MARYJA!

313a - Do o. Antonio Vivody, prezesa prymarii MI w Rzymie
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OMConv.) w Padwie.
Odp.: I.ettere 1960, 213-214

Mugenzai no Sono, 3 VIII 1931

Caro Padre!

Tante grazie par l’immaginetta-ricordino della prima Messa. L"iscrizione dice chiaro a Chi vuole Lei consacrare la vita. ? veramente felice colui a che vive per l’Immacolata.

Lei scrive, nella lettera diretta a P.Melodie, di aver inviato a me una lettera alla fine di maggio. Finora non l"ho ricevuta i forse viaggia per via mare? b Ha scritto Lei "via Siberia" nell"indirizzo? Intanto voglia Bori vere di nuovo. In caso che non ricevessi la lettera precedente avr? in questo modo le notizie lo stesso. Ho visto anche la nuova pagella inviata al P.Melodie colla immaginetta dell"Immacolata come sulla Medaglia Miracolosa. - G-razie all"Immacolata.

Abbiamo qui molte difficolta, ma anche molte con-solazioni, perché l"Immacolata, nonostante la nostra debolezza i stupidita e malvagit?, fa vedere anche c ohe pu? fare con strumenti cosi inetti.

Poco tempo fa si e battezzato un giovane di nome Amaki, il quale da principio cominci? a visitarci e lavorare gratuitamente per l"Immacolata, poi d abbiamo parlato del catechismo, ha imparato la dottrina e nono stante le difficolt?, abbastanza forti da e principio f, si ? finalmente battezzato. "Io leggo il Cavaliere dell"Immacolata, ha detto al principio, "dunque voglio farmi cattolico".

Ogni tanto ci viene qualche lettera da qualche lettore col desiderio di farsi cattolico. L"Immacolata potentemente agisce.

Avrei molto molto da raccontare ma aggiungo ancora un sol fatto. Un giovane medico i giu ammogliato, ci visit? parecchie volte con un altro professore di medicina dell"Universit? per parlare in lingua tedesca. Tutti due sono pagani. Parlavamo insieme delle cose della religione e questo piaceva a loro. Il giovane medioo si chiama Kushimoto - parti per Tokio e adesso scrive spesso. Riguardo alla Medaglia Miracolosa che g gli abbiamo dato, disse una volta nella lettera: "Io ho avuto molte medaglie, ma sempre come oggetto d"arte, ma questa ? la prima medaglia che h volentieri porter? sempre addosso". E riguardo alla Vergine SS.ma scrive: "Quando mi stanco nel trattare colle donne del mondo mi volgo a Maria i ed in Essa trovo la pace". Hon ? tutto questo sommamente bonsolante? - Pregate affinch? quest"anima si converta j quanto prima.

Se avessimo piu mezzi potremmo k stampare molto di pi? il l "Kishi" (cio? "Il Cavaliere"), ma sia anche in questo la volont? dell"Immacolata. - Ci vorrebbe per il "Kiahi" la carta migliore come la hanno diversi cattivi periodici e pi? macchine m per stampare di pi? il n "Kishi". Adesso si stampano o 30.000 copie. Forse anche la p M. I. d"Italia potrebbe q contribuire alla Missione M.I. con qualche soldo? Ma finisco perché c"? tanto lavoro e il tempo fugge terribilmente; volevo soltanto dire che la lettera della quale Lei parla nella lettera al P. Metodio non l"ho ricevuta.

Pregate per noi tutti, che non riusciamo ad impedire all"Immacolata.

Commiles in Immacolata

fr. Massimiliano M. Kolbe
M.I.

A P. Francisco Pyznar tanti saluti.

Saluti cordiali a P.Vittorio. - Siano queste poche parole nella lettera anche come un po" di relazione (domandata). Poi forse riusciremo a mandare r piu spesso qualche cosa.

Lo stesso a P. Moratti, faccia pregare i suoi novizi per la conversione del Giappone, perché abbiamo s tanto bisogno di preghiera e dei t piccoli sacrifici delle anime dei novizi u.

Przekład polski

Mugenzai no Sono, 3 VIII 1931

Drogi Ojcze!

Serdeczne dzięki za pamiątkowy obrazek prymicyjny 1. Napis mówi wyraźnie, komu chce Ojciec poświęcić życie. Kto żyje dla Niepokalanej, ten jest naprawdę szczęśliwy.

Pisze Ojciec, w liście skierowanym do o. Metodego, że wysłał do mnie list pod koniec maja. Do tej pory go nie otrzymałem; może wędruje drogą morską? Czy Ojciec napisał w adresie "via Siberia"? Tymczasem może Ojciec napisze powtórnie. W ten sposób w przypadku nie otrzymania listu poprzedniego będę mimo to miał wiadomości. Widziałem również ten nowy dyplomik przesłany o. Metodemu z obrazkiem Niepokalanej jak na Cudownym Medaliku. - Dzięki Niepokalanej.

Mamy tu wiele trudności, lecz również i wiele pociech, gdyż Niepokalana pomimo naszej słabości, głupoty i niegodziwości, pokazuje, co może również uczynić z tak nieprzydatnymi narzędziami.

Niedawno temu ochrzcił się pewien młodzieniec nazwiskiem Amaki, który najpierw zaczął nas odwiedzać i pracować bezpłatnie dla Niepokalanej, później przerabialiśmy katechizm, poznał naukę wiary i pomimo trudności, początkowo dość poważnych, ostatecznie przyjął chrzest. "Czytam «Rycerza Niepokalanej» - powiedział na początku - chcę więc zostać katolikiem".

Od czasu do czasu wpłynie jakiś list od jakiegoś czytelnika, który wyraża pragnienie zostania katolikiem, Niepokalana potężnie działa.

Miałbym bardzo dużo do opowiadania, ale dołączam jeszcze tylko jeden fakt. Pewien młody lekarz, już żonaty, odwiedził nas kilka razy z innym profesorem medycyny z uniwersytetu, aby porozmawiać po niemiecku. Obaj są poganami. Rozmawialiśmy razem o sprawach religii i to im się podobało. Ten młody lekarz nazywa się Kushimoto - wyjechał do Tokio i teraz często pisze. W związku z Cudownym Medalikiem, który mu daliśmy, tak raz wyraził się w liście: "Przechowywałem wiele medali, lecz zawsze jako przedmiot sztuki; ten jest pierwszym medalikiem, jaki będę chętnie zawsze nosił na sobie". A odnośnie do Najświętszej Maryi Panny pisze: "Kiedy się męczę w obcowaniu z kobietami światowymi, zwracam się do Maryi i w Niej znajduję pokój". Czy to wszystko nie jest w najwyższym stopniu pocieszające? Módlcie się, aby ta dusza nawróciła się jak najprędzej.

Gdybyśmy mieli więcej środków, moglibyśmy drukować więcej "Kishi" (to jest "Rycerza"), ale i w tym niech się dzieje wola Niepokalanej. Trzeba by dla "Kishi" lepszego papieru, jaki mają różne złe czasopisma; i więcej maszyn do drukowania większej ilości "Kishi". Obecnie drukuje się 30.000 egzemplarzy. Może również MI włoska mogłaby dołożyć dla Misji MI jakiś grosz?... Ale kończę, ponieważ jest tyle pracy a czas okropnie ucieka; chciałem tylko powiedzieć, że listu, o którym Ojciec wspomina w liście do o. Metodego, nie otrzymałem.

Módlcie się za nas wszystkich, abyśmy nie dali rady przeszkadzać Niepokalanej.

Współrycerz w Niepokalanej

br. Maksymilian M-a Kolbe
MI

Moc pozdrowień dla o. Franciszka Pyznara 2. Serdeczne pozdrowienia dla O. Vittorio. - Niech te kilka słów w liście posłuży również jako odrobina (oczekiwanego) sprawozdania 3. - Może potem uda nam się coś częściej przesłać.

To samo dla o. Morattiego; niech zachęci swoich nowicjuszy do modlitwy o nawrócenie Japonii, bo tak bardzo potrzebujemy modlitwy i małych ofiar duchowych nowicjuszy 4.


"1" O. Vivoda otrzymał święcenia kapłańskie 30 V 1931 r.

"2" O. Franciszek Pyznar był penitencjarzem apostolskim w bazylice św. Antoniego w Padwie w latach 1924-1932.

"3" O. Vittorio Costantini, późniejszy generał Zakonu OO. Franciszkanów był redaktorem czasopisma "S. Antonio", który sam założył w 1931 roku, i pilnie potrzebował materiałów, także z dziedziny misyjnej.

"4" O. Paolo Moratti był wychowawcą nowicjuszy-kleryków swej prowincji padewskiej.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA