MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie.
Odp.: Lettere 1960, 34.

Kraków, 8 I 1920


Przekład polski

Jezus Maryja Józef Franciszek

Mój Drogi,

Otrzymałem pocztówkę Ojca; lecz nie wiem, czy moja (druga) nadeszła, w której pisałem, że porozumiałem się z wizytatorem polskim OO. Misjonarzy (ul. św. Apolinarego w Rzymie), aby tak można było zrobić, by Ojciec mógł być inspektorem "Stowarzyszenia Cudownego Medalika", niedawno na nowo zaaprobowanego przez brewe z dnia 8 lipca 1919 1. Biskup powinien mianować inspektora i przez ten akt wprowadzić kanonicznie wspomniane Stowarzyszenie, a wtedy wszyscy w całej diecezji, którzy przyjmą Cudowny Medalik z rąk jednego z kapłanów mających władzę błogosławienia i nakładania medalika, korzystają ze wszystkich odpustów 2. Zresztą inspektor nie ma żadnego określonego obowiązku. Odpowiedz mi jak najprędzej, czy Najprzew. O. Cipolloni 3 dokonał już nominacji czy jeszcze nie, i czy to zechce zrobić (bo jeśli nie, napiszę do kogo innego). Widzisz, jestem w gorącej wodzie kąpany, prawda?

A oto inna sprawa: nasza najukochańsza wspólna Mamusia sprawiła również, jak to widzisz z drukowanej kartki załączonej do tego listu, że został wydrukowany nasz rzymski statut ogólny. Kazaliśmy go wydrukować w nakładzie 5 000 egzemplarzy pomimo okropnej drożyzny papieru i druku. Ludzie źli drukują i dla nich nie ma drożyzny, a więc nie ma jej i dla nas. Wnet po skończeniu naszych kartek opłata za usługi drukarskie wskutek strajku podniosła się od 90 do 100 procent, to znaczy podwójnie. Mamusia pomyślała o tym w sam raz na czas. - Po otrzymaniu aprobaty biskupa krakowskiego 4 zaczęliśmy pracować bardziej publicznie. Wpisują się osoby bardzo różnego wieku i stanu. Jest nas prawie 60 5. W tą niedzielę w tak zwanej "Sali Włoskiej" (kaplicy) będzie wygłoszone przemówienie mające na celu scharakteryzowanie natury i ducha MI. Będzie je miał pewien Ojciec (profesor Pisma św. od może blisko 10 lat) 6. Zaproszenie dla wszystkich wiernych zostało wywieszone na drzwiach kościoła.

Statut ogólny, to ten, który został wydrukowany; zaś na mocy rozdziału III, paragrafu 2 tegoż statutu rozróżnia się 2 albo 3 stopnie, według których akcja może być tylko indywidualna lub także zorganizowana albo też wreszcie "bezgraniczna" (może być także stopień heroiczny). Drugi stopień zatem dopuszcza statuty szczegółowe mające regulować pracę grupową. Tak więc np. klerycy krakowscy opracowali taki statut (poprzez komisję trzech w tym celu wybraną) 7 i zatwierdzili na posiedzeniu zwyczajnym 20 grudnia (w miesiącu odbywają się dwa posiedzenia zwyczajne: w pierwszą i trzecią sobotę) "na próbę" na trzy miesiące. Przesyłam Ojcu kopię. Biskup z Rygi 8, przejeżdżając tędy, zostawił nam błogosławieństwo na piśmie 9 i chce mieć dla siebie kopię łacińską i polską.

5 a stycznia 1920 odbyło się pierwsze posiedzenie. kapłanów Franciszkanów (OFMConv) naszej Prowincji zrzeszonych w MI. Wybrano prezesa 10 i sekretarza 11, wybrano również dwóch, delegatów 12 do opracowania statutu szczegółowego. Termin następnego posiedzenia zostawiono "do uznania" prezesa. Przybyli tam również i Ojcowie o włosach przyprószonych siwizną 13.

Mój Drogi Ojcze, nie wiem, co nasza kochana Mamusia chce ostatecznie zrobić z tym wszystkim; pragnę tylko we wszystkim kierować się posłuszeństwem, a o resztę się nie troszczę.

Jeżeli Ojciec uzna to za pożyteczne, może również w kolegium, gdzie przebywa, spełnić pragnienie Najprzewielebniejszego Ojca Generała 14, to znaczy, aby "Rycerstwo Niepokalanej" zakorzeniło się w naszych kolegiach. Statut szczegółowy kleryków krakowskich, którym Ojciec może się posłużyć - poza zwykłą znajomością dzieła Mamusi - również jako pomocą w ułożeniu (albo zatwierdzić kompilację dokonaną przez samo kolegium) statutu szczegółowego dla swojego kolegium. Oczekujemy więc urzędowej wiadomości członków MI kolegium rumuńskiego skierowanej do kleryków członków MI kolegium krakowskiego. To się przysłuży do wzmocnienia nas i do gorliwości o zbawienie i uświęcenie dusz. Prawda, że statut naszego kolegium rumuńskiego miałby ten sam charakter, jak statut szczegółowy kleryków krakowskich, to jest: w sposób szczególny przygotowanie do przyszłej pracy. Nasi klerycy, a raczej klerycy należący do MI, wysłali już list urzędowy zaopatrzony podpisani wszystkich, a napisany przez jednego, który został do tego wydelegowany, pismo to zostało zatwierdzone przez innych.

Byłoby to wielką pociechą dla naszych z MI, a także i dla rzymskich, gdyby taki list nadszedł jak najprędzej także z Rumunii.

We Lwowie tworzy się już drugie ognisko MI - wśród naszych nowicjuszy 15.

Drogi Ojcze, wprowadźmy teraz w praktykę te piękne idee, które wspólnie rozwijaliśmy w Rzymie. Pracować, cierpieć i "oby" również umrzeć, jeśliby można, dla zbawienia wszystkich, wszystkich dusz, które są i będą oraz dla jak największego ich uświęcenia (rozpoczynając od siebie, rozumie się, lecz nie ograniczając się do tego).

Jeszcze kilka słów o MI. Na kartce drukowanej - zob. str. 3 wiersz 8: "2) nic nie... itd." tak by to brzmiało mniej więcej po włosku; "Niente obbliga sotto peccato benché minimo; soltanto l"amore verso il Santissimo Cuore per unire, "quam strictissime" con lui per mezzo dell"Immacolata quante piu anime possibile, e l"unico nostro stimolo" 16.

Jeszcze: Gdyby Ojciec zechciał ująć w swe ręce sprawę MI w całej Rumunii! Może również ułożyć statut szczegółowy z innymi Ojcami należącymi do MI, to jest z O. Bezanem, z O. Persechinim! Rozumie się, że cechą charakterystyczną MI jest nie tylko przygotowywać się, ale pracować we wspólnej modlitwie, poznaniu i zastosowaniu (godziwych) środków, choćby każdy w oddzielnym miejscu. Również niech Ojciec każe (jeśli uzna za stosowne) wydrukować statut w języku rumuńskim po otrzymaniu zatwierdzenia właściwego biskupa (i przyśle nam przynajmniej jedną kopię do archiwum), a potem również wpisywać świeckich (jak my to tutaj robimy), najpierw do I stopnia, następnie, jeśli liczba będzie wystarczająca, można według statutów szczegółowych organizować oddzielnie np. studentów, nauczycieli itd. Czyniąc wszystko przy pomocy środków godziwych, nie będzie się mieć trudności nawet ze strony władzy cywilnej.

Przepraszam za bazgraninę, niech. Ojciec mocno mnie zgani. Proszę nam przysłać szczegóły do biografii o. Antoniego 17.

Twój szczery i serdeczny w św. Ojcu Franciszku brat, a w Niepokalanej współrycerz

br. Maksymilian Ma Kolbe MI franciszkanin

PS Życiorys br. Antonio 18 zostanie wydrukowany po polsku w jakimś czasopiśmie. Przekład biografii o. Antoniego dokonany w Rzymie jest już przetłumaczony na język polski i pójdzie w tych dniach do jakiegoś czasopisma.


Przypisy

"1" Zob. Acta Apostolicae Sedis - przyp. aut.

"2" Zob. Raccolta delle Indulgenze - przyp. aut.

"3" O. Cipolloni był prowincjałem rumuńskim w latach 1911-1920.

"4" biskupa Adama Stefana Sapiehy

"5" O pierwszej trzydziestce MI w Krakowie była mowa w Pismach OMK I, 26 f. W drugiej trzydziestce figurują m.in.: dwaj bracia zakonni Franciszkanie (br. Benwenuty Bombrys i br. Anioł Guzik), uczniowie, służące, krawcowa, nauczyciel; niektórzy nie mają wpisanych zawodów. Do dnia 8 I 1920 włącznie zapisało się 56 osób - zob. "Księga wpisowa członków MI 1919-1922", 3.

"6" Dnia 11 I 1920 O. Henryk Górczany wygłosił referat, zaznajamiający świeckich z MI - zob. o. Alfons Kolbe, Notatki o MI 35.

"7" Zob. Pisma OMK I, 26 f przyp. 5 i 6.

"8" biskup Edward O"Rourke

"9" Błogosławieństwo brzmi: "Niech Bóg błogosławi zbożnym dążnościom "Milicji Niepokalanej", a Matka Najświętsza niech ją wspiera swoim wstawiennictwem i opieką" - zob. o. Alfons Kolbe, Notatki o MI 30.

"10" OMK - zob. Pisma OMK I, 28.

"11" O. Henryk Górczany - jw.

"12" prezesa i sekretarza - zob. Pisma OMK I, 28.

"13" Ze starszych ojców przebywali wówczas w Krakowie o. Marian Sobolewski, gwardian; o. Stefan Wawrzkowicz i o. Daniel Bieleń.

"14" o. Domenico Tavaniego

"15" Zob. Pisma OMK I, 26 f przyp. 7.

"16" Zob. Pisma OMK I, 26 f przyp. 4.

"17" o. Antoniego Słowińskiego

"18" br. Antoniego Mansiego

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA