MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Padwie.
Dwie karty dwustr. zapis. Fotokop.: AN.

Cracovia, 2 I 1920

Gesu Maria Giuseppe Francesco

Carissimo Commilite

Come vede la nostra cara Mamma ci ha fatto avere gia la prima stampa. Benché la carta e la stampa siano molto care, abbiamo fatto fare 5 000 copie a. Il convento e anche in indigenza e non puo sostenere le spese, ma la nostra Regina Immacolata pensa a tutto. Appena si e finita la nostra stampa, deve scoppiare un sciopero e il prezzo deve essere alzato di doppio. La Mamma ci ha pensa to proprio a tempo. Le medaglie poi costano molto di piu. - Cosi pare che la Mamma ci prepari b una via molto luminosa; sara anche dolorosa, ma pero sempre con una vittoria certa. Noi siamo c oltre 30 uomini, donne di veramente diversi stati e condizioni. Ii giorno 11 di gennaio terra uno dei padri un discorso spiegando la natura e lo spirito della Milizia nella cosiddetta "Cappella Italica" (una grande nostra sala) dove sono invitati tutti i fedeli con un invito affisso alla porta della chiesa. Questo e il primo nostro atto pubblico. Da ieri poi si iscrivono d i secolari nella sagrestia della chiesa. Nel NB 2) cioe nella stampa "UWAGA: 2) abbiamo aggiunto espressamente quello e che vi f era gia implicitamente, cioe in latino sarebbe: "Nihil sub peccato etsi minimo obligat; solus amor (sine limite) erga Sacratissimum Cor Iesu, ut quamplurimas animas cum eo quam strictissime per Immacalatam uniamus, est noster unicus stimulus". Tutto quello che e stampato e si intende, lo statuto generale. Distinguiamo poi 2 o piuttosto 3 gradi, in quando, in forza del capitolo III § 2 dello etatuto generale, l"azione e individuale soltanto, oppure anche sociale, ovvero, in fine, "senza limite" (e un grado davvero eroico). - Gli g statuti particolari del 2° grado possono variare secondo la varieta degli stati, oondizioni - I chierici nostri di Cracovia hanno elaborato e approvato uno statuto (del h quale una copia lei mando "ad experimentum" per 3 mesi. Per l"elaborazilone era satata delegata una oommissione di 3 membri del M.I. dei Chierici di Cracovia. - Similmente a Leopoli si forma gia un altro focolare di M.I.

E anche di prossima uscita lo statuto dei Padri M.I. della nostra Provincia. Scrivo tutto questo perché vi consoliate, rinforziate e, per sempre piu patire e lavorare per le anime, rianimate. Scriviamoci a vicenda con questa intenzione e soprattutto per glorificare la nostra Regina e Mamma e per Essa il buon Dio.

(Potra vedere, nel momento libero, se per caso, negli ultimi mesi della mia dimora nel Collegio, ho j dimenticato di notare nel libro del Collegio una delle Messe celebrate e notate in S. Anastasia).

Avendo occasione distribuisca le stampe come sono segnate. - Dove e fra Girolamo? - Mi scrisse P. Cirillo che doveva partire dal Collegio per k malattia.

Scriva a me direttamente per l posta. Mando 12 francobolli. - Se qualcuno degli Americani Polacchi volesse mandare qualche dollaro per M.I. in Polonia, accettiamo volentieri, perché abbiamo, p. es., stampato con ł denari imprestati e vogliamo ancora far molto; d"altra m parte i dollari da noi valgono molto.

fr. Massimiliano M. M.I.

PS Non mando di piu dei fogli stampati, perché peserebbe troppo e intanto non si capisce da tutti il polacco.

La morale non e arrivata ancora. - Mi scriva presto e direttamente per n posta perché per o altre vie cammina troppo piano. Grazie tante al P. Domenico che si e occupato della mia domanda (la facolta). Ho gia p ricevuto tutto direttamente. Tanti saluti a lui e buon Capo d"Anno. Dove e come sta il nostro caro Commiles Fr. Grirolamo; non ho avuto niente da lui. Lo saluti tanto tanto da r parte mia se avra qualche occasione.

A tutti e singoli M.I. del Collegio saluti e buon Capo d"Anno, pieno della benedizione di Dio per le mani misericordiose della nostra carissima Mamma, da me e da tutti i M.I. del Collegio nostro di Cracovia.

Soffrire, lavorare, amare e gioire.


Przekład polski

Kraków, 2 I 1920

Jezus Maryja Józef Franciszek

Drogi Współrycerzu

Jak widzisz, nasza kochana Mamusia już nam się postarała o pierwszy druk. Chociaż papier i druk są bardzo drogie, kazaliśmy wydrukować 5 000 egzemplarzy 1. Konwent jest również w biedzie i nie może pokryć wydatków, lecz nasza Królowa Niepokalana myśli o wszystkim. Zaledwie skończono nam drukować, wybuchł strajk i cena podwoiła się. Mamusia pomyślała o tym we właściwym czasie. Natomiast medaliki kosztują dużo więcej. Wydaje się więc, że Mamusia przygotowuje nam bardzo świetlaną drogę; będzie ona także bolesna, ale jednak zawsze na pewno zwycięska. Jest nas ponad 30 osób, naprawdę różnych stanów i warunków 2. W dniu 11 stycznia jeden z naszych ojców 3 wygłosi przemówienie wyjaśniające naturę i ducha Rycerstwa w tzw. "Kaplicy Włoskiej" (nasza wielka sala), dokąd zostali zaproszeni wszyscy wierni za pomocą ogłoszenia wywieszonego na drzwiach kościoła. Jest to nasze pierwsze wystąpienie publiczne. Od wczoraj zapisuje się świeckich w zakrystii kościelnej. W NB 2), to znaczy w druku - "UWAGA: 2), dodaliśmy wyraźnie to, co już rozumiało się domyślnie i po łacinie tak by to brzmiało: "Nihil sub peccato etsi minimo obligat; solus amor (sine limite) erga Sacratissimum Cor Iesu, ut quamplurimas animas cum eo quam strictissime per Immaculatam uniamus, est noster unicus stimulus" 4. To wszystko, co zostało wydrukowane, jest, rozumie się, statutem ogólnym. Następnie rozróżniamy 2 albo raczej 3 stopnie, według których, na mocy rozdziału III § 2 statutu ogólnego, akcja jest tylko indywidualna lub też społeczna, albo wreszcie - "bez granic" (jest to stopień naprawdę heroiczny). Statuty szczegółowe drugiego stopnia mogą się różnić, zależnie od różnicy stanu, warunków. - Nasi klerycy w Krakowie opracowali i zatwierdzili statut "próbny" na 3 miesiące, którego jedną kopię Ci przesyłam 5. Do opracowania statutu została wydelegowana komisja złożona z trzech członków spośród kleryków członków MI w Krakowie 6. Podobnie we Lwowie tworzy się już drugie ognisko MI 7.

Zanosi się również na wydanie statutu Ojców naszej Prowincji należących do MI 8. Piszę o tym wszystkim, abyście się pocieszyli, wzmocnili i ożywili do coraz chętniejszego cierpienia i pracy dla dusz. Piszmy do siebie nawzajem z tym zamiarem, a przede wszystkim by szerzyć chwałę naszej Królowej i Mamusi, a przez Nią dobrego Boga.

(Możesz zobaczyć, w wolnej chwili, czy przypadkiem w ostatnich miesiącach mego pobytu w Kolegium nie zapomniałem odnotować w księdze Kolegium jednej Mszy odprawionej i zanotowanej w kościele św. Anastazji).

Gdy będziesz miał okazję, porozdzielaj druki 9 według tego jak zostały oznaczone. - Gdzie przebywa br. Girolamo? - Pisał mi o. Cyryl, że br. Girolamo musiał wyjechać z Kolegium z powodu choroby. -

Pisz do mnie bezpośrednio przez pocztę. Wysyłam 12 znaczków pocztowych. - Jeśliby ktoś z Amerykanów Polaków 10 chciał przesłać kilka dolarów na MI w Polsce, chętnie przyjmiemy, ponieważ np. drukowaliśmy za pożyczone pieniądze i chcemy jeszcze dużo robić, z drugiej strony dolary mają u nas wielką wartość.

br. Maksymilian M. MI

PS Nie wysyłam więcej egzemplarzy druku, gdyż list ważyłby za wiele, a tymczasem i tak nie wszyscy rozumieją język polski.

Moralna 11 jeszcze nie nadeszła. - Napisz mi wprost przez pocztę, ponieważ innymi drogami idzie bardzo wolno. O. Dominikowi bardzo dziękuję za zajęcie się moją prośbą (władza). Już otrzymałem wszystko bezpośrednio. Serdeczne pozdrowienia dla niego i szczęśliwego Nowego Roku. Gdzie przebywa i jak się ma nasz kochany współrycerz Br. Girolamo; nic nie miałem od niego. Pozdrów go ode mnie bardzo a bardzo serdecznie, jeśli będziesz miał jakąś okazję.

Dla wszystkich i każdego z osobna z członków MI z Kolegium pozdrowienia i szczęśliwego Nowego Roku, pełnego błogosławieństwa Bożego przez miłosierne ręce naszej najukochańszej Mamusi ode mnie i od wszystkich członków MI z naszego Kolegium krakowskiego.

Cierpieć, pracować, kochać i radować się.


"1" Mowa o dyplomikach MI.

"2" Do dnia 2 I 1920 włącznie zapisało się do MI łącznie 34 osoby - zob. "Księga wpisowa członków MI 1919-1922", 2. Wśród tej pierwszej trzydziestki byli ojcowie, klerycy i bracia Zakonu. OO. Franciszkanów, nowicjuszki Sióstr Urszulanek, uczniowie, rolnik, służąca.

"3" o. Henryk Górczany

"4" Tekst polski: "Nic nie obowiązuje pod grzechem choćby najmniejszym; naszym jedynym bodźcem jest miłość (bez granic) ku Przenajświętszemu Sercu Pana Jezusa, aby jak najwięcej dusz jak najściślej z Nim przez Niepokalaną połączyć".

"5" Statut próbny, liczący 28 artykułów, wpisał do swych Notatek o MI o. Alfons Kolbe, s. 31-33.

"6" Statut ułożyli prezes (o. Alfons Kolbe) i obydwaj sekretarze: I (br. Samuel Rosenbaiger) i II (br. Bonawentura Podhorodecki) - zob. Notatki o MI o. Alfonsa Kolbego, 28.

"7" Ognisko czyli koło zawiązało się formalnie 17 I 1920 - zob. o. Alfons Kolbe, Notatki o MI 35.

"8" Zob. "Statut Milicji Niepokalanej zorganizowanej wśród kapłanów Zakonu OO. Franciszkanów" - zob. Pisma OMK VI, 886 a.

"9" dyplomiki MI

"10" tj. Amerykanów polskiego pochodzenia.

"11" Podręcznik teologii moralnej pt. Summarium Theologiae moralis, o który OMK prosił jeszcze 5 VIII 1919 - zob. Pisma OMK I, 26 a.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA