MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Padwie. Kartka poczt. dwustr. zapis. Fotokop.: AN.";

Cracoviae, 14 X 1919

Iesus Maria Ioseph Franciscus

Carissime,

Ho ricevuto la Sua con la lettera di fr. Albino, ma l"occupazione non mi permise di scrivere subito a qualche cosa. Le notizie del Collegio sono per me molto preziose, perche molta parte della mia vita religioaa ho trascorsa li, percio grazie tante ed a lei ed a fra Albino (dica Lei anche a Lui). Molto mi dispiace la malattia del R.mo P. Rettore ed ho domandato, come Lei mi scriveva, la preghiera ai b nostri chierici. Grazie a Dio, che il nostro caro fra Paolo non ci ha ancora abbandonato su questa terra. - Non minor piacere mi fece la notizia che i M.I. del Collegio crescono. Mi scriva chi si e ancora ascritto.

A Cracovia fra i Chierici non soltanto sorse la santa Milizia, ma ancora, si e organizzata per ottenere il scopo, in quanto richiedono le condizioni e circostanze, quanto di piu e possibile. E cosi per conoscere sempre piu perfettamente lo scopo, esplorare il campo d"azione ed imparare i mezzi sempre piu, adatti per salvare ed santificare le anime per mezzo dell"Immacolata e la Sua Medaglia Miracolosa, hanno stabilito di fare il primo e il terzo Sabato del mese una sessione nella quale uno farebbe qualche conferenza su c questa materia e poi si farebbero d i progetti e si raccoglierebbero e le intenzioni. A capo sta un presidente eletto con la f maggioranza del voti; similmente e anche eletto il Segretario. - Il P. Maestro Molto Reverendo P. Czeslao Kellar protegga l"opera ed anche ad essa appartiene.

Una cosa. - Nelle nostre facolta di benedire la Medaglia Miracolosa ci sono poche indulgenze. Domandi un po" (per se vel per alium; come e la cosa, perche il Breve del 8 di luglio 1909 concede tutte le indulgenze dello scapolare ceruleo che sono immense. Mi scriva subito come e questa cosa. La notifichi (quando sapra che ci sono anche g queste indulgenze) anche agli altri nostri in Italia.

Confrater in Sancto Patre Francisco, commiles in Immaculata

fr. Maximilianus M. Kolbe, Minorum Conventualium M.I.

PS Bacio la mano al Rev.mo P. Rettore; saluti al R. P. Vicerettore, tutti e singoli M.I. (adesso non so quali sono in h piu) al P. Domenico; congratulazioni al neosacerdote P. Luciano; tutti non ci entrano qui in particolare, allora per tutti quelli del Collegio insieme.

P. Cirille aspetta ancora le carte per partire per l"America i.

Saluti cordialissimi a Fr .Grirolamo (se e tornato).


Przekład polski

Kraków, 14 X 1919

Jezus Maryja Józef Franciszek

Mój Drogi,

Otrzymałem Twój list wraz z listem br. Albina, lecz zajęcia nie pozwoliły mi coś zaraz napisać. Wiadomości z Kolegium są mi bardzo cenne, gdyż tam spędziłem większą część swego życia zakonnego, dlatego bardzo dziękuję i Tobie i Br. Albinowi (proszę to również mu powiedzieć). Bardzo ubolewam z powodu choroby Najprzew. O. Rektora 1 i prosiłem, zgodnie z tym jak mi pisałeś, o modlitwę naszych kleryków. Bogu dzięki, że nasz drogi brat Paolo nie opuścił tej ziemi. - Nie mniejszą radość sprawiła mi wiadomość, że wzrasta liczba członków MI w Kolegium. Napisz mi, kto się jeszcze wpisał 2.

Wśród kleryków w Krakowie święte Rycerstwo nie tylko powstało, ale nawet zorganizowało się, by osiągnąć, zależnie od warunków i okoliczności, swój cel 3. I tak, aby poznać jak najdokładniej cel, zbadać pole działania, i przyswoić sobie jak najbardziej odpowiednie środki do zbawienia i uświęcenia dusz za pośrednictwem Niepokalanej i Jej Cudownego Medalika, postanowili urządzać zebrania w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca, w czasie których jeden z nich przeprowadziłby rodzaj konferencji na ten temat, a następnie poddawałoby się projekty i intencje. Na czele stoi prezes wybierany większością głosów; w podobny sposób został również wybrany sekretarz. O. Magister, Przewielebny O. Czesław Kellar, opiekuje się dziełem i również do niego należy.

Oto pewna kwestia: w naszym pozwoleniu, na poświęcanie Cudownego Medalika podano małe odpusty. Wypytaj się trochę (sam lub przez innych) jak się ta sprawa przedstawia, ponieważ brewe z 8 lipca 1909 r. przyznaje wszystkie odpusty błękitnego szkaplerza 4, które są ogromne. Napisz mi zaraz, jak się przedstawia ta sprawa. Powiadom o tym (kiedy się dowiesz, jakie są jeszcze te odpusty) także innych naszych we Włoszech.

Współbrat w św. Ojcu Franciszku, współrycerz w Niepokalanej

br. Maksymilian M. Kolbe, franciszkanin MI

PS Całuję rękę Przew. Ojca Rektora; pozdrowienia dla Przew. Ojca Wicerektora 5, dla wszystkich i każdego z osobna członków MI (obecnie nie wiem, którzy się przyłączyli), dla O. Dominika; gratulacje dla nowo wyświęconego O. Luciano, wszyscy po imieniu już tutaj się nie zmieszczą, więc pozdrowienia dla wszystkich razem w Kolegium.

O. Cyryl oczekuje jeszcze papierów na wyjazd do Ameryki.

Najserdeczniejsze pozdrowienia dla Br. Girolamo (jeśli powrócił).

Przypisy

"1" o. Stefano Ignudi

"2" Lista pierwszych członków MI podaje OMK w numerze 168. Według księgi wpisowej "Registro I Ascritti alla M.I. nella Sede Primaria Roma - 16 Ott. 1917 - 31 Dic. 1930" do pierwszej piętnastki należeli jeszcze br. Domenico Bottega i o. Paolo Persechini. Ostatni z wymienionej piętnastki zapisał się 5 VIII 1919.

"3" Klerycy franciszkańscy w Krakowie, członkowie MI (lista podana w przypisach do numeru 26 b) wybrali prezesem br. Alfonsa Kolbego, sekretarzem I - br. Samuela Rosenbaigera i sekretarzem II - br. Bonawenturę Podhorodeckiego - zob. o. Alfons Kolbe, Notatki o MI 7.

"4" Zob. Acta Apostolicae Sedis rok I, tom I, nr 17 z dnia 15 września 1909 - przyp. aut.

"5" O. Bonaventura Marini, wybrany na ten urząd dnia 23 IX 1916 (o. Cristoforo Zambelli).


"1" Guardi in Acta Apostolicae Sedis an. 1, vol. 1, n. 17 (die 15 Sept. 1909) - przyp. aut.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA