MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Padwie.
Pięć kart dwustr. zapis. Fotokop.: AN.

Kraków, 17 I 1920


Przekład polski

Jezus Maryja Józef Franciszek

Mój Drogi,

Wprawdzie brak mi czasu, jednak wypada, bym natychmiast odpowiedział, chociaż krótko.

List, który przysłaliście, był dla nas wielką pociechą; dla nas mówię, gdyż postarałem się zaraz przetłumaczyć go ustnie na język polski innym rycerzom MI spośród kleryków 1.

U nas Niepokalana wciąż coraz bardziej pomnaża "Swoje Rycerstwo". Bez wątpienia otrzymaliście już dyplomik wydany drukiem w języku polskim. Teraz otrzymaliśmy błogosławieństwo biskupa z Rygi (Łotwa), napisane w języku polskim, które na język łaciński tak można przetłumaczyć: "Benedicat Deus piae activitati "Militiae Immaculatae" et Mater Dei (Madonna) eam sua intercessione et protectione coadiuvet. † Edoardus O"Rourke, Episcopus Rigae" 2. Oprócz tego otrzymaliśmy inne błogosławieństwo, księcia biskupa krakowskiego, które w przekładzie na język łaciński brzmi: "Ex corde membris Militiae Immaculatae benedicimus, pugnando sub vexillo Matris Dei (Madonna), Ecclesiam, totum mundum ad pedes Iesu perducere, adiuvet. † Adam Sapieha" 3.

Biskup ten jest znany z trudności, jakie czyni przy zatwierdzaniu czegoś nowego. Najprzewielebniejszy zaś O. Prowincjał 4 napisał mi po polsku dnia 27 XII 19193 roku: "Proszę rozszerzać drukiem Rycerstwo a Niepokalanej i jej statuty oczywiście za wiedzą O. Gwardiana" 5. A kiedy dnia 11 I 1920 otrzymał już dyplomik wydany drukiem i informacje o rozwoju MI, napisał, także po polsku; "Cieszę się bardzo, że Ojciec tak się szczerze zajął "Rycerstwem" b i spodziewam się, że wkrótce rozpoczniesz ofensywę na całej linii w Wielko-Mało-Środo-Polsce (tak nazywają się części Polski) i na Litwie a może i na innych frontach - w obronie czci Niepokalanej" 5a.

Spokojny więc, że kieruję się posłuszeństwem, a przeto wolą Matki i Królowej naszej, nie zważam na kpiny i trudności, które skądinąd są konieczne dla dobra sprawy.

Liczba zapisanych do pierwszego stopnia już przekroczyła 200 6.

Co do historii, to br. Girolamo wie dużo, a ponieważ teraz będzie miał prawdopodobnie trochę czasu, więc możesz od niego więcej się dowiedzieć. Ja tylko zaznaczę: "Rycerstwo Niepokalanej" powstało podczas letnich wakacji w 1917 roku. Z początku nie było określonego programu. Pierwszych członków łączyło jedynie mniej więcej wyraźne pragnienie całkowitego poświęcenia się Niepokalanej jako narzędzie w Jej niepokalanych rękach dla ratowania dusz (zwłaszcza masonów) i dla ich uświęcenia. Po napisaniu pierwszego statutu 7, za zachętą Przewielebnego O. Alessandro Basile TJ i za pozwoleniem Przewielebnego O. Rektora Stefano Ignudiego, pierwszych siedmiu członków zebrało się w celi śp. br. Antonio Mansiego w celu przedyskutowania statutu i nadania mu ostatecznego kształtu. Przez cały jednak rok rzecz ta była niejasna i chwiejna. Lecz gdy dwaj członkowie (o. Antoni Słowiński 18 X 1918 i br. Antonio Mansi 31 X 1918) przeszli do nieba, zaraz ustalił się statut i liczba członków się powiększyła.

Dnia 28 III 1919 Jego Ekscelencja Mons. Dominique Jaquet na osobistej audiencji u Ojca Świętego Benedykta XV prosił i otrzymał w formie ogólnej bez pokazywania statutu błogosławieństwo dla "Stowarzyszenia Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej istniejącego wśród alumnów Kolegium Serafickiego". Po tygodniu, dnia 4 IV 1919, Najprzewielebniejszy O. Wikariusz Generalny, O. Magister Domenico Tavani, zbadawszy dokładnie cel, środki, ducha i rozwój Rycerstwa napisał własnoręcznie takie oto błogosławieństwo: "Jak najchętniej błogosławimy i życzymy, aby Najświętsza Panna Niepokalana, Patronka naszego Zakonu, pieczą swą i obfitym błogosławieństwem życzliwie darzyła i osłaniała pobożne Rycerstwo. Fr. Domenico Maria Tavani, Wikariusz Generalny".

Wtedy Najprzewielebniejszy O. Generał 8 wyraził także pragnienie, aby członkowie MI wzrastali w liczbę i aby zakładać i rozwijać MI w naszych kolegiach.

Kończę na tym, albowiem ciąg dalszy już znasz sam. - Także o. Cyryl Kita należy do MI.

Co się tyczy poprawek, niech pozostanie statut ogólny, jak został z błogosławieństwem zatwierdzony przez Najprzewielebniejszego O. Generała. Do uwagi można dodać drugą, (jako uwaga 2), jak w dyplomiku polskim. W przekładzie łacińskim brzmi: "Nihil sub peccato vel minimo obligat; solo amore (sine limite - słów "sine limite" nie ma w tekście polskim, ponieważ zostały wykreślone przez cenzora biskupiego w Krakowie. Jeżeli cenzor rzymski je przepuści mogą być dodane) erga Sacratissimum Cor Iesu, ut Ei quam plurimas animas quam strictissime per Immaculatam uniamus 9. - Nadto słowa "dozwól mi itd." lepiej będzie umieścić po akcie ofiarowania (jak w dyplomiku polskim). Natomiast samego aktu, ponieważ został już wydrukowany po polsku i oficjalnie zatwierdzony przez biskupa, nie należy zmieniać; należy jedynie usunąć błędy gramatyczne; dlatego takie będzie miał brzmienie:

Akt poświęcenia się NMP Niepokalanej

O Niepokalana nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza. Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył, ja N.N., niegodny grzesznik, rzucam się do stóp Swoich kornie błagając, abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną wraz z wszystkimi władzami mej duszy i ciała i z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością cokolwiek Ci się podoba.

Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego, bez żadnego zastrzeżenia do dokonania tego, co o Tobie powiedziano: "Ona zetrze głową twoją" Rdz 3,15, jako też "Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie" Oficium o NMP, abym w Twych niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach, a w ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego: albowiem gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz, przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają.

W. Dozwól mi chwalić Cię, o Panno Przenajświętsza.

O. I daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim.

Możesz także dla samego jedynie wygładzenia gramatycznego akt ten pokazać Przewielebnemu O. D"Avoli 10, jak to i ja uczyniłem ze statutem generalnym, przed otrzymaniem błogosławieństwa Najprzewielebniejszego O. Generała.

Jeżeli możesz łatwo w Rzymie wydać drukiem dyplomik, uczyń to jak najszybciej (oczywiście jeśli Przełożeni uznają to za stosowne), w przeciwnym razie napisz mi zaraz.

Co do form ogólnych, odnoszących się do statutów szczegółowych, to jest do MI drugiego stopnia (MI2), należy przestrzegać następujących zasad: 1) statuty szczegółowe powstają na mocy rozdziału III § 2 statutu ogólnego, 2) wszystkie akty związkowe (czyli w zewnętrznym zakresie) nabierają mocy przez zatwierdzenie protektora, którym zawsze jest odnośny bezpośredni przełożony kościelny (u nas przełożony Zakonu). Wszyscy bowiem członkowie w posłuszeństwie widzą zarządzenia swojej Matki i Królowej. Aktami związkowymi są: określenie szczegółowego statutu, jego zmiany, demokratyczne wybory, dekrety itd.

Dosyć tym razem, gdyż brak mi czasu. Stąd niech wie teraz Przewielebny O. Rektor 11, kto należy do MI i jakie są sprawy zewnętrzne MI. Wszystko to jest zawarte w uwagach.

Niech więc wszystko odbywa się zgodnie z posłuszeństwem w zakresie wewnętrznym czy zewnętrznym, a ponieważ nowe rzeczy zwykle powoli przychodzą do głowy i następnie podlegają rozwojowi, dlatego też najpierw należą do zakresu wewnętrznego. Czy to z tego źródła upewnimy się o woli naszej Królowej, czy też - jeśli rzecz jest zewnętrzna, co prawie zawsze zachodzi w sprawach, związkowych. - Z aprobaty lub dezaprobaty Protektora, poznajemy czy w konkretnych okolicznościach Ona domaga się tego od nas czy nie.

Także i to będzie rzeczą dobrą, że dla MI pierwszego stopnia (MI1) rada i pozwolenie Kierownika Duchownego będzie chwalebne, dla MI drugiego stopnia - wskazane zaś w MI trzeciego stopnia (zwłaszcza dla młodzieży) zawsze wymagane 12.

Czy byłoby rzeczą stosowną zmienić u Was statut szczegółowy z monarchicznego na demokratyczny, jak to jest w Krakowie, to po zasięgnięciu zdania Kierownika Duchownego, poznaj wolę Przewielebnego O. Rektora jako Protektora (ponieważ jest Przełożonym) i jak Niepokalana natchnie, uczynicie dla Jej większej chwały.

Zbyt dużo napisałem, więc chociaż może nie o wszystkim wspomniałem, to na teraz wystarczy.

Dziękuję jeszcze raz O. Dominikowi za list, i proszę mu powiedzieć, że o tej rzeczy, o której pisałem przedtem, rozprawiano poza spowiedzią w drodze do klasztoru S. Maria.

Trochę po włosku 13: Ja nie wiem, czego żąda nasza wspólna Mamusia, lecz może u nas MI jeszcze bardzo wzrośnie.

Pomódl się trochę za mnie biednego, bym mógł lepiej odpowiedzieć łaskom Bożym, otrzymywanym za pośrednictwem Mamusi. - Wybacz też, że bez porządku na bazgrałem.

Pozdrowienia dla wszystkich rycerzy MI od naszych MI. - Dziś jest zwyczajne zebranie. - Br. Alfons będzie miał konferencję na temat: wiara a rozum 14.

Pracujmy i cierpmy dla Mamusi Niepokalanej i dla dusz.

Twój w św. Franciszku brat a w Niepokalanej współrycerz

br. Maksymilian M-a Kolbe MI

PS W niedzielę 11 stycznia urządziliśmy konferencję o MI. Sala była pełna. Rozdaliśmy około 400 wydrukowanych dyplomików, z którymi należało przyjąć potem, aby otrzymać podpis kapłana mającego władzę przyjmowania do MI.

Gdzie przebywa br. Girolamo? Pozdrawiam go. Niech pamięta w modlitwach o "biednym Maksie".

Pozdrowienia dla o. Lelii.

Ucałowanie rąk posyłam dla Przewielebnego O. Rektora; pozdrawiam go serdecznie.

Chcielibyśmy poznać także imiona nowych członków MI.


"1" OMK był profesorem w Wyższym Seminarium OO. Franciszkanów w Krakowie, gdzie zawiązało się koło MI.

"2" Tekst oryginalny (polski) podaje o. Alfons Kolbe w swych Notatkach o MI 30: "Niech Bóg błogosławi zbożnym dążnościom "Milicji Niepokalanej", a Matka Najświętsza niech ją wspiera swoim wstawiennictwem i opieką. † Edward O"Kourke, biskup ryski".

"3" Podajemy brzmienie tekstu oryginalnego (polskiego) za o. Alfonsem Kolbem, Notatki o MI 34: "Z serca błogosławimy członkom Milicji Niepokalanej; walcząc pod sztandarem Matki Bożej, niech świat cały do stop Jezusa prowadzić Kościołowi pomaga. † Adam Stefan".

"4" o. Alojzy Karwacki

"5" o. Marian Sobolewski

5a tekst oryginalny o. Karwackiego

"6" W księdze wpisowej członków MI 1919-1922 od nru 60 do 200 figurują m.in. Siostry Klaryski z Krakowa (33 osoby), żołnierze szkoły podoficerskiej z Przemyśla (10 osób), i inni.

"7" Pierwszy statut Ml zaginął.

"8" tj. o. Domenico Tavani, pełniący obowiązki generała.

"9" Tekst polski brzmi: "Nic nie obowiązuje pod grzechem, choćby najmniejszym; miłość ku Przenajświętszemu Sercu Pana Jezusa, aby jak najwięcej dusz jak najściślej z Nim przez Niepokalaną połączyć, jest naszym jedynym bodźcem".

"10" O. D"Avoli był profesorem w Międzynarodowym Kolegium Serafickim w Rzymie.

"11" o. Stefano Ignudi

"12" O. Alfons Kolbe w swych Notatkach o MI 3 zauważa: "W Rzymie ... przyjmowano tylko wtedy, gdy przewodnik duchowny się zgadzał ..., a ustrój ułożono sobie wielce monarchiczny".

"13" Ponieważ tekst włoski został już raz podany, zastąpiliśmy go od razu tłumaczeniem polskim.

"14" Dokładniej: Czy wiara może sprzeciwiać się rozumowi? - zob. o. Alfons Kolbe, Notatki o MI 35.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA