MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie.
Jedna karta dwustr. zapis. - Fotokop.: AN.

Rzym, 27 XI 1918

Iesus Maria Ioseph Franciscus

Carissime!

Scrivo questa cartolina nel giorno della Manifestazione di Maria Vergine Immacolata della Medaglia Miracolosa e precisamente per comunicargli una buona notizia riguardo a questa, cioe riguardo alla nostra "Militia Immaculatae". La nostra Immacolata Sovrana si e degnata di determinare, dopo un anno di aspettazione nei dubbi e nelle incertezze da a parte nostra, il regolamento per i suoi Militi come segue: I principi: "Ipsa conteret caput tuum" (Gen. 3,15). "Cunctas haereses sola interemisti in universo mundo".

I - Finis: Quaerere conversionem peccatorum, haereticorum, schismaticorum, iudaeorum etc., et praesertim massonorum et sanctificationem omnium sub patrocinio et mediante BMV Immaculata.

II - Conditiones: 1. Totalia suimetipsius Immaculatae oblatio, sicut instrumentum in immaculatis Eius manibus. 2. Gestare "Numisma Miraculosum".

III - Media: 1. Possibiliter semel quotidie Immaculatam iaculatoria: "O Maria sine pecoato concepta, ora pro nobis qui ad Te recurrimus et pro omnibus, qui ad Te non recurrunt et praesertim pro massonibus" exorare. 2. Omnia legittima media secundum possibilitatem in diversitate status, conditionis, occasionis, quod zelo et prudentiae uniuscuisque commendatur et praesertim "Numisma Miraculosum" 1.

Ma lei mi domandera forse (o forse no) donde lo so che proprio la nostra amatissima Sovrana vuole cosi? Donde? Dal mezzo piu sicuro donde si puo conoscere la volonta di Dio e, conseguentemente, della nostra Domina e Madre tenerissima. Dall"ubbidienza in nel foro interno. E questo basta.

Non soltanto, ma anche da questa stessa b fonte so che la nostra "Militia" deve allargarsi, anche se si trovasse qualche buon secolare. Si capisce, in quanto la cosa si fa esternamente, la volonta del buon Dio si manifesta attraverso c la volonta dei Superiori in foro esterno. Quid inde? Se Lei ha buona occasione, puo prudentemente e conformemente alla volonta dei Superiori relativi far gli arruolamenti.

Domandando la preghiera, mi scrivo sincero confratello in Santo Padre Nostro Francesco e commilite in Immacolata.

fra Massimiliano

PS Vogliamo rinnovare la nostra oblazione l"8 dicembre?

Saluti dal P. Cirillo e da tutti gli altri.

Tanti saluti dal P. Pal e fra Girolamo.


Przekład polski

Jezus Maryja Józef Franciszek

Mój Drogi,

Piszę tę pocztówkę w dzień Objawienia Cudownego Medalika Maryi Panny Niepokalanej i właśnie w celu zakomunikowania Ojcu dobrej wiadomości odnośnie do tej sprawy, tj. odnośnie do naszego "Rycerstwa Niepokalanej". Nasza Niepokalana Władczyni raczyła określić, po roku oczekiwania wśród wątpliwości i niepewności z naszej strony, regulamin dla swoich rycerzy jak następuje: Zasady: "Ona zetrze głowę twoją" (Rdz 3,15). "Wszystkie herezje sama zniszczyłaś na całym świecie".

I. Cel: Starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków, żydów itd., a zwłaszcza masonów i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem NMP Niepokalanej.

II. Warunki: 1) Całkowite ofiarowanie samego siebie NMP Niepokalanej jako narzędzia w Jej niepokalanych rękach. 2) Nosić "Cudowny Medalik".

III. Środki: 1) O ile możliwe odmówić przynajmniej raz na dzień akt strzelisty do Niepokalanej: "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają a zwłaszcza za masonami". 2) Wszelkie godziwe środki, na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności, co zostawia się gorliwości i roztropności każdego, przede wszystkim poleca się "Cudowny Medalik" 1.

Lecz może Ojciec mnie zapyta (a może nie), skąd wiem, że właśnie nasza najukochańsza Władczyni tak chce? Skąd? Z najpewniejszego źródła, z jakiego można poznać wolę Bożą a zatem wolę naszej Pani i Matki najczulszej. Z wewnętrznego posłuszeństwa. A to wystarczy.

Nie tylko to, lecz wiem również z tego samego źródła, że nasze "Rycerstwo" ma się powiększać, również i wtedy, gdyby się znaleźli jacyś dobrzy ludzie świeccy. Jasne, że jeśli chodzi o zewnętrzny rozwój sprawy, wola dobrego Boga winna okazać się zewnętrznie przez wolę Przełożonych. Co z tego wynika? Jeśli Ojciec ma dobrą okazję, może roztropnie i zgodnie z wolą właściwych Przełożonych robić zapisy.

Prosząc o modlitwę kreślę się szczery współbrat w św. Ojcu naszym Franciszku i współrycerz w Niepokalanej

brat Maksymilian

PS Czy zechcemy odnowić swoje ofiarowanie 8 grudnia?

Pozdrowienia od O. Cyryla i od wszystkich innych.

Moc pozdrowień od O. Pala i br. Girolamo.


1 Zob. tekst łaciński programu MI - Pisma OMK VI, 877.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA