambia) kanonicznie erygowana 13 I 1931, prefektura apostolska 4 II 1938, wikariat apostolski 13 I 1949, diecezja 25 IV 1959; prefektura apostolska Solwezi 9 IV 1959 - zob. Album Generale 1960, 165-l67.

"4" OO. Franciszkanie przyjęli misję Hinganfu w prowincji w Szensi (Chiny) 21 XII 1924; prefektura apostolska 30 III l928 - zob. "Album Generale Ordinis Fratrum Minorum Conventualium 1960", 171-172.

"5" Reguła św. Franciszka z Asyżu, rozdział XII.

"6" Pius XI, encyklika "Rerum Ecclesiae gestarum", AAS 18(1926)65-83.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA