MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie.
Dwie karty dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Wydawnictwo / "Rycerz Niepokalanej" / OO. Franciszkanie / Niepokalanów, poczta Teresin Soch./ stacja kolejowa Szymanów / Nr konta PKO 150.283. - Fotokop.: AN.

Niepokalanów, 26 XII 1928


Przekład polski

Przewielebny Ojcze,

Odpowiadając na list Ojca z dnia 13 grudnia donoszę, że u nas prawie cała MI ma charakter "pobożnego związku", według znaczenia kodeksu, to znaczy nie jest "ciałem organicznym" i dlatego przenika do innych stowarzyszeń. Wpisów dokonuje się przeważnie pocztą, wysyłając dyplomik, podpisany przez jednego z kapłanów należących do MI, i Cudowny Medalik. Wreszcie wpisuje się nazwisko do księgi członków. Członkowie, otrzymując czasopismo "Rycerz", są w bezpośrednim kontakcie z nami. Jest również wielu księży, którzy rozpowszechniają MI i zarazem do niej należą, ponieważ od początku u nas się wyjaśnia, że wszyscy kapłani należący do MI mogą również zapisywać innych i podpisywać dyplomiki. Świeccy zelatorzy MI otrzymują dyplomiki już podpisane. Wszyscy natomiast listę nowo wpisanych przysyłają do nas z wyjątkiem wypadku posiadania erekcji u siebie, co rzadko się zdarza. Na zrobienie spisu księży zelatorów potrzeba więcej czasu, gdyż trzeba by ich szukać wśród wielu tysięcy naszych czytelników, a teraz mamy dużo pracy w związku z "nowym rokiem": codziennie około 300 korespondencji.

MI o charakterze "sodalicji", to jest jak się u nas mówi MI2 (MI dwa), istnieje wśród naszych kleryków we Lwowie, w Krakowie, w Łagiewnikach 1, wśród braci zakonnych pracujących przy "Rycerzu", w seminarium nauczycielskim w Wirowie, w internacie żeńskim w Międzylesiu 2 i w innych małych miejscowościach. Była również wśród mężczyzn (inteligencja) w Krakowie, lecz po odejściu stamtąd "Rycerza" nie było nikogo, kto by się nią dostatecznie zajął i przestała istnieć.

W załączeniu przesyłam Ojcu akt poświęcenia się Niepokalanej, który jest drukowany na naszych dyplomikach od samego początku MI, a jednak nie został zatwierdzony w Rzymie ani też obdarzony odpustami z powodu braku logiczności w pewnym punkcie. Poprawiłem go więc i bardzo proszę postarać się o jego szybkie zatwierdzenie oraz o to, aby został obdarzony odpustem 500 dni. U nas zawsze się wyjaśnia, że żadna formuła aktu nie została ustalona i że nawet nie zachodzi potrzeba dokonania aktu zewnętrznego, lecz że do oddania się w ręce Niepokalanej i do ofiarowania siebie jako narzędzie w Jej rękach w celu nawrócenia i uświęcenia wszystkich - to co stanowi istotę MI - wystarcza akt czysto wewnętrzny. Medalik zaś służy jako znak zewnętrzny tego ofiarowania samego siebie; jest więc częścią integralną. Te dwie rzeczy tworzą warunek, to jest zjednoczenie nas samych jako narzędzi z Niepokalaną, naszym Światłem, Siłą i Wodzem w tej wojnie.

Natomiast środkami zaleconymi są: akt strzelisty dany przez samą Najświętszą Dziewicę Niepokalaną oraz Jej medalik dany również przez nią. Ponadto wszystkie środki byle godziwe: więc również prasa periodyczna i nieperiodyczna, radio, literatura, sztuka, teatr, kino, ustawodawstwo, izby poselskie, senaty i najróżniejsze organizacje, które powinny mieć na celu zwalczanie organizacji wywrotowych i troskę o jak najpełniejszy rozwój darów dobrego Boga udzielonych duszy i ciału, danych każdemu człowiekowi według praw Bożych, i w ten sposób pomagać wszystkim we wszystkich klasach społeczeństwa ludzkiego, we wszystkich warunkach i okolicznościach, od kołyski aż do grobu. Ale przepraszam, za daleko oddaliłem się od tematu. Proszę więc o uzyskanie 500 dni odpustu dla załączonego aktu, używanego z zamiłowaniem przez 125 000 członków, gdyż zawiera on w sobie doskonale całą ideę MI.

Sądzę, że Ojciec już wie, iż do pierwszych członków MI należą: 1) O. Petru Iosif Pal, obecnie proboszcz w Liuzi Călugăra; Judet Bacău w Rumunii, 2) O. Quirico Pignalberi z Prowincji rzymskiej, 3) O. Enrico Granata z Prowincji neapolitańskiej, 4) O. Girolamo Biasi z Prowincji padewskiej, 5) O. Ioan Gârleanu z Prowincji rumuńskiej, 6) O. Serafin Bejan (Prowincja rumuńska), 7) O. Luciano Lelii, 8) O. Alessandro Gallo, 9) O. Andrea Eccher i 10) O. Paolo Emanuele Moratti. Pierwsi czterej byli wśród najpierwszych (rok 1917, inni potem (rok 1919) po błogosławionej śmierci dwóch jeszcze spośród najpierwszych, to jest br. Antonio Mansiego (zm. 31 października 1918), przed nim O. Antoniego Głowińskiego (zm. 18 października 1918) 3.

Spodziewamy się, że w roku 1929 Niepokalana pomoże swojemu "Rycerzowi" do osiągnięcia 100 000 egzemplarzy 4. Sekciarze są rozwścieczeni przeciwko nam i piszą obelgi. Dobry znak 5.

Ufam, że Niepokalana przez swoje "Rycerstwo" raczy również dokonać bardzo dużo dla misji.

O sprawach MI chciałbym z Ojcem porozumiewać nie nieco gruntowniej i dokładniej, już nie listownie, lecz osobiście, ustnie, udając się na krótką wizytę do Rzymu. To natomiast byłoby tylko wtedy możliwe, gdyby Najprzewielebniejszy O. Generał zechciał mnie wezwać; w przeciwnym razie jak mogę wyjechać, a także jak mogę wiedzieć, że Niepokalana właśnie chce tej podróży?

W św. Ojcu naszym Franciszku

br. Maksymilian M. Kolbe, MI

PS - W liście 10 dolarów amerykańskich.


"1" tj. wśród kleryków przerabiających szkołę średnią we Lwowie, wśród nowicjuszy-kleryków w Łagiewnikach pod Łodzią (obecnie Łódź) i wśród kleryków Wyższego Seminarium OO. Franciszkanów w Krakowie.

"2" W Międzylesiu pod Warszawą (obecnie Warszawa) Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi prowadziły internat dziewcząt i szkołę zawodową - zob. "Schematismus Fratrum Minorum S. Francisci Conventualium (OO. Franciszkanów) Provinciae S. Antonii Patavini et B. Iacobi de Strepa in Polonia A. D. 1930" 69.

"3" OMK przez skromność nie wymienia siebie, chociaż sam był inicjatorem ruchu maryjnego, jakim jest MI.

"4" Po raz pierwszy RN osiągnął nakład wyższy od 100 tys. (mianowicie ponad 140 tys.) w grudniu 1928, by następnie opaść i przekroczyć na stałe 100 tys. w maju 1929 r.

"5" Zob. Pisma OMK I, 84 przyp. 3.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA